Jūras telpiskais plānojums


Mainoties tendencēm tautsaimniecībā, pieaugot pieprasījumam pēc enerģijas, kā arī aktualizējoties jautājumiem par vides piesārņojumu un globālajām klimata pārmaiņām, jūras izmantošana kļūst daudzveidīgāka un saimnieciskā darbība jūrā palielinās. Tiek prognozēta izaugsme un pieaugums gan ostu potenciāla, gan kuģošanas, gan dabas resursu izmantošanā, kā rezultātā nosacīti brīvā jūras telpa mazinās un aizvien pieaugošā saimnieciskā aktivitāte jūrā rada konkurenci dažādu nozaru starpā, piemēram, iespējamā vēja parku būvniecība un zvejniecība, ostu attīstība un vides aizsardzība u.c.

Tādējādi rodas nepieciešamība pēc racionālākas jūras telpas izmantošanas, paredzot savstarpēji papildinošas aktivitātes tam atbilstošajās vietās. Tomēr, ņemot vērā, ka jūra ir trausla un dinamiska ekosistēma, kā arī zināšanas par to līdz šim ir bijušas ierobežotas, jūras telpiskās plānošanas procesā tiek pielietota ekosistēmas pieeja. Tā nodrošina vides un ekoloģisko faktoru izvērtēšanu, kā arī iecerēto darbību novērtēšanu, balstoties uz to potenciāli pozitīvo vai negatīvo ietekmi. Tādā veidā jūras telpiskās plānošanas procesā tiek sabalansētas vides un tautsaimniecības aktivitāšu intereses, kā arī izvērtējot sociālos un kulturālos aspektus tiek radīti risinājumi, kas uzsver plašākas sabiedrības kopējos ieguvumus no konkrētu aktivitāšu atļaušanas vai ierobežošanas.

Jūras telpiskais plānojums Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajiem Latvijas Republikas iekšējiem ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un Ekskluzīvajai ekonomiskajai zonai būs nacionāla līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā rakstveidā un grafiski tiks noteikta jūras atļautā izmantošana un izmantošanas nosacījumi.

Plānojuma projekta izstrādes procesā tiek ievēroti vides aizsardzības, teritorijas attīstības plānošanas un jūras telpiskās plānošanas principi. Plānojuma projektu izstrādā un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtēšanas procesu veic biedrība „Baltijas Vides Forums”, pildot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dotos uzdevumus. Jūras telpiskā plānojuma izstrādes procesā notiek sadarbība ar „Latvijas Hidroekoloģijas institūtu” ekosistēmas pieejas pielietošanā un VAS „Latvijas Jūras administrācija” projekta grafiskās daļas un datu bāzes izstrādē.

     

Īstenošanas laiks

01/2015-02/2016

Plānojuma izstrādi finansē

Plānojumā iesaistītās puses

Pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Izpildītājs:
Baltijas Vides Forums

Apakšuzņēmēji:
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Latvijas Jūras administrācija
Piekrastes pētniecības un plānošanas institīts Lietuvā (CORPI)
Vides, plānošanas un konsultācijas uzņēmums Igaunijā (Hendrikson & Ko)

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv