Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā

Galvenais mērķis: atbalstīt Baltijas valstis ES Ūdens struktūrdirektīvas, Direktīvas par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, Jūras stratēģijas pamatdirektīvas un HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna ieviešanā, ar mērķi samazināt bīstamo vielu emisijas.

Detalizēti mērķi:

Izpētīt izvēlēto prioritāro vielu un valsts nozīmes piesārņotāju sastopamību notekūdeņos, kanalizācijas ūdeņos un apkārtējā vidē un ierosināt atbilstošas šo vielu samazināšanas un monitoringa metodes;
Uzlabot pašreizējo piesārņojošo darbību atļauju kvalitāti ar mērķi, lai samazinātu bīstamās vielas uzņēmumos;
Uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību pilotuzņēmumos; Ieinteresēto pušu sadarbības stiprināšana sistemātiski radot un izplatot informāciju par videi bīstamām vielām un drošas lietošanas nosacījumiem, tādā veidā arī atvieglojot REACH mehānisma īstenošanu;
Veicināt dažādu ieinteresēto pušu dialogu (valsts institūcijas, rūpniecības uzņēmumi, zinātnieki u.c.) par sadarbības nepieciešamību, lai uzlabotu bīstamo vielu pārvaldību dažādos to dzīves cikla posmos;
Sadarbība un pieredzes pārņemšana no starptautiskajiem ekspertiem par jaunām likumdošanas attīstības tendencēm attiecībā uz bīstamo vielu kontroli un samazināšanu;
Attīstīt koncepciju, lai palielinātu iedzīvotāju apziņu par bīstamajām vielām.

Mērķa grupas: atbildīgās varas iestādes: Vides Ministrijas, Vides Aģentūras, Vides inspekcijas; Ražošanas uzņēmumi; Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; Vides konsultanti; Iedzīvotāji.

Galvenie fakti

  • Projekta ieviesējs: Baltijas Vides Forums-Igaunija
  • Projektu līdzfinansē: Eiropas Komisijas finanšu instruments LIFE+, Igaunijas Vides Investīciju centrs, Latvijas un Lietuvas Vides Ministrijas, Igaunijas Sociālo lietu ministrija
  • Īstenošanas laiks: 01/2009-12/2011
  • Projekta mājaslapa: www.baltacthaz.bef.ee 

Projekta partneri

Baltijas Vides forums Latvija; Baltijas Vides forums Lietuva; Igaunijas Vides Izpētes centrs; Latvijas Hidroekoloģijas institūts; Hendrikson&Co (konsultantu uzņēmums); Lietuvas Vides aizsardzības aģentūra;
Latvijas Valsts Vides dienests; Viļņas/Klaipēdas/Šauļu reģionālās vides aizsardzības departaments; Tarkon, Estko, Eskaro, Tenax, Kvadro, Western Shipyard uzņēmumi; Siulas Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; Vilniaus vandeny

Projekta darbinieki

Valters Toropovs

CITI PROJEKTI

LIFE FitForREACH-2

Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus…

BALTIPLAST

Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā Projekta BALTIPLAST galvenais mērķis ir apzināt, pārbaudīt…

NonHazCity3

Bīstamo vielu samazināšana būvniecībā, lai saglabātu ūdens vidi, aizsargātu cilvēku veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu būvniecību Galvenais…

LIFE AskREACH

Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus Projekta mērķis…