Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā (MARMONI)


 Mērķi:

• Gūt pārskatu par dažādu Eiropas jūras vides un dabas aizsardzības normatīvos aktu mijiedarbību attiecībā uz datu ieguvi un ziņošanu.
• Izstrādāt indikatorus un monitoringa metodes integrētam bioloģiskās daudzveidības un cilvēka saimnieciskās darbības ietekmju novērtējumam; izmēģināt praksē piedāvāto metožu efektivitāti un iegūto datu analīzi, kā arī pielietojumu telpiskai plānošanai un ietekmes uz vidi novērtējumam.
• Novērtēt jūrā paredzamo dabas aizsardzības pasākumu sociālekonomiskās ietekmes.
 • Integrēt projekta rezultātus nacionālajās monitoringa programmās un vides politikas dokumentos.
 • Informēt iesaistītās puses un sabiedrību par projekta rezultātiem.

Aktivitātes:
• ES normatīvo aktu un politikas dokumentu analīze, meklējot sinerģiju iespējas attiecībā uz datu ieguvi un ziņošanu par jūras bioloģiskās daudzveidības stāvokli.
• Esošo datu apkopošana par bioloģisko daudzveidību jūrā un saimnieciskās darbības ietekmēm, kā arī sagatavotas vienotas datu bāzes.
• Jaunas jūras bioloģiskās daudzveidības indikatoru kopas, inovatīvu, standartizētu monitoringa metožu, kā arī aizsardzības statusa novērtēšanas pieeju izstrāde.
• Izstrādāto monitoringa metožu efektivitātes pārbaude praksē projekta pilota teritorijās.
• Apkopoto datu un monitoringa rezultātu analīze, izvērtējot starptautiski nozīmīgu sugu un biotopu aizsardzības stāvokli, kā arī izmantoto metožu efektivitāti; metožu pilnveidošana un priekšlikumu izstrāde nacionālajām monitoringa programmām.
• Demonstrācijas pilotprojekti par iegūto datu izmantošanu jūras telpiskā apsaimniekošanā (Zviedrija) un ietekmes uz vidi novērtēšanā (Igaunija).
• Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumu sociālekonomisko ietekmju izvērtējums, kā arī izmaksu un ieguvumu analīze.
• Atbildīgo institūciju un citu iesaistīto pušu informēšana par jaunākajām ES prasībām attiecībā uz jūras vides aizsardzību (Jūras stratēģijas pamatdirektīvu un tās saistību ar citiem normatīvajiem aktiem), kā arī izstrādātajām monitoringa metodēm un to praktisko ieviešanu; priekšlikumu izstrāde par iegūto datu tālāku pārvaldīšanu.
• Ieinteresēto pušu un sabiedrības informēšana par projekta rezultātiem starptautisku un nacionālu semināru ietvaros, kā arī ar masu mediju, informatīvu materiālu, publikāciju un interneta palīdzību.
 

    

Īstenošanas laiks

10/2010-03/2015

Projektu līdzfinansē

Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

Latvijas vides aizsardzības fonds
http://www.lvafa.gov.lv/

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Vides risinājumu institūts
Latvijas Dabas fonds
Dabas aizsardzības pārvalde
Baltijas Vides Forums-Igaunija
Igaunijas Jūras institūts
Somijas Vides institūts
Somijas Medniecības un zvejniecības izpētes institūts
Zviedrijas Jūras un ūdens resursu apsaimniekošanas aģentūra

Projekta numurs

LIFE09 NAT/LV/000238

Plašāka informācija

Heidrun Fammler
Projekta vadītāja
Tel. 6735 7552
heidrun.fammler[at]bef[dot]lv