Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem

Ezeri Latvijā ir būtisks vides elements, kas nodrošina dažādus ekosistēmas pakalpojumus, piemēram, skaistu ainavu, bioloģisko daudzveidību, klimata regulāciju. Tomēr daudzi ezeri no tā veidošanās brīža ir lemti aizaugšanai, kas ir dabisks ezera dzīves cikls. Ar savu rīcību mēs varam šo procesu paātrināt vai arī gluži pretēji – palēlināt.

Projekta “Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” mērķis ir ar sabiedriskās zinātnes palīdzību, iesaistot Latvijas skolēnus, veikt Latvijas ezeru un citu mazāku ūdenstilpju izpēti, lai izvērtētu to aizaugšanas un ekoloģisko stāvokli. Projekta rezultātā tiks izglītota būtiska sabiedrības daļa – bērni un jaunieši, kā arī tiks veidota viņu izpratne par saldūdeni kā vērtīgu un saudzējamu resursu un dažādu ekosistēmu pakalpojumu avotu.

Sabiedriskā zinātne jeb amatierzinātne ir zinātniskais darbs, ko veic plašas sabiedrības pārstāvji, bieži sadarbojoties ar profesionāliem zinātniekiem un zinātniskām institūcijām vai to vadībā. Amatierzinātnieks var būt jebkurš interesents, kas, veicot novērojumus vai paraugu ievākšanu, vēlas piedalīties zinātniskajā izpētē. Tie var būt gan cilvēki, kas jau ieguvuši izglītību zinātnes jomā, bet nav algoti zinātnieki, gan arī cilvēki, kas nekādi nav saistīti ar zinātni, tajā skaitā arī skolēni un studenti.

Lai nodrošinātu veiktā darba kvalitāti, uzticētie uzdevumi tiek veikti, sadarbojoties ar profesionāliem zinātniekiem un zinātniskām institūcijām. Tradicionāli amatierzinātnēs dominē dabaszinātnes. Kā tipiskākos piemērus var minēt dabas vērotājus, kas vēro putnus, tauriņus un citus augus, dzīvniekus vai biotopus, kā arī laika apstākļu vērotājus. Tomēr pēdējās desmitgadēs amatierzinātnieki darbojas arī sociālo, humanitāro un mākslas zinātņu aktivitātēs, piemēram, pārveidojot ar roku rakstītus dokumentus mašīnlasāmā tekstā vai mākslas darbu anotēšanā.

Projekta aktivitātes:

 • skolu konkursa organizēšana, aicinot ieinteresētajām klasēm/skolēnu grupām no visas Latvijas aprakstīt savā pašvaldībā esošu ūdenstilpi un piedalīties ūdens kvalitātes monitoringā:

– konkurss noritēja no 2023. gada 19. janvāra līdz 9. februārim (https://www.bef.lv/aicinam-pieteikties-konkursa-par-iespeju-piedalities-petijuma-par-latvijas-ezeriem);
– kopā saņēmām 89 pieteikumus, tos izvērtējām un Pētījumā piedalīsies 23 skolas, pētot 27 dažādas ūdenstilpes (https://www.bef.lv/petijuma-par-latvijas-ezeriem-piedalisies-23-skolas);
– aktuālās norises projektā “Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” – kopsavilkums aprīlī (https://www.bef.lv/aktualais-projekta-par-latvijas-ezeriem/).

 • klātienes izglītojoši interaktīvie pasākumi – 5 skolās, kas piedalās Pētījumā, 2023. gada maijā tika organizēti pasākumi, kuros ekspertes no Latvijas Hidroekoloģijas institūta un Baltijas Vides Foruma sniedza izglītojošu stāstījumu par ezeru ekoloģiju, savukārt rakstniece Agnese Vanaga prezentēja savu jaunāko grāmatu “Plastmasas huligāni. Tas ir murgs.”
 • ezeru ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu apkopojums – 2023. gada vasarā notika datu analīze un sagatavots skolu iesūtīto ezeru ūdens paraugu rezultātu Ziņojums;
 • dalība Zinātnieku naktī 2023. gada 29. septembrī, organizējot dažādas informatīvas aktivitātes (piemēram, bet ne tikai, konkurss, informatīvs stends, praktiskas nodarbes, ūdens iemītnieku izzināšana, skolēnu ievākto paraugu rezultātu prezentēšana, A. Vanagas grāmatas par ezeru ūdeņu kvalitāti lasījumi);
 • informatīvi izglītojošā lekcija – 2023. gada rudens pusē tiks sagatavota un novadīta ezeru ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu apkopojuma lekcija , aicinot tajā piedalīties visas 89 skolas, kas piedalījās konkursā, kā arī citus interesentus;
 • digitāls buklets par ezeriem Latvijā, saldūdens biotopiem, ūdens kvalitāti, ko ezerā darīt, ko nedarīt, katra mūsu atbildību un citām saistītām tēmām;
 • nodrošināta projekta aktivitāšu un rezultātu publicitāte, lai informētu plašāku sabiedrību par projekta aktivitātēm un izpētīto.

Galvenie fakti

 • Īstenotājs: Baltijas Vides Forums
 • Projekta partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts
 • Projektu finansē: Latvijas vides aizsardzības fonds
 • Īstenošanas laiks: 11/2022-12/2023
 • Projekta numurs: 1-08/85/2022

Kontaktpersonas

 • Dace Strigune
 • Kristīna Veidemane

CITI PROJEKTI

Ekomarķējums

Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas resursu efektīvas izmantošanas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādēs Projekta mērķis ir veikt secīgu…

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām Eiropas Savienības un arī Latvijas dabas aizsardzības prioritāte ir bioloģiskās daudzveidības…

Gaisa kvalitāte un klimata politika: sadarbība un sinerģija

Gaisa kvalitāte un klimata politika: sadarbība un sinerģija Projekta mērķis Izvērtēt gaisa kvalitātes un klimata pārmaiņu…

mobile2020

Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.gadam Projekta mērķis: Lai…
Menu