Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai

Zālāji daudzviet Eiropā joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību, kas veidojusies dabisko ekosistēmu un ekstensīvas lauksaimniecības mijiedarbībā. Daļēji dabiskie zālāji galvenokārt ir saglabājušies marginālos (nomaļos) reģionos, kuri ģeogrāfiskā novietojuma, vides apstākļu vai arī sociālekonomiskās situācijas iespaidā nav bijuši piemēroti, lai tajos attīstītos intensīva lauksaimniecība. Diemžēl marginālos reģionos arvien samazinās iedzīvotāju skaits vai arī mainās to dzīves stils, kā rezultātā lauksaimniecības zemes tiek pamestas novārtā, zālāji aizaug ar krūmiem un sazināts to bioloģiskā daudzveidība. Šāda tendence vērojama arī Baltijas valstīs, kur kopš 1990. gadu sākuma plašas zemes platības netiek vairs apsaimniekotas.

Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai un pieejamiem lauksaimniecības atbalsta maksājumiem apsaimniekoto platību īpatsvars ir pieaudzis. Tomēr Lauku attīstības programmu ietvaros veikto pasākumu mērķis ir veicināt lauksaimniecisko ražošanu un intensīvu zemes izmantošanu, nevis turpināt ekstensīvu saimniekošanas praksi, kas uztur augstu bioloģisko daudzveidību.

Projekta mērķis ir veicināt zālāju bioloģiskās daudzveidības un to sniegto ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanu, veicinot uz ekosistēmu pieeju balstītu plānošanu un ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju apsaimniekošanu. Projekts demonstrēs iespējas zālāju daudzfunkcionālai izmantošanai, kas kalpotu par pamatu lauku apvidu ilgtspējai un vietējās ekonomikas attīstībai.

Projekta uzdevumi:
• Izvērtēt sinerģiju potenciālu un trūkumus zemes izmantošanas un dabas aizsardzības politikās, kā arī labās prakses piemērus, kas saistīti ar ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu, sagatavot priekšlikumus abu politiku un tiesiskā ietvara uzlabošanai.
• Izstrādāt integrētus, uz ekosistēmu pieeju balstītus plānošanas risinājumus, balsoties uz ekonomiski dzīvotspējīgiem zālāju apsaimniekošanas scenārijiem.
• Veicināt ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju apsaimniekošanas modeļu ieviešanu reģionos ar dažādiem dabas un sociālekonomiskajiem apstākļiem.
• Vairot plānotāju un vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes saistībā ar ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju ekosistēmu apsaimniekošanu un to sniegto pakalpojumu pārvaldību.

Projektā tiek izstrādāts integrēts plānošanas instruments ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai, kas sekmēs lauku teritoriju stratēģiskās plānošanas procesu, veicinot zālāju apsaimniekošanas efektivitāti un nodrošinot sasaisti starp sociālajam, ekonomikas, vides un lauksamniecības politikām.

Projekta ietvaros tiek īstenotas uzņēmējdarbību veicinošas aktivitātes un izstrādāti uzņēmējdarbības attīstības scenāriji, kuri varētu kalpot par pamatu investīciju plāniem, kā arī atjaunotas aizaugušas un neapsaimniekotās zemes, veidojot daļēji dabiskus zālājus un radot priekšnosacījumus to tālākai daudzfunkcionālai izmantošanai.

Galvenie fakti

  • Projekta akronīms: LIFE Viva Grass
  • Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums – Lietuva
  • Projektu līdzfinansē: ES LIFE+ Programma
  • Īstenošanas laiks: 06/2014-04/2029
  • Projekta numurs: LIFE13 ENV/LT/000189
  • Projekta mājaslapa: vivagrass.eu/lv

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums – Latvija; Latvijas Universitāte; Cēsu novada pašvaldība; Z/s “Kalnāju ferma”; Baltijas Vides Forums – Igaunija; Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte; Lumanda pašvaldība; Z/s “Kurese”; Pavilniai un Verkiai reģionālais parks; Dubisa reģionalais parks; Šilute rajona pašvaldība; SIA Hnit Baltic; Vides risinājumu institūts

Kontaktpersonas

  • Kristīna Veidemane
  • Anda Ruskule

CITI PROJEKTI

SIS Biodiversity

Sektorālās informācijas sistēmas atbalsts bioloģiskās daudzveidības sektoram Projekts tiek īstenots Eiropas Copernicus Klimata pārmaiņu servisa (C3S)…
Placeholder

Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par jauno ķīmisko vielu politiku

Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par jauno ķīmisko vielu politiku Eiropas Savienībā ir pieņemta un 2007. gada…

LAND4FLOOD

Dabīgie plūdu ūdeņu aiztures pasākumi uz privātām zemēm COST akcijas mērķis ir iekļaut visaptverošus plūdu riska…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par ilgspējīgu mobilitāti: 04/2021 – 12/2021: Ilgtspējīga mobilitāte…