Ūdens resursu attīstības scenāriji Eiropai un tās kaimiņvalstīm (SCENES)


SCENES projekta uzdevu
mos bija izstrādāt un izvērtēt visaptverošus nākotnes attīstības scenārijus saistībā ar saldūdens resursiem Eiropā līdz pat 2025. gadam. Projekts teritoriāli aptver lielāko daļu no Eiropas sasniedzot Kaukāzu un Urālu kalnus, Vidusjūras piekrastes valstis Āfrikas ziemeļos un tuvajos austrumos. Šie scenāriji kalpo kā izejas punkts ilgtermiņa stratēģiskai Eiropas ūdens resursu plānošanai, brīdinās politikas veidotājus un ieinteresētās puses par iespējamām problēmām un ļaus upju baseinu apsaimniekotājiem izvērtēt neskaidrības un pārsteigumus reģionālos un vietējos upju baseinu plānos attiecībā uz ilgtermiņa stratēģisku plānošanu.

Projektā SCENES izveidotie scenāriji ir politiski nozīmīgi, nosakot ieinteresēto pušu un lēmējvaras prasības, iesaistot ieinteresētās puses scenāriju veidošanas procesā. SCENES projekta laikā izstrādāti kombinēti kvantitatīvi un kvalitatīvi scenāriji. Kvalitatīvie scenāriji (apraksti) parāda sistemātisku kopainu kā ūdens resursi dažādās Eiropas daļās var attīstīties līdz 2025. gadam. Kvantitatīvie scenāriji, kas izstrādāti ar pašreizējiem modeļiem, papildina aprakstus, sniedzot skaitlisku informāciju un „uzlabojot” kvalitatīvos scenārijus, parādot tendences un dinamiku, kas netiek atspoguļots aprakstos. Kvalitatīvo scenāriju analīze fokusēsies ne tikai uz ūdens daudzumu, bet arī to kvalitāti, ekoloģiskajiem un hidroloģiskiem aspektiem, ņemot vērā prasības, kas noteiktas ar Ūdens Struktūras direktīvas palīdzību.

Īstenošanas laiks

10/2006-04/2011

Projektu finansē

Eiropas Savienības īpašās pētniecības un tehnoloģiju attīstības programma

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv