Pārrobežu sadarbība starp Bauskas un Biržu rajonu integrētā dabas un ūdens resursu apsaimniekošanā (INAWARE)


Latvija un Lietuva ES dabas aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas politikas ieviešanas jomā šodien ir līdzīgā situācijā. Tā kā valstis ir kļuvušas par Eiropas Savienības dalībvalstīm, šajās jomās ir daudz pienākumu – Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla NATURA 2000 veidošana, upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrāde, dabas vērtību praktiskas apsaimniekošanas plānošana. Pašlaik rajonu un vietējām pašvaldībām ir iespēja aktīvi iesaistīties dabas aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas politikas ieviešanā, piedaloties dažādos plānošanas procesos.
 Projekta galvenais mērķis ir stiprināt sadarbību starp Bauskas un Biržu rajonu, lai veicinātu aizsargājamo dabas teritoriju un ūdens apsaimniekošanas uzlabošanu, integrējot tās elementus plānošanas procesā.
 Mērķi: 
 - Dalīties pieredzē un veidot kopīgu pieeju aizsargājamo teritoriju un ūdens resursu apsaimniekošanā;
- Veicināt sadarbību starp vietējā un reģionālā līmeņa pašvaldībām, kā arī citām valsts institūcijām un NVO Bauskas un Biržu rajonā;
- Veicināt integrētu pieeju plānošanai, iekļaujot dabas aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas prasības stratēģiskajos plānošanas dokumentos; - Demonstrēt dabas aizsardzības un ūdens apsaimniekošanas pasākumus;
 - Paaugstināt sabiedrības apziņu par dabas un ūdens vērtībām reģionā.

Publikācijas

 - Informatīvais buklets par projektu, tā mērķiem un aktivitātēm.
 - Informatīvais plakāts-karte par Bauskas un Biržu rajonu dabas vērtībām.
 - Brošūra par dabas un ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Dabas aizsardzības plāna dabas parkam "Bauska" izstrāde
Projekta INAWARE ietvaros Baltijas Vides forums 2006/2007 gadā izstrādājis dabas aizsardzības plānu dabas parkam "Bauska", kura galvenais mērķis ir nodrošināt teritorijas dabas vērtību saglabāšanu, ko panāk, piemērojot tieši konkrētai teritorijai nepieciešamus apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumus un iesaistot ieinteresētās puses (iedzīvotājus, zemes īpašniekus, teritorijas apmeklētājus, pašvaldības un valsts institūcijas). Plāns ir apstiprināts Vides ministrijā 2007. gada 23. jūlijā un patlaban notiek dabas parka "Bauska"individuālo un izmantošanas noteikumu izstrāde.
 
Semināri:
 “Pieredze dabas aizsardzības plānu izstrādē un ieviešanā”. 2006. gada 13.-14. jūnijs, Bauska.
 “Dabas un ūdens aizsardzības prasības teritorijas plānojumos”. 2007. gada 18.-19. janvāris, Birži.
 Jauniešu diskusiju forums par dabas aizsardzību un ūdens apsaimniekošanu. 2007. gada 1. februāris, Rundāle.
Diskusiju forums par teritorijas attīstības plānojumu grozījumiem (Bauska, Birži).
Noslēguma seminārs “Nākotnes iespējas un reģiona attīstības vīzijas”. 2007. gada 29.-30 novembris, Bauska

Pētījumi un demonstrāciju objekti
:
- 4 demonstrāciju objekti – upes krastu sakopšana Bauskas pilsētā, Cerausktes un Rundāles pagastos, ezera krastu sakopšana Biržu pašvaldībā - Slūžu rekonstrukcija (Ceraukste)
 - Ezera biotopu atjaunošana (Birži).
 Ieteikumi integrētai plānošanai: dabas un ūdens resursu apsaimniekošanas aspektu iestrāde rajonu un vietējos plānošanas dokumentos.

Istenošanas laiks

03/2006-12/2007

Projektu finansē

INTERREG IIIA

Projekta partneri

Vadošais parneris:
Bauskas rajona padome

Sadarbības partneri:
Bauskas pilsētas dome
Baltijas Vides forums-Latvija  
Rundāles pagasta padome
Ceraukstes pagasta padome
Baltijas Vides forums-Lietuva
Biržu reģionālais parks
Biržu rajona pašvaldību administrācija

Plašāka informācija

Dace Strigune
Projekta koordinatore
Tel. 6735 7560
dace.strigune[at]bef[dot]lv