Praktiski paņēmieni jaunās ķīmisko vielu politikas ieviešanai Latvijā

Eiropas Savienībā ir notikušas pārmaiņas ķīmisko vielu politikā un to pārvaldībā (ir pieņemta REACH regula), līdz ar to mainījās n esošā sistēma Latvijā. Rūpniecības uzņēmumiem paredzēta lielāka atbildība, tiem jāpievērš lielāka uzmanība ķīmisko vielu pārvaldībai un jāapzinās sava loma un pienākumi visā piegādes ķēdē. Atkarībā no darbības sfēras, piemēram, ķīmisko vielu ražotājiem, importētājiem vai profesionāliem lietotājiem, būs arī dažādi pienākumi. Vielu ražotājiem, vai importētājiem, kas importē ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus Eiropas Savienībā, jāveic vielu reģistrācija, īpaši bīstamu vielu gadījumā – autorizācija, kas prasīs papildus resursus un zināšanas. Vielu profesionāliem lietotājiem būs jāraugās, lai vielas lietošanas veids un drošības pasākumi atbilstu tam, ko norādījis vielas ražotājs/ importētājs. Jaunās ķīmisko vielu politikas īstenošana Latvijā skar visus tos uzņēmumus, kas veic darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem. Dažiem uzņēmumiem ir iestrādes jaunās ķīmisko vielu politikas ieviešanai, proti, ir veikta ķīmisko vielu inventarizācija, apzināti piegādātāji un gūts vispārējs priekšstats par to pienākumiem. Tai pat laikā ir ļoti daudz uzņēmumu, kuri vēl nav veikuši nekādus pasākumus jaunās ķīmisko vielu politikas prasību ieviešanai, kas varētu būt saistīts ar zināšanu vai praktiskās pieredzes trūkumu. Savukārt atbildīgajām institūcijām (piemēram, inspekcijām), kas kontrolēs jauno ķīmisko vielu politikas prasību ieviešanu un izpildi Latvijā, arī būs nepieciešamas praktiskas zināšanas, lai nodrošinātu šo prasību izpildi.

Projekta mērķis: veicināt jaunās ķīmisko vielu politikas ieviešanu Latvijā, sekmējot praktisku paņēmienu apgūšanu.

Projekta uzdevumi:
– Veikt situācijas izpēti Latvijā par esošo pieredzi ķīmisko vielu pārvaldībā;
– Izstrādāt rokasgrāmatu, kas kalpos vides speciālistiem kā praktisks palīgs jaunās ķīmisko vielu politikas (REACH) ieviešanai Latvijā;
– Veikt specifiskas vides speciālistu apmācības par jaunumiem ķīmisko vielu pārvaldībā un praktiskiem paņēmieniem jauno prasību īstenošanā.

Projekta aktivitātes:
– apmācības vides inspektoriem 2007. gada 4.decembrī;
– apmācības uzņēmumiem 2007.gada 5.decembrī;
– izstrādāta rokasgrāmata rūpniecības uzņēmumiem „REACH ABC”.

Rezultāti:
– Iegūts pārskats par esošo situāciju un labas prakses piemēriem, īstenojot jauno ķīmisko vielu politiku Latvijā;
– Sagatavota rokasgrāmata ar praktiskiem piemēriem un paņēmieniem ķīmisko vielu pārvaldībai uzņēmumos;
– Paaugstinātas vides speciālistu zināšanas par praktiskiem paņēmieniem, kā īstenot jaunās ķīmisko vielu politikas prasības.

Galvenie fakti

  • Projekta ieviesējs: Baltijas Vides Forums, Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Latvijas vides aizsardzības fonds
  • Īstenošanas laiks: 03/2007 – 12/2007

Projekta darbinieki

Daina Indriksone

CITI PROJEKTI

LIFE FitForREACH-2

Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus…

BALTIPLAST

Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā Projekta BALTIPLAST galvenais mērķis ir apzināt, pārbaudīt…

NonHazCity3

Bīstamo vielu samazināšana būvniecībā, lai saglabātu ūdens vidi, aizsargātu cilvēku veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu būvniecību Galvenais…

LIFE AskREACH

Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus Projekta mērķis…