Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti (LIFE Fit for REACH)


Eiropas Savienības likumdošana bīstamo ķīmisko vielu jomā - REACH regula - lielu atbildību par vielu pārvaldību ir uzlikusi ražotājiem, tāpat tā kopumā ir uzlabojusi uzņēmumu zināšanas par bīstamajām vielām. Tomēr daudzi bīstamo vielu emitētāji ir ļoti mazas kompānijas, kuras tās lieto ikdienā, nemaz to neapzinoties. Šie uzņēmumi nevar atļauties sarežģītas autorizācijas procedūras, tāpat tiem trūkst zināšanu, iemaņu un līdzekļu, lai atrastu drošākas alternatīvas. Bet bīstamās vielas nonāk vidē, negatīvi ietekmē tajā esošās ekosistēmas, uzkrājas barības ķēdē un agri vai vēlu atkal atgriežas pie cilvēka.

Projekta mērķis:
Sagatavot mazos un vidējos uzņēmumus - pakārtotos ķīmisko vielu lietotājus - nākotnes izaicinājumiem ķīmisko vielu pārvaldībā, ko nosaka REACH regula. Informēt uzņēmumus par aktuālākajām likumdošanas prasībām attiecībā uz īpašas bažas izraisošajām vielām, ķīmisko vielu inventarizāciju un galvenajiem pārvaldības principiem, tāpat kā galveno aktivitāti īstenot bīstamo vielu aizvietošanu, lai samazinātu to ietekmi uz vidi, parādot, ka tas atmaksājas ne tikai vides aizsardzības jomā, bet arī ekonomiski.

Projekta ieviešana:

- Sagatavošanās pilotpasākumiem, analizējot veiksmīgus starptautiskus aizvietošanas piemērus, veicot ķīmisko vielu inventarizāciju sešos partneruzņēmumos, izstrādājot vielu aizvietošanas plānu un sagatavojoties tam tehniski. Vienlaikus piesaistot vēl vismaz 50 -80 mazo un vidējo uzņēmumu, kuriem tiks sniegts atbalsts ne pārāk sarežģītu ķīmisko vielu aizvietošanas īstenošanai.
- Pilotpasākumu ieviešana sešos partneruzņēmumos, īstenojot vielu aizvietošanu vai resursu efektivitātes paaugstināšanu. Īpašu tiešsaistes rīku izstrāde, kas palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem īstenot veiksmīgāku un efektīvāku bīstamo vielu pārvaldību.
- Īstenoto pilotpasākumu efektivitātes novērtēšana, veicot partneruzņēmumos ietekmes uz vidi novērtējumu un arī sociālekonomisko izvērtējumu.
- Citu uzņēmumu, atbildīgo institūciju un arī plašākas sabiedrības informēšana par pilotpasākumu rezultātiem, REACH regulas ieviešanu, uzņēmumu “zaļināšanu”, “zaļo” patēriņu un citām tēmām.

Īstenošanas laiks

10/2015 – 03/2020

Mājaslapa

fitreach.eu/lv

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri
Baltijas Vides Forums-Igaunija
Baltijas Vides Forums-Lietuva
SIA Hendrikson & Ko
Biedrība Ekodizaina kompetences centrs
Valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Igaunijas Veselības inspekcija
Kauņas Tehniskā universitāte
Vides politikas centrs
SIA TENACHEM
AS Henkel Makroflex
SIA Epokate
AS Mayeri Industries
AS Vakarų Metalgama
Marijampoles pieno konservai

Projekta numurs

LIFE14 ENV/LV/000174

Plašāka informācija

Valters Toropovs
Vides eksperts
Tālr. 6735 7546
valters.toropovs[at]bef[dot]lv