Personas datu aizsardzība

Baltijas Vides Forumā (turpmāk – BVF) tiek veikta personas datu apstrāde. Lūdzam pirms personu datu iesniegšanas BVF izlasīt šo paziņojumu un piekrist (ja attiecināms) savu personas datu apstrādi BVF.

Informējam, ka BVF veiks Jūsu personas datu apstrādi atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, sabiedrības interesēs, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem nolūkiem.

BVF apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un rūpējas par BVF rīcībā esošo personas datu drošību. BVF īsteno dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, to izpaušanu vai citu prettiesisku personu datu izmantošanu. BVF tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana un integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Šim nolūkam BVF izmanto samērīgas un piemērotas organizatoriskas, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu BVF apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Ja Jūsu personas datu apstrāde notiek uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes nolūkiem, tie tiks dzēsti.

BVF var apstrādāt šādus personas datus elektroniski vai papīra formā:

– personas kontaktinformācija;

– foto, video un balss ieraksti, kas uzņemti BVF telpās un sabiedriskos pasākumos ārpus BVF telpām;

– personas dati, kas nepieciešami personāla atlasei;

– BVF pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās var būt pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārds, informācijas izvēles parametri, datu plūsmas informācija un interneta protokola adreses informācija.;

– BVF tīmekļa vietnē netiek izmantoti sīkfaili, savukārt personas datu aizsardzība tiek realizēta ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības risinājumiem.

BVF Jūsu personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos. BVF amatpersonas un darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar BVF iekšējām kārībām.

Ja, piedaloties BVF rīkotajos pasākumos, nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam par to iepriekš informēt pasākuma rīkotājus.

Ar BVF Datu aizsardzības speciālistu var sazināties rakstot uz e-pasta bef@bef.lv. Sūdzību par personas datu apstrādi BVF Jums ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.