Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu

Projekta mērķi:

 • atbalstīt virzību uz ilgtspējīgu, klimatnoturīgu vides un dabas kapitāla pārvaldību Eiropas Savienības Zaļā kursa un Eiropas Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 mērķu sasniegšanai;
 • sekmēt praksē pārmaiņu ieviešanu, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un veicinātu ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu lēmumu pieņemšanā gan publiskajā, gan privātajā sektorā;
 • sniegt visaptverošas vadlīnijas uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai, izmantojot dažādu Eiropas valstu reālu pieredzi.

Projekta uzdevumi:

 • identificēt bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmu stāvokļa un sniegto pakalpojumu noteicošos faktorus, kurus varētu veiksmīgi integrēt lēmumu pieņemšanas procesā publiskajā un privātajā sektorā;
 • attīstīt, pārbaudīt un integrēt esošās un jaunās zināšanas, metodoloģiskās pieejas, lai uzlabotu lēmumu pieņēmējiem nepieciešamās informāciju par bioloģisko daudzveidību, ekosistēmu stāvokli un pakalpojumiem;
 • demonstrēt, kā uzlabota sadarbība starp zinātniekiem un ieinteresētajām pusēm publiskajā un privātajā sektorā var sekmēt un atvieglot uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu.

Sadarbojoties ekspertiem no 50 partnerorganizācijām no visām 27 ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģijas, Šveices, Izraēlas un Apvienotās Karalistes, SELINA veidos jaunus starptautiskās sadarbības standartus ekosistēmu stāvokļa, sniegto pakalpojumu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā.

Ieguvumi Latvijai

 • Projektā iegūtās zināšanas un pieredze ļaus pilnveidot ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas sistēmas izveidi Latvijā un sekmēt šīs informācijas integrēšanu dažāda līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē.
 • Projektā apkopotie dati par jūras un piekrastes ekosistēmu stāvokli un pakalpojumiem tiks izmantoti:
  – Jūras plānojuma un Piekrastes plānojuma īstenošanas starpposma novērtējumu informatīvo ziņojumu sagatavošanai;
  – Jūras plānojuma un Piekrastes plānojuma īstenošanas izvērtējumam;
  – Jūras plānojuma aktualizēšanai.

Galvenie fakti

 • Projekta akronīms: SELINA
 • Vadošais partneris: Leibnicas Universitāte, Hanovere
 • Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienības programma Apvārsnis, izpētes un inovačiju programma
 • Īstenošanas laiks: 07/2022-096/2027
 • Projekta numurs: 101060415
 • Mājaslapa: https://www.project-selina.eu

Projekta partneri

Konsorciju veido 50 partneru organizācijas no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī no Norvēģijas, Šveices, Izraēlas un Apvienotās Karalistes

Kontaktpersonas

 • Anda Ruskule
 • Kristīna Veidemane
 • Agnese Reķe

CITI PROJEKTI

SUMBA

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās Projekta mērķis ir izveidot efektīvu transporta modelēšanas sistēmu,…
Placeholder

Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par jauno ķīmisko vielu politiku

Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par jauno ķīmisko vielu politiku Eiropas Savienībā ir pieņemta un 2007. gada…
Placeholder

Praktiski paņēmieni jaunās ķīmisko vielu politikas ieviešanai Latvijā

Praktiski paņēmieni jaunās ķīmisko vielu politikas ieviešanai Latvijā Eiropas Savienībā ir notikušas pārmaiņas ķīmisko vielu politikā…
Placeholder

Zināšanu paaugstināšana par REACH

Zināšanu paaugstināšana par REACH Projekta mērķi: Paaugstināt vides ekspertu zināšanas par REACH Mērķgrupa: Vides eksperti, kas…
Menu