Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai

Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu SEG emisiju samazināšanas pasākumu izvēli klimata politikas ieviešanā Latvijā, virzot valsti uz ilgtspējīgu un oglekļa mazietilpīgu attīstību, un līdzsvarojot vides, sociālās un ekonomiskās intereses šo pasākumu ieviešanā.

Projekta aktivitātes
1. Politikas pasākumu un instrumentu apkopojums divos galvenajos sektoros, enerģētikā un transportā;
2. Datu ieguve tehnoloģisko un ne-tehnoloģisko veidu pasākumiem, lai apkopotu, analizētu un izvērtētu datus par pasākumiem SEG emisiju samazināšanai;
3. Datu atbilstības vērtējums un sagatavošana izmantošanai modelēšanā.
4. SEG emisiju neto samazinājuma novērtējums izvēlētiem biomasas izmantošanas pasākumiem.
5. SEG emisiju samazināšanas pasākumu izmaksu (abatement cost) novērtējums.
6. Modelēšanas rezultātu novērtējums. Iegūto rezultātu apspriešanai rīkota ekspertu sanāksme, pieaicinot atbildīgo vides institūciju (ministriju, enerģētikas aģentūru, pašvaldību u.c.), pētniecības institūtu pārstāvjus.
7. Sabiedrības attieksmes izpēte, veicot sociālo aptauju un fokusa grupas diskusiju. Aptaujas rezultāti pieejami šeit.
8. Veikts SEG emisiju samazināšanas pasākumu sinerģiju un konfliktējošo ietekmju apkopojums un izstrādātas rekomendācijas par dažādu SEG emisiju samazinošu pasākumu efektivitāti, savstarpējo sinerģiju un konfliktējošām ietekmēm, lai veicinātu ilgtspējīgu SEG emisiju samazināšanas pasākumu izvēli klimata politikas ieviešanā Latvijā.

Projekta ietvaros izstrādātais rekomendācijas ziņojums: “SEG emisiju samazināšanas pasākumu sinerģijas un konfliktējošās ietekmes”.

________________________________________________________________________________________________

2016. gada 15.februārī Baltijas Vides Forums sadarbībā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizēja sanāksmi – diskusiju par Latvijas koksnes resursu un biomasas novērtējumu klimata politikas kontestā.

Sanāksmes – diskusijas prezentācijas:
1. Latvijas klimata politika kontekstā ar mežu nozari (Ilze Prūse, VARAM, Klimata pārmaiņu departaments)
2. Mežu apsaimniekošanas politika kontekstā ar klimata politiku (Daiga Zute, Zemkopības ministrijas, Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļa)
3. Starptautiskās prasības SEG inventarizācijas sagatavošanai no Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora (Agita Gancone, VARAM, Klimata pārmaiņu departaments)
4. Meža monitoringa sistēma: dati, to kvalitāte un nepieciešamie uzlabojumi (Jurģis Jansons, LVMI „Silava”)
5. Izmantotā metodoloģija, problēmas, iespējamie risinājumi (Andis Lazdiņš, LVMI “Silava”)
6. Mežu resursu datu ieguve, kvalitāte un kontrole (Normunds Strūve, Zemkopības ministrijas Meža departaments)
7. Atjaunojamo resursu mērķa sasniegšana, izmantojot biomasu (Inga Iļjina, Ekonomikas ministrija, Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta Atjaunojamo energoresursu nodaļa)
8. Koksnes biomasas produktu uzskaite: metodika, pieejamie dati (Anna Patusrka, CSP Vides un enerģētikas statistikas daļa)
9. Mājsaimniecībās izmantotās koksnes biomasas novērtēšana: metodika, pieejamie dati (Igors Krasavcevs, MEKA)
10. Biomasa izmantošanai enerģijas ražošanā: datu pieejamība un izmantojamība SEG emisiju bilances noteikšanai (Gaidis Klāvs, Fizikālās enerģētikas institūts)

_______________________________________________________________________________________________

2016. gada 9.jūnijā Baltijas Vides Forums organizēja ekspertu sanāksmi par SEG emisiju samazinošo pasākumu izvērtējumu, kuras mērķis bija prezentēt un pārrunāt ekspertu veiktos modelēšanas rezultātus un kritērijus SEG emisiju samazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanai, kā arī sabiedrības attieksmi par klimata pārmaiņām, SEG emisiju samazināšanu un biomasas izmantošanu.

Sanāksmes prezentācijas:
1. Biomasas apgādes ķēžu modelēšana – Jānis Reķis, Fizikālas Enerģētikas Institūts
2. Biomasu izmantojošo SEG emisiju samazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanas kritēriji un to piemērošana projektā – Gaidis Klāvs, Fizikālas Enerģētikas Institūts
3. Sabiedrības attieksme par klimata pārmaiņām, SEG emisiju samazināšanu un biomasas izmantošanu – Ingrīda Brēmere, Daina Indriksone, Baltijas Vides Forums

Galvenie fakti

  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Latvijas Vides aizsardzības fonds
  • Īstenošanas laiks: 10/2015-05/2016

Projekta darbinieki:

  •  Irina Paegle

CITI PROJEKTI

RenoWave

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā Vienas pieturas…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…

NEXOGENESIS

Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas…