Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā

Projekta BALTIPLAST galvenais mērķis ir apzināt, pārbaudīt un ieviest konkrētus risinājumus, kā pārvaldīt un samazināt plastmasas atkritumu plūsmu uz Baltijas jūru, vienlaikus ievērojot aprites ekonomikas principus.

Projekts pievēršas atbildīgai resursu izmantošanai, domāšanas veida un patērētāju uzvedības maiņai, izmantojot starpnozaru pieejas, samazinot atkritumu apjomu, kā arī integrējot tos aprites ekonomikā un testējot publiskā iepirkuma modeļus.

Projekta komanda testēs konkrētus risinājumus trīs darbības līmeņos:

  • stratēģiskajā un vadības
  • tehnoloģiskais/tehniskais
  • komunikācijas/uzvedības izmaiņas.

Tas tiks panākts, iesaistot pašvaldības, uzņēmumus, NVO un privātpersonas un palīdzot šīm mērķgrupām samazināt vienreizlietojamās plastmasas samazinājumu. Tiks uzlabotas plastmasas iepakojuma savākšanas un apstrādes sistēmas un atbalstītas inovācijas plastmasas atkritumu apsaimniekošanā, lai veicinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu.

Projekta mērķi:

  • Atbalstīt pašvaldības to centienos izstrādāt un īstenot stratēģisko un tiesisko regulējumu plastmasas izmantošanas novēršanai un samazināšanai.
  • Nodrošināt praktiskus rīkus valsts iestādēm un uzņēmumiem, lai īsā laikā samazinātu vienreizlietojamās plastmasas un plastmasas iepakojumu izmantošanu.
  • Nodrošināt tehniskus risinājumus dažādu kategoriju plastmasas atkritumu pārstrādes, šķirošanas un pārstrādes saskaņošanai, kas vērsti uz pašvaldībām un reģionālajiem atkritumu apsaimniekotājiem.
  • Pārbaudīt un izplatīt tehniskos risinājumus uz alternatīviem materiāliem balstītu iepakojuma sistēmu izmantošanai, orientējoties uz inovatīviem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).
  • Sniegt ieteikumus patērētājiem vienreizējās plastmasas un plastmasas iepakojuma izmantošanas samazināšanā.

Projekta komandu veido 18 partneri un piecas asociētās organizācijas. Sadarbības pamatā ir trīs līmeņi: risinājumu meklēšana un sadarbība pašvaldību līmenī; tehniskais un uzņēmējdarbības līmenis, kā arī patērētāju līmenis. Pašvaldību iesaiste projektā dos iespēju risināt plastmasas problēmu vietējā līmenī.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Helsinki, Tallina, Kauņa, Vesterosa, Valmiera, Daugavpils pilsētas pašvaldība, Stokholmas Vides institūts Tallinā, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Baltijas Jūras reģiona pilsētu savienības (UBC), BEF Vācija, BEF Latvija, Keep Sweden Tidy, Zviedrijas Patērētāju asociācija, Vides pārvaldes un tehnoloģiju centrs (ECAT), Coalition Clean Baltic, Plastic-Free City, KuBus e.V. (registered association)

Kontaktpersonas

  • Irina Paegle
  • Dace Selga

CITI PROJEKTI

SUMBA+

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidē un ikdienas mobilitātes praktiskie aspekti SUMBA + projekts ir SUMBA projekta turpinājums. Projekta…
Placeholder

EEFIBEL

Baltkrievijas energoefektivitātes informācijas tīkls Projekta mērķis ir paaugstināt informētības un zināšanu līmeni, kā arī paplašināt informācijas…
Placeholder

Poligrāfijas nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana

Eiropas Savienības vides likumdošanas prasību īstenošanai un poligrāfijas nozares ekonomiskās izaugsmes potenciāla sekmēšanai Baltijas valstīs Projekta…
Placeholder

Patērētāju informēšana par sadzīves ķīmijas produktu riskiem cilvēka veselībai un videi

Patērētāju informēšana par sadzīves ķīmijas produktu riskiem cilvēka veselībai un videi Projekta mērķi: Paaugstināt patērētāju informētības…