Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseina apsaimniekošanā


Vispārējais mērķis
: ilgtspējīga vides resursu izmantošana Lielupes sateces baseinā

Specifiskie mērķi:
- virsūdeņu kvalitātes paaugstināšana Lielupes sateces baseinā, samazinot punktveida piesārņojuma avotus;
- zināšanu uzlabošana par ūdens kvalitāti, piesārņojumu un to avotiem Lielupes sateces baseina iedzīvotājiem gan Latvijā, gan Lietuvā; 
- pārrobežu (Latvija – Lietuva) sadarbības veicināšana, savstarpēja pieredzes pārņemšana un vienota jautājumu risināšana, uzlabojot virsūdens kvalitāti Lielupes sateces baseinā.

Projekts adresēts
: Lielupes sateces baseina iedzīvotājiem; vides speciālistiem un pašvaldību darbiniekiem; jauniešiem. 

Projekta ietvaros Baltijas Vides Forums piedalījās šādu aktivitāšu ieviešanā: 
- 2009. gada 3. decembrī Jelgavā notika Seminārs par ūdens kvalitātes problēmām Lielupes baseina apgabalā. Sanāksmes mērķis bija informēt un apspriest esošo situāciju Lielupes baseinā saistībā ar ūdens kvalitāti un piesārņojuma slodzēm; sniegt informāciju par plānotajiem piesārņojuma samazināšanas pasākumiem, kuri ir iestrādāti upju baseinu apsaimniekošanas plānos Latvijā un Lietuvā, kā arī dalīties pieredzē par ieviestajiem pasākumiem ūdens kvalitātes uzlabošanā. 
- 2010. gada vasarā - no 27. jūnija līdz 2. jūlijam Biržos, Lietuvā notika pirmā izglītojošā jauniešu vasaras nometne. Tajā kurā piedalījās 15 dalībnieki no Latvijas un 15 no Lietuvas. Tā bija lieliska iespēja iegūt zināšanas par Lielupes baseina apgabalu, izzināt dažādus ūdens, ekoloģijas un ūdens resursu apsaimniekošanas aspektus; piedalīties praktiskos uzdevumos un pētījumos, kas saistīti ar ūdeni; uzzināt vairāk par „zaļo” dzīvesveidu un satikt citus jaunos vides aktīvistus. 
- 2010. gada 4. novembrī Jelgavā notika seminārs "Lielupes baseina augštecē 2010. gadā veiktie ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi un to rezultāti" Semināra mērķis bija informēt par projektā iegūtajiem rezultātiem un īstenotajām aktivitātēm: pasākumi punktveida piesārņojuma samazināšanai, upju stāvokļa padziļināta izpēte, upju gultnes un krastu atjaunošanas pasākumi ūdens kvalitātes uzlabošanai, atpūtas vietu izveidošana un uzturēšana upju krastos; izglītošanas un komunikācijas pasākumi ūdens kvalitātes jautājumos.

Projekta ietvaros tika izstrādāta brošūra
"Lielupes baseina ūdens stāvoklis: kāds tas ir un ko mums darīt?" (latviešu un lietuviešu valodā). Tās mērķis ir informēt iedzīvotājus un dažādu nozaru pārstāvjus par ūdens resursu izmantošanas īpašajiem aspektiem un Lielupes baseina pašreizējo situāciju. Uzzināsiet, kāda ir novērotā ūdens ekoloģiskā kvalitāte, kā arī peldūdeņu kvalitāte reģionā. Lai turpmāk samazinātu vai pat novērstu piesārņojumu nokļūšanu Lielupes ūdeņos, varēsiet iegūt informāciju par piesārņojuma izraisītājiem un veicamajiem pasākumiem, lai šo situāciju uzlabotu. Tā kā dzeramā ūdens kvalitāte skar ikvienu, tad brošūrā atradīsiet informāciju arī par tā stāvokli un galvenajām risināmajām problēmām. 

Īstenošanas laiks

09/2009-12/2010

Projektu finansē

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma
„Pārrobežu sadarbība”

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Zemgales plānošanas reģions

Sadarbības partneri:
Bauskas pilsētas dome
Gailīšu pagasta padome
Jelgavas rajona padome
Baltijas Vides Forums-Latvija
Pakruojis rajona pašvaldība
Biržu reģionālais parks

Plašāka informācija

Dace Strigune
Projekta koordinatore
Tel. 6735 7560
dace.strigune[at]bef[dot]lv