Daudzlīmeņu pārvaldība, īstenojot jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā (PartiSEApate)


 Projekta mērķis: Veicināt pārrobežu, starpnozaru un starplīmeņu pārvaldību jūras telpiskajā plānošanā (turpmāk JTP) Baltijas jūras reģionā

 Projekta uzdevumi:
 • Izstrādāt modeļus kā daudzlīmeņu pārvaldība var tikt īstenota JTP procesā, izmantojot trīs pilotteritorijas: - Pomerānijas līcis - Lietuvas teritoriālie ūdeņi un EEZ - Vidussēklis jeb Middle Bank
 • Izstrādāt vadlīnijas plānotājiem pārrobežu JTP konsultāciju procesam
 • Iesaistīt nacionālās institūcijas, nozares pārstāvjus un pētniekus Baltijas jūras mēroga dialogā
 • Veidot Baltijas mēroga pieeju tēmām, kas telpiskā ziņā pārsniedz nacionālās robežas
 • Izstrādāt koncepciju JTP institucionālajam un pārvaldības modelim, kas nodrošinātu starptautisku sadarbību un informācijas apmaiņu.

     

Īstenošanas laiks

09/2012-09/2014

Projektu finansē

Baltijas Jūras reģiona programma
2007–2013

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Gdaņskas Jūrlietu institūts (Polija)

Sadarbības partneri:
Polija: Gdaņskas Jūrlietu birojs;  Ščecinas Jūrlietu birojs
Lietuva: Klaipēdas Universitātes Piekrastes pētniecības un plānošanas institūts
Latvija: Latvijas Hidroekoloģijas institūts; Baltijas Vides Forums - Latvija; Vides un reģionālās attīstības ministrija (asociētais partneris)
 Zviedrija:  Jūras un ūdeņu pārvaldības aģentūra; Skānes reģions
 Vācija: Federatīvā jūras un hidrogrāfijas aģentūra
 Norvēģija: Bergenas jūras pētniecības institūts
 Starptautiskā organizācija: VASAB

Plašāka informācija

Anda Ruskule
Projekta vadītāja Latvijā
Tel. 6735 7548
anda.ruskule[at]bef[dot]lv