Par mums

Baltijas Vides Forums (angliski Baltic Environmental Forum, saīsinājumā “BEF”) tika izveidots 1995. gadā kā trīs Baltijas valstu vides ministriju, Vācijas un Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības projekts. Tā mērķis bija stiprināt sadarbību un informāciju starp Baltijas valstu iestādēm vides aizsardzības jomā. 2004. gadā, iestājoties Eiropas Savienībā, tehniskās palīdzības projekti ir noslēgušies.

Lai saglabātu jau izveidojušos dažādos ekspertu tīklus un ieviestu jaunus projektus Baltijas reģionā, 2003. gadā BEF darbinieki izveidoja nevalstiskās organizācijas Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Vācijā.

Latvijā “Baltijas Vides Forums” kā sabiedriska organizācija tika reģistrēta 2003. gada 4. jūnijā (kā biedrība 2005.gada 9. jūnijā). Šogad, svinot organizācijas 15 gadu jubileju, plānojam gan atskatīties uz jau paveikto, gan izvērtēt esošās aktivitātes, gan paraudzīties uz priekšu – kādi būtu jauni mērķi, izaicinājumi un plāni.

Biedrības darbības uzdevumi:

 • izstrādāt, īstenot un piedalīties projektos, kas sekmē organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu;
 • attīstīt un uzturēt dažādu interešu grupu/partneru sadarbību dažādos līmeņos un mērogos;
 • organizēt apmācības, seminārus un citus pasākumus par vides, vadības un saskarsmes tēmām;
 • veicināt informācijas plašāku pieejamību un izpratni par vides pārvaldības principiem, vides politikas nostādnēm un vides aizsardzības prasību praktisko ieviešanu;
 • piedalīties vides politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos;
 • veikt lietišķos un zinātniskos pētījumus un šo pētījumu rezultātu publiskošanu;
 • biedrības biedru vārdā un interesēs, pārstāvēt tos dažādās Latvijas Republikas un starptautisko organizāciju institūcijās;
 • veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar šiem statūtiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem.

Biedrības galvenās darbības metodes:

 • semināru, ekspertu tikšanos un diskusiju organizēšana;
 • konsultāciju un ekspertu atzinumu sniegšana;
 • projektu izstrāde, vadība un ieviešana;
 • finanšu līdzekļu piesaistīšana organizācijas mērķu un uzdevumu realizēšanai;
 • ar vides pārvaldību saistītu publikāciju sagatavošana un iespiešana;
 • sadarbība ar dažādām institūcijām un speciālistiem atsevišķu uzdevumu veikšanai;
 • līdzdalība dažādās ar vides pārvaldību saistītās aktivitātēs.

Pašlaik “Baltijas Vides Forums” realizē projektus dažādās vides aizsardzības jomās: dabas aizsardzība, ūdens resursu aizsardzība, energoefektivitāte un klimata pārmaiņas, ķīmisko vielu kontrole, rūpnieciskā piesārņojuma samazināšana, ilgspējīga mobilitāte.

Menu