Pieredzes apmaiņa un sabiedrības iesaistīšana ūdens apsaimniekošanas jautājumu risināšanā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā


Projekta mērķis
: Sadarbojoties un balsoties uz Jēkabpils rajona teritorijas plānotāju un ūdens apsaimniekošanas speciālistu pieredzi, izstrādāt pieeju, kā sekmīgāk iekļaut upju apsaimniekošanas prasības teritorijas plānos, uzlabojot teritorijas plānojuma risinājumus attiecībā uz ūdens apsaimniekošanas prasībām, kā arī iesaistīt iedzīvotājus ūdens apsaimniekošanā, tādējādi veicinot sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanos par ūdens aizsardzības jautājumiem.

Projekta uzdevumi:

- Organizēt sanāksmes, lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu starp teritorijas plānotājiem un ūdens apsaimniekošanas speciālistiem ūdens apsaimniekošanas jautājumu risināšanā teritorijas plānojuma izstrādē gan vietējā (Jēkabpils rajons) gan starptautiskā mērogā (Latvija/Zviedrija);
- Sagatavot un sniegt informāciju par ūdens apsaimniekošanas prasībām un veidiem kā tās iestrādāt plānojumos;
-  Iesaistīt vietējos iedzīvotājus teritorijas plānojuma izstrādē, sniedzot atbilstošu informāciju par ūdens aizsardzību saistībā ar teritorijas izmantošanas prasībām plānojumos.

Lai īstenotu uzdevumus, tiks veiktas šādas aktivitātes:
 1. Jēkabpils rajona teritorijas plānotāju un ūdens apsaimniekošanas speciālistu sanāksme par ūdens apsaimniekošanas jautājumu risināšanu un teritorijas plānojumu kā instrumentu ūdens kvalitātes uzlabošanai; 19.06.2006.
2. Jēkabpils rajona teritorijas plānotāju tikšanās ar Zviedrijas teritorijas plānošanas pārstāvjiem; 21.09.2006.  
3. Interaktīva sanāksme ar skolu pārstavjiem par rajona teritorijas plānojumu un ūdens apsaimniekošanas jautājumiem, 19.02.2007
 4. Izteikto priekšlikumu un viedokļu apkopošana, projekta noslēguma tikšanās. Ieviešanas laiks: februāris, 2007

Rezultāti:
- Sekmēta pieredzes apmaiņa starp teritorijas plānotājiem un ūdens apsaimniekošanas speciālistiem ūdens apsaimniekošanas jautājumu risināšanā teritorijas plānojuma izstrādē gan rajona, gan starptautiskā mērogā;
- Uzlabotas teritorijas plānotāju zināšanas par ūdens apsaimniekošanas prasībām un veidiem kā tās iestrādāt plānojumos;
- Sekmēta sabiedrības līdzdalība un sniegta informācija par ūdens aizsardzības jautājumiem saistībā ar teritorijas izmantošanas prasībām vietējos un rajona plānojumos.

Īstenošanas laiks

06/2006-02/2007

Projektu finansē

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta ieviesējs

Baltijas Vides Forums-Latvija

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv