Jūras telpiskās plānošanas ieviešana Baltijas jūrā (BaltSeaPlan)


Projekta mērķis: Veicināt starptautiski saskaņotu jūras telpiskās plānošanas (JTP) ieviešanu Baltijas jūras reģionā.

Projekta uzdevumi:
 • Esošās situācijas izvērtējums, datu apmaiņa un harmonizācija: Baltijas jūras telpas izmantošanas veidu apzināšana, trūkstošo datu ievākšana, darbs pie vienotas telpiskās datu bāzes izveides jūras telpiskās plānošanas nodrošināšanai.
 • Nacionālo nozaru stratēģiju un normatīvo aktu izvērtējums, kā arī nacionālo prioritāšu apzināšana jūras telpiskajai attīstībai, uz ko balstoties izstrādāti priekšlikumi nacionālajām jūras stratēģijām.
 • Integrēta JTP procesa īstenošana septiņās projekta pilotteritorijās: - Pomerānijas līcis - Vācija/Polija/Zviedrija - Gdaņskas rietumu līcis - Polija - Vidussēklis - Polija/Zviedrija - Rietumu Baltijas T-ceļš - Dānija - Pērnavas līcis - Igaunija - Hījumā un Sāremā salas – Igaunija - Kurzemes rietumu piekraste – Latvija Ziņojumi angļu valodā par JTP izstrādi projekta pilotteritorijās aplūkojami šeit.
 • Kopīgās Baltijas jūras nākotnes vīzijas izstrāde, ņemot vērā valstu savstarpējos mijiedarbību un kumulatīvos efektus.
 • JTP popularizēšana visos līmeņos un speciālistu profesionālās izaugsmes veicināšana; ieinteresēto pušu iesaistīšana plānošanā; semināru un konferenču organizēšana lēmumu pieņēmējiem.
 • Dažādu vadlīniju un politikas rekomendāciju sagatavošana.

 Politiskais konteksts: Projekts tika balstīts uz līdzšinējo pieredzi JTP tādu projektu un iniciatīvu ietvaros, kā: BaltCoast - JTP koncepcija un rekomendācijas BJR, PlanCoast, Balance, IOC - JTP rokasgrāmatas, VASAB - JTP likumdošanas kopsavilkums, JTP praksē - Vācijā: MV / EEZ un Polijā: Gdaņskas līcis un esošajiem politiskajiem dokumentiem: ES „Zilo grāmatu”, ES prasība pēc nacionālajām jūras stratēģijām, VASAB Gdaņskas deklarāciju un Ilgtermiņa perspektīvu un HELCOM Baltijas jūras rīcības plānu un Broad Scale JTP rekomendāciju.

 Projekta īstenošana Latvijā JTP ir jauns politikas plānošanas instruments, kas tiek ieviests Eiropas Savienības valstīs, lai saskaņotu visu intereses un nodrošinātu jūras ilgtspējīgu izmantošanu. Arī Latvija ir saskatījusi nepieciešamību pēc šāda attīstības plānošanas līdzekļa, lai koordinētu savos jūras ūdeņos notiekošās aktivitātes. JTP nozīmība ir atzīmēta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 un Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011-2017, kā arī Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā un Teritorijas attīstības plānošanas likumā. Ņemot vērā to, ka jūras telpiskā plānošana ir jauna plānošanas joma, BaltSeaPlan projekta ietvaros tika realizēts jūras telpiskās plānošanas piemērs pilotteritorijai. Baltijas jūras Kurzemes piekraste (teritoriālo ūdeņu un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos) tika izvēlēta kā projekta teritorija, kurā testēt un aprobēt plānošanas pieeju, principus un noteikt nākotnē iespējamo nacionālā jūras plānojuma struktūru. Plānojuma izstrāde tika veikta ar dažādu iesaistīto pušu, kas pārstāv visas ar jūru saistītās jomas, aktīvu līdzdalību. Tāpēc mēs uzskatām, ka šis izstrādātais Jūras telpiskais plānojums ir kopīgs to visu cilvēku darba rezultāts, kuri piedalījās semināros, sanāksmēs un diskusijās, sniedza informāciju, uzdeva jautājumus un iesniedza priekšlikumus. Mēs, projekta komanda, vēlamies pateikties visiem par sniegto ieguldījumu šī darba tapšanā. Turklāt mēs ceram, ka jaunās zināšanas un pieredze, ko esam ieguvuši, kopīgi strādājot un izveidojot sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, nodrošinās sekmīgu nacionālo jūras telpiskās plānošanas procesu, kas varētu sākties 2014. gadā.

 

Īstenošanas laiks

01/2009-01/2012

Mājas lapa

www.baltseaplan.eu 

Projektu finansē

Baltijas Jūras reģiona programma 2007–2013

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Vācijas Federatīvā jūras un hidrogrāfijas aģentūra / BSH

Sadarbības partneri:
WWF Vācija, Baltijas jūras nodaļa
Meklenburgas –Priekšpomerānijas Transporta, būvniecības un reģionālās attīstības ministrija
Ščecinas Jūras birojs
  Gdiņas Jūras birojs
Gdaņskas Jūras institūts Dānija
Arhusas Universitātes Nacionālais Vides pētniecības institūts/ NERI
Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra/ SEPA
Karaliskais tehnoloģiju institūts / KTH
Baltijas Vides forums - Igaunija
Tartu Universitātes Igaunijas Jūras institūts
Klaipēdas Universitātes Piekrastes pētniecības un plānošanas institūts / CORPI
Baltijas Vides Forums - Lietuva
Baltijas Vides Forums- Latvija

Plašāka informācija

Anda Ruskule
Vides speciāliste
Tel.: 6735 7548
anda.ruskule[at]bef[dot]lv