Nevalstisko organizāciju sadarbības veicināšana labākai ūdens resursu izmantošanai


 Vispārējais mērķis: Baltijas un Ziemeļvalstu nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšana, lai atbalstītu saldūdens resursu efektīvu apsaimniekošanu.

 Specifiskie mērķi: 

 • Uzlabot NVO zināšanas par jaunajām tehnoloģijām ūdens resursu apsaimniekošanā un attīstības virzieniem, tiekoties ar ūdens tehnoloģiju attīstītajiem;
 • Veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu par ūdens apsaimniekošanas jautājumiem un ieinteresēto pušu iesaistīšanu starp Latvijas, Lietuvas un Somijas nevalstiskajām organizācijām;
 • Izvērtēt sadarbības potenciālu nevalstisko organizāciju vidū un starp nevalstisko un privāto sektoru ūdens apsaimniekošanas jautājumos; 
 • Izplatīt nevalstisko organizāciju vidū pieredzi par kampaņu organizēšanu, lai veicinātu sekmīgāku sabiedrības iesaisti ūdens apsaimniekošanas un piesārņojuma novēršanas jautājumos; 
 • Stiprināt sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām un iesaistītajām pusēm, izmantojot pārrobežu aktivitātes, lai nodibinātu kontaktus un veicinātu starptautisku pieredzes apmaiņu. 


Projekta rezultāti
:

 • Uzlabotas nevalstisko organizāciju zināšanas par jaunām tehnoloģijām un attīstību ūdens apsaimniekošanā; 
 • Nodrošināta informācijas apmaiņa par sadarbības struktūru un iesaistīto pušu lomām ūdens apsaimniekošanas plānošanā dažādos līmeņos (no lokāla uz reģionālu, uz nacionālu un līdz pārnacionālam līmenim); 
 • Pārnestas zināšanas par sadarbības iespējām starp nevalstiskajām organizācijām un privāto sektoru un biznesu kā vienu no galvenajām iesaistītajām pusēm sekmīgai ūdens apsaimniekošanai; 
 • Nevalstisko organizāciju pieredzes izplatīšana par vides kampaņu rīkošanu ūdens apsaimniekošanas jautājumos upju baseinu apsaimniekošanas līmenī;
 • Stiprināta ūdens apsaimniekošanas jautājumos aktīvo nevalstisko organizāciju sadarbība;
 • Iegūtie projekta rezultāti ir izplatīti plašākai interešu grupai. 


 Projekta aktivitātes:

Īstenošanas laiks

08/2011-05/2012

Projektu finansē

Ziemeļu Ministru padome

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums-Lietuva
Eiropas ūdens, ezeru un upju sistēmas attīstības asociācija (Somija)

Plašāka informācija

Dace Strigune
Projekta koordinatore
Tel. 6735 7560
dace.strigune[at]bef[dot]lv