Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem

Ezeri Latvijā ir būtisks vides elements, kas nodrošina dažādus ekosistēmas pakalpojumus, piemēram, skaistu ainavu, bioloģisko daudzveidību, klimata regulāciju. Tomēr daudzi ezeri no tā veidošanās brīža ir lemti aizaugšanai, kas ir dabisks ezera dzīves cikls. Ar savu rīcību mēs varam šo procesu paātrināt vai arī gluži pretēji – palēlināt.

Projekta “Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” mērķis ir ar sabiedriskās zinātnes palīdzību, iesaistot Latvijas skolēnus, veikt Latvijas ezeru un citu mazāku ūdenstilpju izpēti, lai izvērtētu to aizaugšanas un ekoloģisko stāvokli. Projekta rezultātā tiks izglītota būtiska sabiedrības daļa – bērni un jaunieši, kā arī tiks veidota viņu izpratne par saldūdeni kā vērtīgu un saudzējamu resursu un dažādu ekosistēmu pakalpojumu avotu.

Sabiedriskā zinātne jeb amatierzinātne ir zinātniskais darbs, ko veic plašas sabiedrības pārstāvji, bieži sadarbojoties ar profesionāliem zinātniekiem un zinātniskām institūcijām vai to vadībā. Amatierzinātnieks var būt jebkurš interesents, kas, veicot novērojumus vai paraugu ievākšanu, vēlas piedalīties zinātniskajā izpētē. Tie var būt gan cilvēki, kas jau ieguvuši izglītību zinātnes jomā, bet nav algoti zinātnieki, gan arī cilvēki, kas nekādi nav saistīti ar zinātni, tajā skaitā arī skolēni un studenti.

Lai nodrošinātu veiktā darba kvalitāti, uzticētie uzdevumi tiek veikti, sadarbojoties ar profesionāliem zinātniekiem un zinātniskām institūcijām. Tradicionāli amatierzinātnēs dominē dabaszinātnes. Kā tipiskākos piemērus var minēt dabas vērotājus, kas vēro putnus, tauriņus un citus augus, dzīvniekus vai biotopus, kā arī laika apstākļu vērotājus. Tomēr pēdējās desmitgadēs amatierzinātnieki darbojas arī sociālo, humanitāro un mākslas zinātņu aktivitātēs, piemēram, pārveidojot ar roku rakstītus dokumentus mašīnlasāmā tekstā vai mākslas darbu anotēšanā.

Projekta aktivitātes:

 • skolu konkursa organizēšana, aicinot ieinteresētajām klasēm/skolēnu grupām no visas Latvijas aprakstīt savā pašvaldībā esošu ūdenstilpi un piedalīties ūdens kvalitātes monitoringā. Konkurss noritēja no 2023. gada 19. janvāra līdz 9. februārim. Kopā saņēmām 89 pieteikumus, tos izvērtējām un Pētījumā piedalīsies 23 skolas, pētot 27 dažādas ūdenstilpes.
 • 5 skolās, kas piedalās Pētījumā, 2023. gada maijā tiks organizēti klātienes izglītojoši interaktīvie pasākumi, kuros eksperti no Latvijas Hidroekoloģijas institūta un Baltijas Vides Foruma sniegs izglītojošu stāstījumu par ezeru ekoloģiju un plānota grāmatas par ezeru ūdens kvalitāti prezentācija kopā ar autori Agnesi Vanagu;
 • 2023. gada vasarā notiks datu analīze un tiks sagatavots skolu iesūtīto ezeru ūdens paraugu apkopojums;
 • 2023. gada rudens pusē tiks sagatavota un novadīta ezeru ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu apkopojuma informatīvi izglītojošā lekcija, aicinot tajā piedalīties visas 89 skolas, kas piedalījās konkursā, kā arī citus interesentus;
 • īstenota dalība Zinātnieku naktī 2023, organizējot dažādas informatīvas aktivitātes (piemēram, bet ne tikai, konkurss, informatīvs stends, praktiskas nodarbes, ūdens iemītnieku izzināšana, skolēnu ievākto paraugu rezultātu prezentēšana, A. Vanagas grāmatas par ezeru ūdeņu kvalitāti lasījumi);
 • sagatavots digitāls buklets par ezeriem Latvijā, saldūdens biotopiem, ūdens kvalitāti, ko ezerā darīt, ko nedarīt, katra mūsu atbildību un citām saistītām tēmām;
 • nodrošināta projekta aktivitāšu un rezultātu publicitāte, lai informētu plašāku sabiedrību par projekta aktivitātēm un izpētīto.

Galvenie fakti

 • Īstenotājs: Baltijas Vides Forums
 • Projekta partneris: Latvijas Hidroekoloģijas institūts
 • Projektu finansē: Latvijas vides aizsardzības fonds
 • Īstenošanas laiks: 11/2022-12/2023
 • Projekta numurs: 1-08/85/2022

Kontaktpersonas

 • Dace Strigune
 • Kristīna Veidemane

CITI PROJEKTI

Placeholder

EEFIBEL

Baltkrievijas energoefektivitātes informācijas tīkls Projekta mērķis ir paaugstināt informētības un zināšanu līmeni, kā arī paplašināt informācijas…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

SmartLiving

Nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa ekoloģiska dzīvesveida veicināšanā Projekta mērķis Projekta mērķis ir stiprināt…

Ekomarķējums

Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas resursu efektīvas izmantošanas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādēs Projekta mērķis ir veikt secīgu…
Menu