Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par jauno ķīmisko vielu politiku

Eiropas Savienībā ir pieņemta un 2007. gada 1. jūnijā stājusies spēkā jauna ķīmisko vielu regula REACH, kas ir ļoti apjomīga un aizstās aptuveni 40 līdz šim spēkā esošus likumdošanas aktus.
Regula nosprauž šādus mērķus:
1. augsts cilvēka veselības un vides aizsardzības līmenis;
2. ķīmiskās rūpniecības konkurētspējas paaugstināšana;
3. lielāka caurskatāmība un vairāk informācijas par ķīmiskām vielām.
REACH regula ieviesīs nozīmīgas pārmaiņas Eiropas Savienības ķīmisko vielu politikā, paredzot daudz lielāku atbildību ES ķīmisko vielu rūpniecībai, kam turpmāk būs jānodrošina pilnīgāka informācija par ķīmiskām vielām. Līdz ar to ķīmisko vielu ražotājiem un importētājiem reģistrācijai būs jāsagatavo detāla informācija par ķīmiskajām vielām, to ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kā arī jānorāda drošas lietošanas nosacījumi. Gan reģistrācijas, gan autorizācijas procedūras būs laikietilpīgas un būs nepieciešamas vides speciālistu zināšanas. Arī nākotnē kontrolējot vielu drošu lietošanu, vides speciālistiem valsts institūcijās un uzņēmumos būs nepieciešamas plašas zināšanas par dažādām uzņēmumu lomām un atbildībām, piemēram, kāda ir nepieciešamā dokumentācija un kā viela tiek lietota uzņēmumā.
Latvijā ķīmiskas vielas netiek ražotas lielos apjomos, toties ķīmisko vielu importa īpatsvars sastāda aptuveni 50-60% (saskaņā ar Latvijas Ķīmijas un Farmācijas asociācijas pētījumu 2005. gadā). Tā kā REACH regula aptver plašas sfēras (vielu importu, vielu ietekmi uz vidi, vielu ietekmi darba vietā), būs nepieciešami speciālisti ar plašām, bet diezgan specifiskām zināšanām. Turklāt vides speciālistiem būs nozīmīga loma informācijas sniegšanā citām iesaistītajām pusēm (piemēram, ķīmisko vielu importētājiem, ražotājiem un profesionālajiem lietotājiem), tādējādi sekmējot regulas ieviešanu Latvijā. Līdz ar to, lai Latvijā šo regulu veiksmīgi ieviestu un nākotnē kontrolētu tās prasību izpildi, ir nepieciešams paaugstināt vides speciālistu kvalifikāciju.

Projekta mērķis ir paaugstināt vides speciālistu (gan valsts iestādēs, gan citās organizācijās) kvalifikāciju par REACH regulas prasībām, lai veicinātu šīs regulas ieviešanu Latvijā.

Projekta uzdevumi:
– Sagatavot semināru materiālus, izmantojot jaunāko informāciju par REACH regulu; – Organizēt divus seminārus vides speciālistiem no valsts institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm par REACH regulas pamatprincipiem, iesaistīto pušu pienākumiem un veicamajām aktivitātēm. Saskaņā ar projekta uzdevumiem tika rīkoti divi informatīvi semināri vides speciālistiem valsts institūcijās 2007.gada 18.oktobrī un 2007.gada 2.novembrī

Rezultāti: paaugstināta vides speciālistu kvalifikācija par REACH prasību īstenošanu, sekmējot šo prasību ieviešanu, kā arī kontrolējot regulas prasību izpildi Latvijā; Izstrādātas semināru programmas un sagatavoti materiāli, kurus iespējams izmantot tālākai vides speciālistu apmācībai.

Galvenie fakti

  • Projekta ieviesējs: Baltijas Vides Forums, Latvija
  • Projektu līdzfinansē: Latvijas vides aizsardzības fonds
  • Īstenošanas laiks: 04/2007-12/2007

Projekta darbinieki

Daina Indriksone

CITI PROJEKTI

LIFE FitForREACH-2

Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus…

BALTIPLAST

Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā Projekta BALTIPLAST galvenais mērķis ir apzināt, pārbaudīt…

NonHazCity3

Bīstamo vielu samazināšana būvniecībā, lai saglabātu ūdens vidi, aizsargātu cilvēku veselību un nodrošinātu ilgtspējīgu būvniecību Galvenais…

LIFE AskREACH

Nodrošināt REACH regulā noteiktās patērētāju tiesības saņemt informāciju par vielām izstrādājumos, izmantojot IT rīkus Projekta mērķis…