Kvalifikācijas celšana par vides un resursu izmaksu novērtēšanu, veicinot Eiropas Savienības Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanu Baltijas valstīs (ENCOBALT)


Projekta mērķis : kvalifikācijas celšana Igaunijā, Latvijā un Lietuvā par vides un resursu izmaksu novērtēšanu Eiropas Savienības (ES) Ūdens struktūrdirektīvas (ŪSD) ieviešanas kontekstā.

 Projekts sniedza zināšanas un uzlaboja prasmes ekonomiskajā novērtēšanā, balstoties uz principu “mācīties darot”, t.i., pilot-pētījumos upju baseinos tika testētas specifiskas vērtēšanas metodes (viens pilot-pētījums katrā Baltijas valstī).
Tuklāt projekts palielināja informētības līmeni un izpratni par iespējamajām metodēm vides un resursu izmaksu novērtēšanai, lai veicinātu integrētu upju baseinu plānošanu.
Projekts ir veicinājis arī ūdeņu aizsardzības un ekonomiskās analīzes jomas ekspertu tīkla veidošanos Baltijas jūras reģionā.
  
Projekta aktivitātes Aktivitātes, kuras tika veiktas laikā no 2006. gada augusta līdz 2007. gada jūnijam, un to laikā gūtās atziņas ir apkopotas atsevišķā kopsavilkumā. Veiktie pētījumi Izvēlētajos pētījumos tika izmantota viena no metodēm vides izmaksu novērtēšanai – “kontingenta novērtēšanas metode”. Tā ļauj novērtēt gan izmaiņas ar vides uzlabojumiem saistītajās “izmantošanas”, gan “ne-izmantošanas” vērtībās. Pētījumos tika vērtēti dažādi vides jautājumi: upju nepārtrauktība un zivju migrācija Igaunijas pētījumā (Valgejogi upe); eitrofikāciju izraisošs ūdens piesārņojumus Latvijas (Ludzas upes apakš-baseins) un Lietuvas (Nevežis upes baseins) pētījumos.

Īstenošanas laiks

08/2006-06/2007

Projektu finansē

Nīderlandes valdības ekonomikas ministrijas atbalsta programa 
Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Wageningen International

Sadarbības partneri;
Baltijas Vides Forums - Latvija
Vides Politikas Centrs, IVM un ACTeon

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv