Kā panākt ilgtspējīgu ūdens ekosistēmu apsaimniekošanu, sasaistot Eiropas pētniekus, sabiedrību un ar politikas veidotājus (AWARE)


Vispārējais mērķis: palielināt zinātnes un politikas veidošanas disciplīnu savstarpējo sasaisti, izmantojot proaktīvu pieeju, lai risinātu jautājumus par ūdens resursu apsaimniekošanu. Tādējādi efektīvāk tiktu izmantoti esošo zinātnisko pētījumu rezultāti.

Specifiskie mērķi:
izveidot un sagatavot izmēģinājuma eksperimentus līdzdalībai scenāriju veidošanā; realizēt šo līdzdalības principu scenāriju veidošanā 3 pilotteritorijās dažādos Eiropas piekrastes reģionos; izvērtēt pilotteritoriju līdzdalību un to piedāvāto pieeju; sekmēt sadarbību starp zinātniskajām institūcijām, politikas veidotājiem un ieinteresētājām pusēm katrā no pilotteritorijām un ES līmenī.

Projekta metodoloģija: veikt esošo zinātnisko pētījumu sintēzi; izveidot jaunas savstarpējās mijiedarbības formas un forumus. Projekta aktivitāšu pilotteritorijas: Rīgas līča piekraste (Igaunija un Latvija), Ziemeļjūras piekraste (Francija un Beļģija), Po upes delta un Goro lagūna (Itālija). 


Īstenošanas laiks

06/2009-12/2011

Projektu finansē

ES FP7 ietvara programma

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi (ISIS) - Itālija

Sadarbības partneri:
Universita di Parma,Itālija
Universita di Siena, Itālija
Politecnico di Milano, Itālija
Servizio Ambiente, Itālija
Provincia di Ferrara, Itālija 
Missions Publiques, Francija
Universite Pierre & Marie Curie, Francija
Université Libre de Brussels, Brisele 
 ADELPHI Research, Vācija 
University of Uppsala, Zviedrija
BIOFORSK, Norvēģija  
Interdisciplinary Centre for Comparative Research in Social Sciences, Austrija
 Institute for Environment and Sustainability , EK
Baltijas Vides Forums-Latvija

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides speciāliste
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv