Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)


Projekta mērķis: uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā. Par projektu un tā aktivitātēm var uzzināt arī informatīvajā bukletā.

Mērķi plānots sasniegt, stiprinot sadarbību starp valsts pārvaldes institūcijām un ieinteresētajām pusēm, kā arī atbalstot pašvaldības un reģionālās institūcijas ar zināšanām par to, kā ieviešami upju veidotās zaļās infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumi un labās prakses piemēri. 

Projektā plānotās aktivitātes:
• paneļdiskusijas organizēšana ar ieinteresētajām pusēm par ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu un pārvaldību;
• četras ekspertu tikšanās un projektā iesaistīto teritoriju apskate;
• metodoloģijas izstrāde par reģionālo un vietējo ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu zemieņu teritorijās;
• Zemgales Reģionālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna izstrāde;
• Svētes upes sateces baseina attīstības plāna izstrāde;
• Bauskas novada pašvaldības lokālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna izstrāde;
• plāna izstrāde zaļās infrastruktūras saglabāšanai, attīstībai un ainavas veidošanai gar Apašču un Agluonas upēm Biržu pilsētā un Širvena ezeru Biržu rajonā;
• veiktspējas paaugstināšanas pasākumu organizēšana:aizaugušo ūdensceļu tīrīšana ar pļāvēju-amfībiju gar Mūsas un Mēmeles upju krastiem Bauskas novada pašvaldībā;
• konsolidētu projekta rekomendāciju izstrāde, apkopojot projekta laikā gūtās atziņas;
• ainavas veidošana pilskalnam “Vīna kalns” Bauskas dabas parka teritorijā;
• ainavas veidošana un atjaunošana Apašču upes krastos, izveidojot gājēju un riteņbraucēju taku gar ieleju Biržu pilsētā;
• infrastruktūras uzlabošana pie alām Biržu rajona Karajimiškio ciemā (žogu, kāpņu nomaiņa/ uzstādīšana);
• infrastruktūras uzlabošana Žagares Ķiršu dārzā (zemes iekopšana un sagatavošana koku stādīšanai, piebraucamā ceļa un automašīnu stāvlaukuma atjaunošana, ķiršu un citu koku un krūmu stādīšana, savvaļas puķu sēšana zemienes pļavās);
• video klipa izveidošana trīs valodās (latviešu, lietuviešu, angļu) par projektā sasniegtajiem rezultātiem.

Projektā sasniedzamie rezultāti:
• iesaistot ieinteresētās puses, izveidota sadarbība un mācību koncepcija par ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu un pārvaldību;
izstrādāta metodoloģija reģionālai un lokālai ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanai zemieņu teritorijās;
• izstrādāti četri ainavu un zaļās infrastruktūras plāni (Zemgales plānošanas reģionam, Bauskas novada pašvaldībai, Svētes upes sateces baseinam, Biržu pilsētai);
• īstenoti dažāda veida pasākumi/ darbības, lai uzlabotu zaļo infrastruktūru dažādās vietās pārrobežu teritorijā.

Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par informācijas saturu pilnībā atbild biedrība "Baltijas Vides Forums" , un tā nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

www.europa.eu

Īstenošanas laiks

05/2018-04/2020

Projekta kopējais finansējums

583 300.34 EUR (t.sk. ERAF finansējums 495 805.26 EUR)

Projekta partneri

Galvenais partneris
Zemgales plānošanas reģions

Projekta partneri
Baltijas Vides Forums
Jelgavas novada pašvaldība
Bauskas novada pašvaldība
Rundāles novada pašvaldība
Biržu rajona pašvaldība
Biržu Reģionālā parka direkcija
Žagares Reģionālā parka direkcija

Projekta numurs

LLI-291

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv