Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei


Zemes pārvaldības likuma (ZPL) 13.panta pirmās daļas 10.punkts uzdod Ministru kabinetam izstrādāt noteikumus par jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu nomu. Noteikumu izstrādes termiņš ir 2018.gada 31.decembris. Attiecībā uz ūdenstilpju nomu pašlaik spēkā ir MK 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr.918). Šie noteikumi ir izdoti, pamatojoties uz Zvejniecības likumā doto deleģējumu un galvenokārt ir saistīti ar zvejas tiesību nomu. Taču arvien plašāk ūdenstilpes tiek iznomātas citiem izmantošanas veidiem, tādējādi šāda vienota regulējuma piemērošana ir apgrūtinoša.

 Ņemot vērā, ka pašvaldības ar 2015. gada 1.janvāri ir pārņēmušas valdījumā to teritorijā esošos publiskos ūdeņus, arvien biežāk parādās problēmas ar esošo noteikumu piemērošanu. Tāpat neskaidra situācija ir ar jūras piekrastes sauszemes daļas (pludmales) iznomāšanas kārtību, jo tā atbilstoši Civillikuma 1104.panta ir pieskaitāma pie publiskajiem ūdeņiem, bet no otras puses - nav ūdeņu teritorija, kuras iznomāšanai būtu piemērojami noteikumi Nr.918.

Tā kā publisko ūdeņu noma ir jutīgs jautājums gan no vides aizsardzības viedokļa, gan no sabiedrības interešu aizsardzības viedokļa, tad šādu noteikumu izstrādei ir nepieciešams sagatavot konceptuālu pamatojumu pilnvērtīgāku tiesību normu izstrādei, kā arī veikt noteikumos iekļauto jautājumu testēšanu divās pašvaldībās kā pilot teritorijās (piekrastē un iekšzemē).  

Projekta mērķis: veicināt publisku ūdenstilpju ilgtspējīgu izmantošanu dažādiem ūdens resursu izmantošanas veidiem, kā arī sekmēt ūdens kvalitātes uzlabošanos publiskajās ūdenstilpēs.

Galvenais uzdevums: izstrādāt konceptuālu pamatojumu tiesību normu izstrādei publisko ūdeņu nomai, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī tiktu ievērotas vides aizsardzības prasības un sabiedrības intereses.

Konceptuālais pamatojums izstrādāts, veicot šādus apakšuzdevumus:

• iegūta informācija par līdz šim pašvaldībās noslēgtajiem publiskās ūdenstilpes nomas līgumiem, izmantošanas veidiem, ietekmi uz ūdens kvalitāti, nomas maksām, kā arī citiem aspektiem. Informācija apkopota un izvērtēta: "Pārskats par publisko ūdenstilpju nomas pieredzi pašvaldībās"

• Noskaidrota un analizēta starptautiskā prakse publisko ūdeņu nomas jomā: "Pārskats par starptautisko pieredzi un praksi publisko ūdeņu nomas jomā"

• Apkopota un izanalizēta  informācija par esošo normatīvoregulējumu par ūdenstilpju izmantošanu un nomu: "Pārskats par esošo normatīvo regulējumu saistībā ar ūdenstilpju izmantošanu un nomu" 

• Sagatavots konceptuālais pamatojums tiesību normu izstrādei (tiesību normu tēzes un pamatojums): "Priekšlikumi normatīvajā aktā iekļaujamais regulējums publisko ūdeņu iznomāšanas kārtībai"

• Noorganizēti diskusiju semināri par normatīvā akta koncepciju ar normatīvajā aktā iekļaujamo regulējumu publisko ūdeņu iznomāšanas kārtībai.

Pirmais seminārs tika rīkots 2016. gada 22. aprīlī - ziņojums pieejams šeit.

Otrs seminārs tika rīkots 2016. gada 27. maijā. Semināra materiāli:
Dienaskārtība
Par projektu_K.Veidemane
Publisko ūdeņu noma_M.Goroskova
Pludmales noma_Jurmala_ I.Dreika
Ieceres iekšzemes publisko ūdeņu nomai_G.Zela
Ziņojums

 

Īstenošanas laiks

09/2015-05/2016

Projektu finansē

Latvijas vides aizsardzības fonds
http://www.lvafa.gov.lv/ 

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums ar sadarbības partneri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju

Projekta numurs

1-08/341/2015

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv