Integrētas pārvaldības veicināšana piekrastē, ilgtspējīgi izmantojot dabas un sociālo kapitālu

Projekta virsmērķis ir līdzsvarot Zilās ekonomikas sektoru, dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, lai veicinātu integrētu un iekļaujošu piekrastes pārvaldību t.sk. telpisko datu pārvaldību un to harmonizāciju Baltijas jūras reģiona pārvaldes līmeņiem un dažādām interešu grupām.

Tādējādi Baltic Sea2Land projekts pievērsīsies izaicinājumiem, kas saistīti ar ilgtspējīgas zilās ekonomikas attīstību dažādos plānošanas mērogos – no konfliktiem starp vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem līdz kopējai starptautiskai Baltijas jūras telpiskās plānošanas un sauszemes plānošanas pieejai. Projektā plānošana tiek uztverta kā vienota daudzslāņaina sistēma, attiecīgi projekts uzlabos plānotāju prasmes un pilnveidos pieejas politikas un plānu efektivitātes novērtēšanai Baltijas jūras reģionā. Projekts būs nozīmīgs solis datu harmonizācijas veicināšanai un sauszemes-jūras funkcionālās sasaistes uzlabošanai visā reģionā.

Projekta mērķi:

(1) līdzsvarot ilgtspējīgas zilās ekonomikas nozaru (piemēram, tūrisma, enerģētikas, zivsaimniecības), dabas aizsardzības un vietējo kopienu intereses, lai atbalstītu dzīvotspējīgu piekrastes attīstību un ilgtspējīgu cilvēkkapitāla un dabas kapitāla izmantošanu Baltijas jūras reģionā;

(2) veicināt integrētu pārvaldību, izmantojot daudzdimensionālu sadarbību starp dažādiem pārvaldības līmeņiem (no vietējā līdz starptautiskajam), ilgtspējīgas zilās ekonomikas nozarēm, vietējām kopienām un citām ieinteresētajām pusēm.

Galvenais projekta rezultāts: Sea2Land Navigator platforma

Baltic Sea2Land projekta partneri kopīgi strādās, lai tiktu izveidota, pārbaudīta un pēc tam publiski pieejama vadlīniju un telpisko datu tiešsaistes platforma – Sea2Land Navigator, kas:

  • sekmēs piekrastes teritoriju daudzlīmeņu pārvaldību, atbalstot integrētu plānošanu, efektīvāku sadarbību starp plānošanas speciālistiem, atbildīgajām iestādēm un ieinteresētajām pusēm;
  • nodrošinās piekļuvi labākajām pieejamajām zināšanām un telpisko datu kopām, kas ir būtiski, lai līdzsvarotu ilgtspējīgas zilās ekonomikas sektoru, vietējo kopienu un piekrastes ekosistēmu saglabāšanas intereses;
  • plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem piedāvās orientējošu sistēmu ceļā uz ilgtspējīgu zilo ekonomiku Baltijas jūras reģionā, attīstot dzīvotspējīgas piekrastes teritorijas un gudri pārvaldot dabas un cilvēku kapitālu;
  • piedāvās risinājumus, kā īstenot sarežģīto pārvaldību sauszemes un jūras mijiedarbības ietvarā, ko rada attīstības interešu, lēmumu pieņemšanas līmeņu un prasību daudzveidība, kā arī saskaņotu datu struktūru trūkums.

Sea2Land Navigator platformu veidos:

1) pielāgota daudzlīmeņu pārvaldības pieeja, kas nodrošina konceptuālu sistēmu integrētai ilgtspējīgai piekrastes attīstībai un atbalsta sauszemes un jūras mijiedarbības aspektu ņemšanu vērā jūras telpiskajā plānošanā;

2) pielāgota telpisko datu infrastruktūra integrētai plānošanai visos līmeņos sasaistē ar HELCOM BASEMAPS infrastruktūru;

3) zināšanu vietne, kas ietver veidnes, kontrolsarakstus, vadlīnijas, atbilstošus zinātniskus rakstus un publikācijas, projektu ziņojumus un rezultātus, kā arī saites uz labas prakses piemēriem.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Sāremā pašvaldība (Igaunija), Tallinas universitāte (Igaunija), Dienvidsomijas reģionālā padome (Somija), Baltijas Vides Forums-Vācija, Baltijas Vides Forums-Latvija, Fēmarnas pilsēta (Vācija), HELCOM, Kurzemes plānošanas reģions (Latvija), asociācija “Klaipēdas reģions” (Lietuva), Polijas Zinātņu akadēmijas Okeanoloģijas institūts (Polija), VASAB, Jūras pilsētu un pašvaldību asociācija (Polija)

Kontaktpersonas

  • Kristīna Veidemane
  • Anda Ruskule
  • Agnese Reķe

CITI PROJEKTI

SUMBA

Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās Projekta mērķis ir izveidot efektīvu transporta modelēšanas sistēmu,…
Placeholder

EEFIBEL

Baltkrievijas energoefektivitātes informācijas tīkls Projekta mērķis ir paaugstināt informētības un zināšanu līmeni, kā arī paplašināt informācijas…

Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem

Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem Ezeri Latvijā ir būtisks vides elements,…
Placeholder

Mēbeļrūpniecības nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana

Vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs Ja pārstāvat mēbeļu ražošanas uzņēmumu, noteikti esat…