Agrovides lauksaimniecības sistēmu ilgtspējas izpratne un pilnveidošana Eiropas Savienībā

Eiropas mērogā ir palielinājusies izpratne par tiem izaicinājumiem, kas attiecas uz pārtikas un biomasas saražošanu pietiekamā apjomā līdztekus tam, ka augsnes, ūdens resursu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana nevar tikt nodrošināta, ja pārsvarā tiek izmantotas tradicionālās lauksaimniecības metodes. Tādējādi agro-ekoloģiskās pieejas un eko-funkcionālā intensifikācija ir ļoti nozīmīgi faktori, nodrošinot ilgtspējīgu pārtikas ražošanu nākotnē. Lai arī valdības un ieinteresētās puses ir īstenojušas nozīmīgus centienus, plaša patēriņa preču ražošana kopā ar tirgus/ individuāli saražoto nav sabalansēta un bieži vien nav ilgtspējīga individuālu lauku saimniecību vai saimniecību apvienību kontekstā.

Pamata dilemma un reizē arī izaicinājums – kā saražot sabiedrībai vajadzīgos produktus līdztekus ilgtspējīgi, ekonomiski pamatoti un pēc individuālām vēlmēm  ražotiem produktiem saimniecībās, kas nav atkarīgas no fondu finansējuma. Šī dilemma dažādās lauku saimniecību sistēmās ir atšķirīga.

Projekta UNISECO mērķis:  uzlabot izpratni par sociālekonomiskiem un politikas virzītājspēkiem un šķēršļiem, kas kavē agro-ekoloģisko prakšu attīstību un īstenošanu Eiropas Savienības lauksaimniecības sistēmās. Projekts sniedz ieguldījumu Ilgtspējīgas Pārtikas Drošības programmas īstenošanai, identificējot un atbalstot tās lauksaimniecības sistēmas, kas nodrošina veselīgas pārtikas ražošanu vienlaikus ar vides aizsardzību, kā arī sniedz pievienoto vērtību saimniecībām un dažādām iesaistītajām pusēm.

Projekta laikā tiek:

– uzlabota izpratne par socio-ekonomiskajiem un politikas virzītājspēkiem un šķēršļiem, lai tālāk attīstītu un ieviestu agro-ekoloģiskās prakses Eiropas Savienības lauksaimniecības sistēmās, kā arī lai identificētu un vadītu efektīvākas pārvaldības stratēģijas Eiropas lauksaimniecībai. Tam nepieciešama plašākas sistēmas perspektīva, ņemot vērā socio-ekonomiskos, ekoloģiskos un politiskos uzstādījumus teritoriālajā mērogā;

– izmantots socio-ekoloģiskais ietvars, kas ārējos uzstādījumus integrēs ilgtspējīgā lauksaimniecības sistēmu novērtējumā, īpašu uzmanību veltot dažādu dalībnieku lomai un viņu lomai apakšsistēmās;

– izstrādāts metodoloģiskais rīku komplekts, lai novērtētu  inovatīvo stratēģiju un iniciatīvu vides, ekonomiskās un sociālās ietekmes ES lauksaimniecības sistēmās gan saimniecībās, gan plašāku teritoriju līmenī. Metodoloģiskais rīku komplekts tiks testēts projekta pilotteritorijās 15 Eiropas valstīs, ar dažādiem bio-fizikāliem, socio-ekonomiskiem un socio-kulturāliem lauksaimniecību sistēmu  kontekstiem.

UNISECO īstenos starpdisciplināru procesu, kas balstīts projekta konsorcija struktūrā: dažādas iesaistītās puses un zinātniskie partneri, īpaši  uzsverot iesaistīto pušu daudzveidību. Grupu apmācību procesi, praktisko un teorētisko zināšanu integrēšana, kā arī citas metodes sniegs atbalstu zinātniekiem, iesaistītajām pusēm un gala lietotājiem, lai uzlabotu izpratni par to, kā stiprināt ES lauksaimniecības sistēmu ilgtspēju.

Paveiktais:
– uzlabota metodiskā kapacitāte, lai novērtētu agro-ekoloģisko pieeju ilgtspēju;
–  uzlabota integrētā kapacitāte un zināšanu pārnese, lai izveidotu ilgtspējīgas ilgtermiņa stratēģijas tradicionālajām un mazajām agro-ekoloģiskajām saimniecības sistēmām;
– kopīgi izstrādāti jauni un efektīvi tirgus mehānismi un politikas instrumenti, lai, izmantojot ekonomiski dzīvotspējīgas agro-ekoloģiskās lauksaimniecības sistēmas, sniegtu sabiedriskus labumu;
– uzlabota zināšanu bāze par agro-ekoloģisko saimniekošanu Eiropas Savienībā, ko izmantotu politikas veidotāji visā Eiropas Savienībā, nacionālā un reģionālā līmenī, pieejama padomniekiem, zemniekiem, vērtību ķēdes dalībniekiem un patērētājiem;
– sniegta informācija par KLP procesiem pēc 2020. gada, vides politiku pārskati un politikas centieni atbalstīt jaunas darbavietas laukos.

Viena no projekta pamata aktivitātēm un aktualitātēm: tiek izstrādāts metodoloģiskais rīku komplekts, lai novērtētu  Eiropas savoenības  lauksaimniecības sistēmu ilgtspēja gan saimniecības, gan plašāku teritoriju līmenī. Metodoloģiskais rīku komplekts testēts projekta pilotteritorijās 15 Eiropas valstīs, tajā skaitā arī Latvijā. Latvijas pilotteritorijas pētījuma fokusā ir piena nozare. Gan konvencionālās, gan bioloģiskās piena saimniecības izjūt spiedienu palielināt produktivitāti, lai saglabātu ekonomisko dzīvotspēju. Lauksaimniecības prakses intensifikācijas rezultātā pastāvīgās ganības tiek pārveidotas par pagaidu zālājiem un palielinās rupjās lopbarības un graudu barības ražošana, izmantojot organiskos mēslojumus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus.

Latvijas pilotteritorijas materiāli:

  • stāstu karte “Uzlabojot uz zālājiem balstītu bioloģiskās piena lopkopības ilgtspēju Latvijā” ir pieejama šeit;
  • tēmas rezumējums “Stiprinot agro-ekoloģiskās prakses un bioloģiskās piena lopkopības ekonomisko ilgtspēju Latvijā” pieejams šeit,
  • rīcībpolitikas rezumējums “Politikas atbalsts pārejai uz bioloģiskās piena lopkopības sistēmu Latvijā” pieejams šeit;
  • rīcībpolitikas rezumējums “Atbalsta pasākumu diferencēšana bioloģiskajai lauksaimniecībai Latvijā, pamatojoties uz agro-ekoloģiskās lauksaimniecības prakses sarežģītību un agrovides pasākumu īstenošanas sekmēm” pieejams šeit;
  • kopsavilkums par Latvijas pilotteritoriju ir pieejams šeit.

Galvenie fakti

   Logo EU

Projekta partneri

Konsorciju veido 17 partneri no Itālijas, Grieķijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas u.c.

Kontaktpersona

  • Andis Zīlāns (andis.zilans@bef.lv)

CITI PROJEKTI

SELINA

Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu Projekta mērķi: atbalstīt virzību uz…

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām Eiropas Savienības un arī Latvijas dabas aizsardzības prioritāte ir bioloģiskās daudzveidības…

LIFE LATESTadapt

Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā…

LIFE Viva Grass

 Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai Zālāji daudzviet Eiropā joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību, kas veidojusies dabisko…