Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Projekti

Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus (LIFE AskREACH)
09/2017-08/2022

Inovatīvi pārvaldības risinājumi bīstamo vielu emisiju minimizēšanā no apdzīvotām vietām Baltijas jūras reģionā (NonHazCity)
03/2016 - 02/2019

Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti (LIFE Fit for REACH)
10/2015-03/2020

Izvērtējums par mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām putekļu un sēra dioksīda emisiju samazināšanai Latvijā
10/2014 – 12/2014

Baltijas informēšanas kampaņa par bīstamajām vielām (BaltInfoHaz)
10/2011-03/2015

Bīstamo vielu kontrole Baltijas jūras reģionā (COHIBA)
01/2009-01/2012

Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā (BaltActHaz)
01/2009-06/2012

Sadarbības stiprināšana Ziemeļrietumu Krievijā par bīstamo vielu pārvaldību (CapChemRU)
10/2008-06/2010

 Patērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli
11/2007-01/2009

Krievijas un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju kvalifikācijas celšana patērētāju izglītošanas jomā
04/2007-03/2008

Praktiski paņēmieni jaunās ķīmisko vielu politikas ieviešanai Latvijā
03/2007-12/2007

Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par jauno ķīmisko vielu politiku
04/2007-12/2007

Zināšanu paaugstināšana par REACH
10/2006-03/2008

Vides aizsardzības prasību ieviešana Baltijas valstu mazajos un vidējos uzņēmumos, lai veicinātu to konkurētspēju starptautiskajā tirgū
01/2006-12/2007

Patērētāju informēšana par sadzīves ķīmijas produktu riskiem cilvēka veselībai un videi
09/2006-11/2006

Ieinteresēto pušu informētības līmeņa celšana par REACH
04/2006-11/2006

Mēbeļrūpniecības nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs
2005-2006

Metālapstrādes nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs
2005-2006

Poligrāfijas nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana Eiropas Savienības vides likumdošanas prasību īstenošanai un poligrāfijas nozares ekonomiskās izaugsmes potenciāla sekmēšanai Baltijas valstīs
2005-2006

Patērētāju iespējas samazināt ikdienā izmantoto ķīmisko produktu radītos riskus cilvēka veselībai un videi
04/2005-10/2005

Latvijas nevalstisko organizāciju lomas stiprināšana likumdošanas izstrādē un sabiedrības informētības līmeņa celšana par aktuāliem vides un veselības aizsardzības jautājumiem
12/2004-06/2005

Ingrīda Brēmere

Vides eksperte/ projektu vadītāja
Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās; pilsētvide; ūdens apsaimniekošana, iesaistīto pušu līdzdalība

ingrida.bremere[at]bef[dot]lv
Tel.: 6735 7561

Ķīmiskās vielas ir mums visapkārt, sākot no ķīmiskām vielām pārtikā, beidzot ar rūpnieciski saražotām, tās atrodamas gan darba vidē, gan apkārtējā vidē, kā arī plaša patēriņa produktos – tās ir kļuvušas par neatņemamu cilvēku dzīves sastāvdaļu. Ķīmiskās vielas var atvieglot ikdienas dzīvi, bet tajā pašā laikā izraisīt alerģijas, vēzi, ietekmi uz reproduktīvo sistēmu vai radīt hroniskus, toksiskus efektus. Tādēļ ķīmisko vielu riska pārvaldība ir viena no vislielākajām prioritātēm Eiropas un starptautiskajā līmenī. Lielākā daļa Eiropas Savienības direktīvas, kā arī starptautiskās vienošanās ir kā līdzeklis ķīmisko vielu izraisītā riska samazināšanai. Tā ir nenoliedzami kompleksa joma, kas prasa ievērojamus resursus, kā arī labu sadarbību starp valsts institūcijām un ražošanas uzņēmumiem. Visas trīs Baltijas valstis ir pārņēmušas Eiropas ķīmisko vielu likumdošanas prasības nacionālā līmenī. Lai arī nodrošinot ar piemērotu un efektīvu ķīmisko vielu kontroles likumdošanu, galvenais un pats lielākais izaicinājums valstīm ir attīstīt uzņēmumu kapacitāti, lai veicinātu to atbildību attiecībā uz likumdošanas prasību īstenošanu, it īpaši kad ir stājusies spēkā jaunā ES ķīmisko vielu politika, kura turpmāk veicinās uzņēmumiem uzņemties lielāku atbildību par to ražotajiem izstrādājumiem un izmantotajām ķīmiskajām vielām, kā arī nodrošinās drošību ķīmisko vielu tirgū. Tādēļ turpmākās apziņas un zināšanu paaugstināšana, „know-how” apmaiņa, kvalifikācijas celšana, kā arī dialoga un sadarbības veicināšana starp valsts institūcijām, ražošanas uzņēmumiem un patērētājiem ķīmisko vielu riska pārvaldības jomā, organizējot seminārus, noteiktas mērķa grupu tikšanās un apmācības ir Baltijas Vides Foruma prioritātes ķīmisko vielu sektora jomā.