Boreālo mežu biotopiem labvēlīgs aizsardzības statuss – pieredzes apmaiņa starp Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ekspertiem


Projekta galvenais mērķis
ir sekmēt Eiropas Savienības Biotopu direktīvas (92/43/EEC) veiksmīgu īstenošanu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā saistībā ar boreālo mežu biotopu aizsardzības statusu.

 Projekta konkrētie mērķi:
• rast kopīgo izpratni par to, kā definēt boreālo mežu biotopu aizsardzības statusu dažādiem boreālo mežu biotopu veidiem;
• izveidot indikatorus, lai novērtētu aizsardzības statusu, vienoties par atbilstošām apsaimniekošanas metodēm un par atbilstošām ieinteresēto pušu informēšanas/ iesaistīšanas stratēģijām.

Tāpat projekts arī dos ieguldījumu Eiropas līmeņa diskusijai par mežu apsaimniekošanas stratēģiju, kas attiecās uz boreālo mežu biotopiem, veicinot sadarbību un pieredzes apmaiņu starp Baltijas un Ziemeļvalstu mežu ekspertiem, kā arī veicinās dialogu starp Eiropas Komisiju un Baltijas valstīm/ Ziemeļvalstīm.

Projekta tiešā mērķgrupa ir Vides ministrijas un tām pakļautās institūcijas, aizsargājamo teritoriju administrācijas un boreālo mežu eksperti no visām trīs Baltijas valstīm; Ziemeļvalstu (Somija, Zviedrija, Norvēģija) boreālo mežu eksperti no dabas aizsardzības un/ vai zinātniskajām institūcijām, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas Dabas vienības, informācija par šī projekta rezultātiem būs noderīga arī plašam dabas aizsardzības un mežsaimniecības pārstāvju lokam, kā arī citiem interesentiem Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs.

Projekta pasākumi

1. ekspertu tikšanās 2006. gada 19.- 20. janvārī Tallinā, Igaunijā. 
2. ekspertu tikšanās 2006. gada 11.- 12. aprīlī Tallinā, Igaunijā.  
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somijas boreālo mežu apgabaliem, 2006. gada 28. maijs - 3. jūnijs.
Projekta noslēguma sanāksme 2006. gada 15.-16. jūnijs, Roosta, Igaunija.

Īstenošanas laiks

10/2005-07/2006

Projektu finansē

Eiropas Savienības Phare 2003 “Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā”
Ziemeļvalstu padome
Igaunijas Vides Investīciju centrs

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides forums - Igaunija

Sadarbības partneri
Baltijas Vides forums - Latvija
Baltijas Vides forums - Lietuva

Plašāka informācija

Anda Ruskule
Vides eksperte
Tel. 6735 7548
anda.ruskule[at]bef[dot]lv