ŪDENS RESURSI

Projekti

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē (Land-Sea-Act)
01/2019-06/2021

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)
05/2018-04/2020

Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai
05/2018-12/2018

Jūras un sauszemes sasaistes nodrošināšana telpiskās plānošanas procesā Baltijas jūras reģionā, izmantojot ekosistēmu pakalpojumu pieeju (sagatavošanas projekts)
09/2017-08/2018

Dabīgie plūdu ūdeņu aiztures pasākumi uz privātām zemēm (LAND4FLOOD)
07/2017-06/2020

Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei
09/2015-05/2016

Pasaules okeāna aizsardzība: mūsu visu atbildība
Atbalsts efektīvai izpratnes par okeāniem un jūrām attīstībai Eiropā (ResponSEAble)

04/2015 – 04/2019

Integrētu rīcību veicināšana ilgtspējīgu ekosistēmas pakalpojumu saglabāšanai mainīgā klimatā (MIRACLE)
04/2015-03/2018

Jūras telpiskais plānojums
01/2015-02/2016

Dabīgās ūdens aiztures pasākumi
09/2013-10/2014

Daudzlīmeņu pārvaldība, īstenojot jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā (PartiSEApate)
09/2012-09/2014

Nevalstisko organizāciju sadarbības veicināšana labākai ūdens resursu izmantošanai
08/2011-05/2012

Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai (Gauja/Koiva)
07/2011-12/2013

Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā (GrandeRio)
01/2011-09/2012

Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseina apsaimniekošanā
09/2009-12/2010

Kā panākt ilgtspējīgu ūdens ekosistēmu apsaimniekošanu, sasaistot Eiropas pētniekus, sabiedrību un ar politikas veidotājus (AWARE)
06/2009-12/2011

Jūras telpiskās plānošanas ieviešana Baltijas jūrā (BaltSeaPlan)
01/2009-01/2012

Atdzelžošanas tehnoloģiju pielietojums dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai Latvijā
04/2007-12/2007

Ūdens resursu attīstības scenāriji Eiropai un tās kaimiņvalstīm (SCENES)
11/2006-04/2011

Kvalifikācijas celšana par vides un resursu izmaksu novērtēšanu, veicinot Eiropas Savienības Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanu Baltijas valstīs (ENCOBALT)
08/2006-06/2007

Pārrobežu sadarbība starp Bauskas un Biržu rajonu integrētā dabas un ūdens resursu apsaimniekošanā (INAWARE)
03/2006-12/2007

Pieredzes apmaiņa un sabiedrības iesaistīšana ūdens apsaimniekošanas jautājumu risināšanā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā
06/2006-02/2007

Baltijas jūras austrumu daļas starptautisko upju baseinu apgabalu tīkls (TRABANT)
07/2005-12/2007

Lielupes starptautiskā upju baseina apsaimniekošanā iesaistīto pušu zināšanu padziļināšana par ūdens videi bīstamām vielām
02/2005-12/2005

Nevalstisko organizāciju līdzdalība jaunajā Latvijas ūdens apsaimniekošanas politikā
10/2004-07/2005

Kristīna Veidemane

Vides eksperte/ projektu vadītāja
Jūras un saldūdeņu politika; ainavas un telpiskā plānošana; SIVN, sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā, ekosistēmas pakalpojumi

kristina.veidemane[at]bef[dot]lv 
Tel.: 6735 7551

Kopš EK Struktūrdirektīvas pieņemšanas 2000. gadā, „Baltijas Vides Foruma” rīkotajos pasākumos ūdens apsaimniekošanas jautājumiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Sadarbību starp Baltijas valstīm un informācijas apmaiņu veicināja tas, ka Direktīva definē Baltijas valsis kā vienu eko-reģionu un tām ir kopīgi upju baseini.  Tā kā liela daļa upju Baltijas valstīs ir pārrobežu, upju baseinu apgabalu noteikšana bija visai sarežģīts uzdevums. Tas nozīmē, ka valstīm jānodrošina sadarbība pārrobežu baseinu apgabalu līmenī, saskaņojot upju baseinu apsaimniekošanas plānus un pasākumu programmas. Tika sarīkotas vairākas tikšanās, lai veicinātu sadarbību starp Latviju un Igauniju, kā arī Latviju un Lietuvu. Šo tikšanos rezultātā 2003. gada oktobrī triju Baltijas valstu vides ministri parakstīja divpusējos līgumus (Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas) par sadarbību pārrobežu upju baseinu apsaimniekošanā. Kopš 2004.gada Baltijas Vides Forums aktīvi ir strādājis pie nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas ūdens apsaimniekošanas politikā. Tiek realizēti projekti, kuru ietvaros tiek organizētas dažādu ieinteresēto pušu diskusijas un forumi, dialogi starp NVO un valsts un pašvaldību institūcijām, izdoti informatīvi materiāli. Biedrība aktīvi līdzdarbojās gan visu četru upju baseinu konsultatīvajās padomēs Latvijā, kurās pārstāv nevalstisko organizāciju sektoru un seko līdzi kā notiek upju baseinu apsaimniekošanas plānošana un šo plānu ieviešana. Realizējot projektus, Baltijas Vides Forums aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, plānošanas reģioniem, kā arī valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par dažādiem ar ūdens apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem.