Land-Sea-Act

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par ūdens resursiem ( (sadaļa tiek papildināta):

 • 05/2018-12/2018: Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai  
 • 07/2017-06/2020: Dabīgie plūdu ūdeņu aiztures pasākumi uz privātām zemēm (LAND4FLOOD)
 • 09/2017-08/2018:  Jūras un sauszemes sasaistes nodrošināšana telpiskās plānošanas procesā Baltijas jūras reģionā, izmantojot ekosistēmu pakalpojumu pieeju (sagatavošanas projekts)
 • 09/2015-05/2016: Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei
 • 04/2015 – 04/2019: Pasaules okeāna aizsardzība: mūsu visu atbildība (ResponSEAble)
 • 04/2015-03/2018: Integrētu rīcību veicināšana ilgtspējīgu ekosistēmas pakalpojumu saglabāšanai mainīgā klimatā (MIRACLE)
 • 01/2015-02/2016: Jūras telpiskais plānojums
 • 09/2013-10/2014: Dabīgās ūdens aiztures pasākumi
 • 09/2012-09/2014: Daudzlīmeņu pārvaldība, īstenojot jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā (PartiSEApate)
 • 08/2011-05/2012: Nevalstisko organizāciju sadarbības veicināšana labākai ūdens resursu izmantošanai
 • 07/2011-12/2013: Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai (Gauja/Koiva)
 • 01/2011-09/2012: Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā (GrandeRio)
 • 09/2009-12/2010: Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseina apsaimniekošanā
 • 06/2009-12/2011: Kā panākt ilgtspējīgu ūdens ekosistēmu apsaimniekošanu, sasaistot Eiropas pētniekus, sabiedrību un ar politikas veidotājus (AWARE)
 • 01/2009-01/2012: Jūras telpiskās plānošanas ieviešana Baltijas jūrā (BaltSeaPlan)
 • 04/2007-12/2007: Atdzelžošanas tehnoloģiju pielietojums dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai Latvijā
 • 11/2006-04/2011: Ūdens resursu attīstības scenāriji Eiropai un tās kaimiņvalstīm (SCENES)
 • 08/2006-06/2007: Kvalifikācijas celšana par vides un resursu izmaksu novērtēšanu, veicinot Eiropas Savienības Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanu Baltijas valstīs (ENCOBALT)
 • 03/2006-12/2007: Pārrobežu sadarbība starp Bauskas un Biržu rajonu integrētā dabas un ūdens resursu apsaimniekošanā (INAWARE)
 • 06/2006-02/2007: Pieredzes apmaiņa un sabiedrības iesaistīšana ūdens apsaimniekošanas jautājumu risināšanā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā
 • 07/2005-12/2007: Baltijas jūras austrumu daļas starptautisko upju baseinu apgabalu tīkls (TRABANT)
 • 02/2005-12/2005: Lielupes starptautiskā upju baseina apsaimniekošanā iesaistīto pušu zināšanu padziļināšana par ūdens videi bīstamām vielām
 • 10/2004-07/2005: Nevalstisko organizāciju līdzdalība jaunajā Latvijas ūdens apsaimniekošanas politikā
Menu