Brošūras un publikācijas lejupielādei

2023

Mūsu ezeri

Kas ir ezers? Kas tajā notiek? Kas var noiet greizi un ko mēs ikviens varētu darīt, lai rūpētos par ezeriem Latvijā?

2022

Viedāka sabiedrība
dabai un ekosistēmām

Latvijas un ārvalstu pieredze un galvenās zinātnes atziņas par
dabas kapitāla jautājumu komunikāciju

2022

Ekosistēmu pakalpojumi jūras telpiskajā plānošanā

Politikas rezumējums ekosistēmas pakalpojumu nozīmību

2022

PlanWise4Blue ģeoportāls
ilgtspējīgai jūras
teritoriālajai plānošanai

Politikas rezumējums par lēmumu pieņemšanas atbalsta rīku, kura
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldību Baltijas jūras reģionā

2020

Bīstamo vielu pārvaldība
Arī jūs to varat!

Brošūra ar ilustrētiem stāstiņiem par ķīmisko vielu pārvaldības jautājumiem

2020

Projekta rezultātu
kopsavilkums

Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju
samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu
efektivitāti

2020

Vides paziņojumu
izmantošana

Kā informēt klientus
par produktu vides
priekšrocībām?

2020

Ceļvedis iesācējiem:

Kā uzņēmumiem iepirkt izejvielas
pārdomāti, lai labāk pārvaldītu
bīstamās vielas

2020

Zemieņu upju zaļā infrastruktūra
dabai un cilvēka labklājībai

Brošūrā
mēs iepazīstināsim ar zaļās infrastruktūras pieeju un tās izmantošanas iespējām
zemieņu upju ainavā, kā arī ar projektā laikā iegūto pieredzi

2019

Ķimikālijas plastmasā

Šajā brošūrā ir izskaidrots plastmasas sastāvs, plastmasā esošās kaitīgās ķīmiskās vielas un to migrācijas ceļi. Brošūrā atradīsiet īpašus ikdienas padomus, kā ikviens var aizsargāt savu veselību un apkārtējo vidi.

2019

Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā

Ievads integrētas plānošanas pieejā, ņemot vērā ekoloģiskos un sociālekonomiskos aspektus, kā arī ieguvumus, ko sniedz ekosistēmu pakalpojumu pieejas iekļaušana dažādās politikas nozarēs, zemes izmantošanas un attīstības plānošanā

2019

KADA IR ZALAJU VERTIBA?

Kāda ir zālāju
vērtība?

LIFE Viva Grass projekta kopsavilkuma ziņojums, kas sniedz pārskatu par īstenotajām aktivitātēm, pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem

2018

SIM4NEXUS projekta info lapa

Projekta “Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas” īss apraksts, uzdevumi un iespējas iesaistīties.

2018

Veļas diena – bērniem draudzīga

Īsumā par bērniem un videi draudzīgu veļas mazgāšanu.

2018

ENGRAVE projekta info lapa

Projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” īss apraksts, aktivitātes un pārskats pa plānotajiem rezultātiem.

2018

SUMBA projekta info lapa

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs.

2017

zurnals padzivosim zali

Žurnāls “Padzīvosim zaļi?”

Tu saki – tas ir grūti, dārgi un dzīvot tāpat nav veselīgi. Bet es saku – tas ir gudri, tālredzīgi un ietaupa daudz naudas. Un dzīvi var padarīt veselīgāku, ja vien ir dūša atteikties no liekā un katru reizi padomāt, pirms pirkt jaunus krāmus.

2017

Atbalsts uzņēmumiem bīstamo vielu aizvietošanai

Fit for REACH projekts,kurš palīdzēs trīs Baltijas valstu uzņēmumiem uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un savlaicīgi ieviest Eiropas Savienības regulas par
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) prasības.

2015

Dzīvības daudzveidība Baltijas jūrā

Lai saglabātu jūras bioloģisko daudzveidību, mums ir jāpārzina sugas un biotopi, to apdraudējums, veselība, kā arī vides izmaiņas, kas var tos ietekmēt.

2011

Pasīvās ēkas aktīvai sabiedrībai

Brošūra „Pasīvās ēkas aktīvai sabiedrībai”
ir domāta pašvaldībām kā informatīvs
materiāls un palīgs lēmumu pieņemšanai, lai
sasniegtu augstu ēku energoefektivitāti. Lai
nodrošinātu zemu enerģijas patēriņu ēkās,
ir nepieciešama dažādu tehnisku risinājumu
ieviešana, sākot ar ēkas pamatiem un beidzot
ar jumta izbūvi.

2011

Ekoloģiski celtniecības materiāli

Brošūra sniedz lasītājam informāciju par dažādiem aspektiem saistībā ar ekoloģiskiem celtniecības materiāliem, piedāvājot idejas un ierosinājumus par to, kur ekoloģiskos celtniecības materiālus var
izmantot un cik tie patiesībā ir ekoloģiski. Izvēloties šādus materiālus, jūs varat uzlabot telpu klimatu un samazināt savas mājas ietekmi uz vidi.

2011

Apkure un vēdināšana

Apkure ir viena no lielākajām mājsaimniecību izdevumu pozīcijām, it īpaši valstīs, kurās klimats ir vēsāks, ziemas garākas un apkures sezona ilgstošāka. Pareizi izvēlēts apkures un vēdināšanas režīms ļauj nodrošināt iekštelpās patīkamu gaisa temperatūru un samazināt nevēlamus siltuma zudumus. Tas, savukārt, ļauj ietaupīt līdzekļus un saudzēt apkārtējo vidi.

2011

Racionāla enerģijas izmantošana ikdienā

Brošūras mērķis ir sniegt priekšstatu par iespējamiem enerģijas ietaupījuma pasākumiem mājsaimniecībā. Lielākā daļa padomu ir vienkārši īstenojami, un tas aizņem dažas sekundes. Kad tie būs kļuvuši par ikdienu, drīz ievērosiet,
ka rēķini par enerģiju ir samazinājušies. Atcerieties, ka vislētākā enerģija ir neizmantotā enerģija.

2009

Ēku energoefektivitāte

Terminu skaidrojošā vārdnīca angļu un latviešu valodās

Šī vārdnīca ir sagatavota projekta INTENSE – “No
Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi enerģijas taupības
pasākumi pašvaldību ēkām Centrālās un Austrumeiropas
valstīs” (2008-2011) ietvaros ar Intelligent Energy Europe
programmas finansiālu atbalstu. Projekts tiek īstenots
vienpadsmit Centrālās un Austrumeiropas valstīs, kā arī
Vācijā.