Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai (Life Grassservice)


Galvenais projekta mērķis:
nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidojot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām, tādejādi nodrošinot zālāju apsaimniekošanas un piedāvāto tehnisko risinājumu dzīvotspēju.

Projekta akronīms: LIFE GRASSSERVICE

Projekta aktivitātes:
• novērtēt zālāju ekosistēmu bioloģisko un ekoloģisko vērtību, kā arī zālāju biomasas apjomu abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados): pieejams ziņojums  “Zālāju biomasas resursi Siguldas un Ludzas novadā” 
• novērtēt zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;
• izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai: pieejams aktivitāšu plāns zālāju biotopu apsaimniekošanai un biomasas izmantošanai Siguldas novadā (Plāns un tā Pielikumi) un aktivitāšu plāns zālāju biotopu apsaimniekošanai un biomasas izmantošanai Ludzas novadā (Plāns un tā Pielikumi).   
 • iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai;
• izveidot kontaktus un sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā;
• demonstrēt praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

Projekta aktivitātes īstenotas divās Latvijas pašvaldībās: Siguldas un Ludzas novadā. Abiem novadiem ir raksturīgs liels neizmanto lauksaimniecības zemju īpatsvars; neapsaimniekoti ir arī liela daļa bioloģiski vērtīgo zālāju, kā rezultātā tie aizaug ar krūmiem, zaudējot savu bioloģisko vērtību.

Projekta ietvaros izstrādāts informatīvais buklets (bloknota formātā), kurā ietverta gan galvenā informācija par projektu, tā mērķiem un aktivitātēm, kā arī iespējams uzzināt par ekosistēmas pakalpojumiem, bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, alternatīvām zālāju biomasas izmantošanas iespējām. Siguldas un Ludzas novada zemes īpašnieki, apsaimniekotāji un uzņēmēji ir aicināti pievienoties sadarbības tīklam zālāju apsaimniekošanai un to biomasas pārstrādei.

   

 

Īstenošanas laiks

10/2013-12/2017

Projektu finansē

Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri
Latvijas Dabas fonds
Rīgas Tehniskā universitāte
SIA "Bio Re" 
Siguldas novada dome
Ludzas novada pašvaldība

Projekta numurs

LIFE12 BIO/LV/001130

Plašāka informācija

Anda Ruskule
Projekta vadītāja
anda.ruskule[at]bef[dot]lv 
Tel. 6735 7548