Bīstamo vielu kontrole Baltijas jūras reģionā

Projekta mērķis: atbalstīt Baltijas Jūras Rīcības Plāna (BSAP) ieviešanu attiecībā uz bīstamām vielām, un kopīgu aktivitāšu rezultātā, sasniegt izvirzīto mērķi. Ņemot vērā vielu potenciālo bīstamību, Baltijas Jūras Rīcības Plānā ir identificētas 11 vielas/vielu grupas, kuras izraisa īpašas bažas attiecībā uz Baltijas jūru un šīs vielas tiks pētītas COHIBA projektā. Projektā piedalās partneri no visām Baltijas jūras piekrastes valstīm, kā arī aktivitātes norisināsies visās Baltijas jūras piekrastes valstīs, piešķirot projektam izteikti starptautisku raksturu un nodrošinot ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā kopīgu aktivitāšu īstenošanā, lai sasniegtu „veselīgāku” stāvokli Baltijas jūrā. Projekta mērķis ir arī labas prakses zināšanu pārnese Baltijas jūras austrumu valstu reģionā, kā arī sadarbības veicināšana starp valsts institūcijām un ražošanas uzņēmumiem bīstamo vielu kontrolē.

Projekta aktivitātes:

Izvēlēto bīstamo vielu avotu identifikācija, par kurām šobrīd ir ierobežota informācija, veicot izpēti pašvaldību un rūpniecības uzņēmumu notekūdeņos, kā arī izgāztuvju notekās un lietusūdeņos visās Baltijas jūras piekrastes valstīs;
Inovatīvas toksicitātes principu izveide, balstoties uz izmaksu ziņā efektīvu monitoringa praksi, kam ir pamatā Kopējā Izplūdes Novērtējuma (Whole Effluent Assessment) pieeja;
Plūsmas modeļa analīze ražošanas procesu rezultātā, kā arī bīstamo vielu izplūdes un ievades Baltijas jūrā kvantitātes novērtējums;
Rekomendāciju izveide attiecībā uz pārvaldes līdzekļiem, kā arī to ietekmes un izmaksu efektivitātes novērtējums, iekļaujot pilotgadījumus atsevišķos uzņēmumos;
Labas pieredzes zināšanu pārnese uz austrumu Baltijas valstīm un sadarbības veicināšana starp valsts institūcijām un rūpniecības uzņēmumiem bīstamo vielu kontrolē.
Projekts paaugstina Baltijas jūras valstu spējas īstenot starptautiskās saistības Ūdens Struktūrdirektīvas un Eiropas Jūras Stratēģijas pamatdirektīvas ietvaros, kā arī veicina nacionālo aktivitāšu ietvaros identificēt un pievērst uzmanību bīstamo vielu avotiem ar mērķi novērst HELCOM/ES prioritāro vielu izmantošanu līdz 2020.gadam.

Projekta aktivitātes un rezultāti izskatīti HELCOM sanāksmju laikā gan politiķu, gan ekspertu līmenī, pārstāvot visas desmit HELCOM līgumslēdzēju puses, nodrošinot rezultātu īstenošanu un ilgmūžību.

Galvenie fakti

  • Projekta ieviesējs:Somijas Vides Institūts (SYKE)
  • Projektu līdzfinansē: Baltijas Jūras reģiona programma
    2007 – 2013
  • Īstenošanas laiks: 01/2009-01/2012

Projekta partneri

Somija: Somijas Vides Institūts (SYKE)
Dānija: Kopenhāgenas pašvaldība; Kopenhāgenas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Kopenhāgenas Enerģiija, Dānijas Tehniskā Universitāte
Igaunija: Baltijas Vides Forums Igaunija, Igaunijas Jūras institūts, Tartu Universitāte, Igaunijas Vides izpētes centrs, Tallinas Tehnoloģiju Universitāte
Latvija: Baltijas Vides Forums Latvija, Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Vācija: Vācijas Federālā Vides Aģentūra, Lauksaimniecības Ministrija Mecklenburg-Vorpommern federālā valsts, Vides un patērētāju aizsardzības nodaļa
Lietuva: Baltijas Vides Forums Lietuva, Jūras pētniecības centrs, Vides aizsardzības aģentūra, Botānikas institūts
Polija: Industriālo reģionu ekoloģijas institūts (IETU)
Zviedrija: Zviedrijas Vides Izpētes Institūts (IVL), Zviedrijas ķīmisko vielu aģentūra, Stokholmas pašvaldība
HELCOM

Projekta darbinieki

Valters Toropovs

CITI PROJEKTI

LIFE FitForREACH-2

Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus…

BALTIPLAST

Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā Projekta BALTIPLAST galvenais mērķis ir apzināt, pārbaudīt…

NonHazCity3

Bīstamo vielu samazināšana būvniecībā, lai saglabātu ūdens vidi, aizsargātu cilvēku veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu būvniecību Galvenais…

LIFE AskREACH

Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus Projekta mērķis…