Dabīgās ūdens aiztures pasākumi


Dabīgās ūdens aiztures pasākumu jeb DŪAP
galvenā funkcija ir uzlabot un/vai atjaunot ūdens nesējslāņa, augsnes un ūdens ekosistēmu ūdens aiztures spēju. Šīs uzlabotās funkcijas dod iespēju nodrošināt sabiedrību ar daudzveidīgiem pakalpojumiem un ieguvumiem, kā arī veicināt vides stratēģisko un politikas mērķu sasniegšanu.

Dabīgās Ūdens Aiztures Pasākumi  ir Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta pilotprojekts "Atmosfēras nokrišņi - to aizsardzība un efektīva izmantošana, dabīgo ūdens aiztures pasākumu integrēšana upju baseinu apsaimniekošanas plānos", lai veicinātu izpratni par DŪAP un sekmētu to ieviešanu Eiropā.

 Pilotprojektam ir divi galvenie mērķi:
 - Izstrādāt strukturētu zināšanu bāzi par DŪAP, kam var viegli piekļūt visi Ūdens informācijas sistēmas Eiropai (WISE) lietotāji;
 - Veicināt aktīvas Eiropas "DŪAP praktizētāju kopienas" darbību, veidojot un attīstot dažādus reģionālos tīklus, kā arī izstrādājot rokasgrāmatu, lai atbalstītu DŪAP praktisku īstenošanu un ieviešanu.

Pilotprojekta ietvaros tika izveidota Eiropas līmeņa informācijas platforma par DŪAP. Šajā mājaslapā ir pieejami DŪAP materiāli un dokumenti (angļu valodā):
 - Rokasgrāmata, kas palīdzēs saprast, kā ieviest DŪAP;
- Apkopoti dokumenti, lai sniegtu informāciju par pamatjautājumiem, kas saistīti ar DŪAP ieviešanu;
- Pasākumu katalogs, kurā uzskaitīti daudzi pasākumi, kas var būt DŪAP;
- DŪAP ieviešanas piemēri dažādās Eiropas valstīs.

Plašāk par dabīgās ūdens aiztures pasākumiem un to īstenošanu lasiet projekta bukletā (latviešu valodā).

 Kāpēc DŪAP šodien ir politikas dienaskārtībā?
  Kopš ES Zaļās infrastruktūras politikas koncepta izveides pieaug interese par tādiem pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot dabisko procesu un ekosistēmu funkcionēšanu, līdz ar to ūdens var labāk izfiltrēties un uzkrāties. Tie arī ir tie saucamie dabīgās ūdens aiztures pasākumi, kas reprezentē izmaksu efektīvas iespējas, kā sasniegt Ūdens struktūrdirektīvas un/ vai Plūdu direktīvas mērķus. Šie pasākumi var būt kā daļa no Ilgtspējīgas Pilsētvides Attīstības plāna, lai samazinātu lielās investīcijas, kas nepieciešamas ūdens infrastruktūras nodrošināšanā. Pasākumi arī var veicināt (eko) sistēmas noturīgumu pret klimata izmaiņām. Vēl jo vairāk – DŪAP var nodrošināt papildus labumus, nodrošinot ekosistēmas pakalpojumus. Eiropā DŪAP ieviešana ir ļoti agrīnā stadijā, informācija par pasākumiem ir izkaisīta un grūti pieejama. Lasīšanai pieejama informācija par praktiskiem piemēriem, kas varētu kalpot kā iedvesmas avots, ir ļoti reti pieejama. 

 

Īstenošanas laiks

09/2013-10/2014

Projektu finansē

Eiropas Komisija, Vides ģenerāldirektorāts

Projekta partneri

Koordinējošie partneri:
Office International de l’Eau (Francija) un ACTeon (Francija)

Sadarbības partneri:
 AMEC Foster Wheeler (Apvienotā Karaliste)
Baltijas Vides Forums (Baltijas valstis)
ENVECO (Zviedrija)
IACO (Kipra)
 IMDEA Water (Spānija)
REC (Ungārija/Centrālā un Austrumeiropa)
REKK inc. (Ungārija)
SLU (Zviedrija)
SRUC (Apvienotā Karaliste)

Projekta līguma numurs

07.0330/2013/659147/SER/ENV.C1

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7552
kristina.veidemane@bef.lv