Informētības paaugstināšana par energoefektivitātes jautājumiem Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā (ARCEE)


Energoefektivitāte ir lietderīga enerģijas izmantošana. Tas nozīmē, piemēram, patērēt tikai minimālo nepieciešamo enerģijas daudzumu, lai nodrošinātu apkuri vai apgaismojumu. Iespējami dažādi energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi, kuru rezultātā samazinās enerģija patēriņš. Piemēram, ēkas siltināšana ļauj samazināt enerģijas daudzumu, kas nepieciešams apkurei vai dzesēšanai, komfortabla iekštelpu klimata sasniegšanai un uzturēšanai.

Energoefektivitāte sniedz daudz priekšrocību, piemēram, finanšu līdzekļu ietaupījumus, importētās enerģijas apjomu samazināšanu un tādējādi lielāku energoapgādes drošību, kā arī vides piesārņojuma un klimata pārmaiņu samazināšanu.

Energoefektivitātes potenciāls Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā ir samērā augsts, jo šīs valstis, tāpat kā citas Centrālās un Austrumeiropas valstis tradicionāli ir izmantojušas enerģiju ļoti intensīvi, maz pievēršot uzmanību energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

Projekta mērķis ir sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu jaunbūvēs un esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, kas tiek pakļautas renovācijai. Viens no galvenajiem projekta uzdevumiem ir paaugstināt dažādu iesaistīto pušu zināšanu līmeni par iespējamiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem un šo pasākumu ieviešanu.

Projekta aktivitātes:
 • iegūt izpratni par dažādām iespējām un barjerām energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai Baltkrievijā, Ukrainā un Krievijā,
• iepazīstināt ieinteresētās puses ar moderniem tehniskiem risinājumiem, un apspriest to pielietojamību konkrētajos apstākļos šajās valstīs,
• nodot zināšanas un pieredzi par enerģijas taupības un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, izveidojot elektroniskus mācību materiālus, rīkojot apmācības, pieredzes apmaiņas vizīti uz Vāciju,
• sniegt profesionālus ieteikumus praksē atsevišķiem jaunu ēku būvniecības vai esošu ēku rekonstrukcijas projektiem to energoefektivitātes paaugstināšanai.

Mērķauditorija:
 projekta ietvaros vēlamies iesaistīt un informēt būvniecības speciālistus (arhitektus, inženierus), ēku un dzīvokļu īpašniekus, augstākās mācību iestādes, kā arī vietējās pašvaldības, nevalstiskās organizācijas.

Īstenošanas laiks

11/2011 - 02/2015

Projektu finansē

Eiropas Savienība

Projektu līdzfinansē

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas valsts budžeta programma 07.00.00 "Attīstības sabiedrības projekti un starptautiskā palīdzība"

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums - Vācija; www.bef-de.org   

Sadarbības partneri
Baltijas Vides Forums -Latvija; www.bef.lv  
Ecoproject partnerība, Baltkrievija;  www.ecoproject.by      
Pārrobežu sadarbības centrs Sanktpēterburgā, Krievija; www.ctcspb.ru  
Mama-86-Odessa, Ukraina; www.mama-86.org.ua/  
Arhitektu birojs „Auraplan”, Vācija; www.auraplan.de  
Mājokļu iniciatīva Austrumeiropā (IWO e.V.), Vācija; www.iwoev.org 

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte
Tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv