Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus

LIFE AskREACH

Projekta mērķis bija samazināt īpaši bīstamu vielu (SVHC – saīsinājums no angļu val. substances of very high concern) sastopamību dažādos plaša patēriņa izstrādājumos un cilvēku saskarsmi ar tām, veicinot REACH regulas 33. panta nosacījumu izpildi. Regula paredz, ka iedzīvotājiem ir tiesības saņemt informāciju par īpaši bīstamajām vielām izstrādājumos.

Projekta laikā:
• tika paaugstināta iedzīvotāju informētība par SVHC sastopamību izstrādājumos;
• tika atvieglota SVHC saturošu izstrādājumu identifikācija ar īpašas mobilās aplikācijas palīdzību, kas skenē preču svītrkodus un pēc izveidotas datubāzes nosaka, vai tajos ir minētās vielas;
• tika uzlabota izstrādājumu ražotāju un izplatītāju izpratne par pienākumiem, kas noteikti REACH regulas 33. pantā;
• tika uzlabota komunikāciju par SVHC jautājumiem starp ražotājiem/izplatītājiem un patērētājiem;
• tika stimulēta SVHC aizvietošana izstrādājumos.

Galvenie fakti

Projekta partneri

18 projekta partneri no Latvijas, Dānijas, Zviedrijas, Vācijas, Luksemburgas, Horvātijas, Beļģijas, Čehijas, Francijas, Grieķijas, Polijas, Portugāles, Austrijas

Kontaktpersonas

  • Līga Stokmane-Blaua
  • Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

SmartLiving

Nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa ekoloģiska dzīvesveida veicināšanā Projekta mērķis Projekta mērķis ir stiprināt…

SUMBA+

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti SUMBA + projekts ir SUMBA projekta turpinājums. Projekta…

Upju pārvaldība

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana Projekta mērķis: izstrādāt risinājumus un priekšlikumus upju pārvaldības un apsaimniekošanas pilnveidošanai,…

Baltic Sea2Land

Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu Projekta virsmērķis ir līdzsvarot Zilās ekonomikas…