Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs

Viens no svarīgiem Baltijas valstu ekonomiskās attīstības virzieniem nākotnē ietvers enerģijas patēriņa samazināšanu, sasniedzot valstīm noteiktos indikatīvos mērķus. Šīs prasības tiek atspoguļotas ES politikas dokumentos, nacionālajā likumdošanā un ietekmē vietējos politikas īstenotājus – pašvaldības, aģentūras, uzņēmumus. Risinājumi ir jārod gan piegādes, gan patēriņa jomās. Viens no galvenajiem enerģijas patērētāju sektoriem ir mājsaimniecības, pie tam šajā sektorā patērētā enerģija Latvijā – 37% ir daudz augstāka nekā ES-27 vidējā vērtība 26% (2004. g.). Energoefektivitātes īstenošanas pasākumi ir pirmais un vissvarīgākais solis enerģijas pārtēriņa samazināšanā vietējā līmenī. Pašvaldībām ir īpaši svarīga loma, īstenojot energoefektivitātes un vietējo iedzīvotāju informēšanas pasākumus.

Galvenais projekta mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp iesaistītajām pusēm, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sekmētu sabiedrības patēriņu ieradumu maiņu Baltijas valstīs.

Detalizēti projekta mērķi:
– apzināt esošo situāciju par informācijas pieejamību pašvaldībās Baltijas valstīs saistībā ar energoresursu izmantošanas efektivitāti;
– analizēt iedzīvotājiem pieejamos informācijas materiālus par efektīvu energoresursu izmantošanu mājsaimniecībās;
– apzināt esošās iedzīvotāju zināšanas un to patēriņa ieradumus par enerģijas izmantošanu mājsaimniecībās;
– veicināt labas prakses piemēru par taupīgas energoresursu izmantošanas pasākumiem ES un EEZ valstīs pielāgošanu Baltijas valstīs;
– veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanos starp pašvaldībām un citām iesaistītajām pusēm (NVO, valsts institūcijas) par energoresursu izmantošanas efektivitāti.

Projekta aktivitātes:
– informācijas pieejamības novērtējums;
– izvērtējums par iedzīvotājiem pieejamās informācijas materiāliem;
– iedzīvotāju zināšanu un patēriņa ieradumu izvērtēšana;
– labas prakses piemēru ieviešanas veicināšana;
– pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšana.

Projekta mērķa grupa:
Pilsētu pašvaldības Latvijā, piesaistot pašvaldības arī Lietuvā un Igaunijā. Projekta netiešā mērķa grupa – nevalstiskās organizācijas, kā informācijas izplatītāji.

Projekta rezultātu gala saņēmēji – iedzīvotāji, jo ikvienā mājsaimniecībā tiek patērēta gan elektrība, gan siltumenerģija, bet ne vienmēr šo resursu efektīvai izmantošanai tiek pievērsta pietiekami liela iedzīvotāju uzmanība. Iedzīvotāju patēriņa ieradumiem, kā arī zināšanām par enerģijas taupīšanas pasākumiem ir liela nozīme energoresursu izmantošanas apjomā un efektivitātē.

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu instruments, Norvēģijas finanšu instruments, Sabiedrības integrācijas fonds
  • Īstenošanas laiks: 11/2007-12/2008

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija, Baltijas Vides Forums-Igaunija, Baltijas Vides Forums-Lietuva, Baltijas Vides Forums-Vācija

Projekta darbinieki:

  •  Ingrīda Brēmere

CITI PROJEKTI

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…

RenoWave

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā Vienas pieturas…

NATALIE

Dabā balstītu risinājumu popularizēšana un ieviešana klimatnoturības veicināšanai Eiropas bioģeogrāfiskajos reģionos (NATALIE) Projekta NATALIE mērķis ir…

SIM4NEXUS

Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas…