Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā


Baltijas jūra ir unikāla un trausla ekosistēma, kurā mīt daudz Eiropas nozīmes retu un aizsargājamu sugu un biotopu, kam ir svarīga vieta arī globālās daudzveidības saglabāšanā. Īpaši kopš Eiropas Savienības (ES) paplašināšanās 2004.gada 1. maijā, Eiropas Savienības dalībvalstis ir kopīgi atbildīgas par Baltijas jūras aizsardzību un tās resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Galvenais projekta mērķis:
 jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Baltijas jūrā. ES nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 izveidošana jūras teritorijā vērtējama kā svarīgākais instruments šī mērķa sasniegšanai. Projektā iegūtā zinātniskā informācija izmantota jūras Natura 2000 vietu robežu noteikšanai un aizsardzības statusa nodibināšanai trijās Baltijas valstīs. Starptautiskais projekts ar aktivitātēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā kopā pulcēja šo valstu zinātniskas institūcijas, nevalstiskas organizācijas un ekspertus, kas risina ar jūras teritoriju aizsardzību saistītus jautājumus.

Projekta izvirzītie mērķi:
 1) Veicināt Natura 2000 jūras teritoriju izveidi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (vietu izvēle un robežu noteikšana, izvēlēto teritoriju aizsardzības noteikumu izstrāde un apsaimniekošanas plānošana);
 2) Novērtēt piezvejas apjomu un mazināt tās ietekmi uz ES nozīmes aizsargājamām putnu un zīdītāju sugām;
 3) Novērtēt un mazināt citus draudus uz potenciālajām Natura 2000 jūras teritorijām (piemēram, apbūves ietekmi, ekonomiskās un rekreatīvās aktivitātes, ūdens piesārņojumu);
 4) veicināt sabiedrības informētību par Natura 2000 jūras teritorijām un to bioloģisko daudzveidību Baltijā;
 5) veicināt pārrobežu sadarbību starp Baltijas valstīm, Krieviju un citām Eiropas valstīm, kā arī attiecīgo speciālistu profesionālo izaugsmi.

    

Īstenošanas laiks

08/2005-10/2009

Projektu finansē

Eiropas Savienības LIFE-Nature programma

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums-Latvija

Partneri
Baltijas Vides forums – Igaunija
Igaunijas Vides informācijas centrs
Igaunijas Jūras institūts
Igaunijas Ornitoloģijas biedrība
Igaunijas Vides pārvalde 
VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde
Nacionālie Bruņotie spēki, Aizsardzības ministrija
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Latvijas Zivju resursu aģentūra
SIA "Vides filmu studija"
Sociāli Orientētu Projektu aģentūra
Baltijas Vides forums - Lietuva
Ekoloģijas institūts, Viļņas Universitāte
Piekrastes pētniecības un plānošanas institūts, Lietuva 
Jūras pētniecības centrs, Lietuva
Baltijas Vides fonds, St.Pēterburgas Naturālistu biedrība, Krievija
Starptautiskā putnu aizsardzības organizācija "Birdlife International"
Nacionālā mantojuma dienests “Metsähalitus", Somija

Plašāka informācija

Heidrun Fammler
Projekta vadītāja
Tel. 6735 7552
heidrun.fammler[at]bef[dot]lv