Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām

Eiropas Savienības un arī Latvijas dabas aizsardzības prioritāte ir bioloģiskās daudzveidības un tās sniegto ekosistēmu pakalpojumu saglabāšana un atjaunošana. Dabas aizsardzības sfērā darbojoties vairāk nekā 15 gadus, biedrība “Baltijas Vides Forums” saredz, ka sabiedrības izpratne, viedums un pozitīva attieksme pret dabu un ekosistēmām joprojām ir stiprināma – gan informējot, gan izglītojot, gan iesaistot un aicinot uz praktisku darbību ikvienu, kam rūp saudzīga attieksme pret dabas resursiem un infrastruktūru,  bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un iesaiste praktiskā rīcībā.

Projekta “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām” fokuss uz to, kā veidot pozitīvu attieksmi pret dabu, kādi būtu priekšlikumi sabiedrības uzvedības maiņai, kā veicināt izpratnes veidošanu par dabu kā kapitālu, par uzvedību dabā un saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem un infrastruktūru, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību ekosistēmu pakalpojumiem; kā informēt sabiedrību par izaicinājumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tai skaitā invazīvo sugu ierobežošanā un iesaistīt praktiskā rīcībā.

Projekta aktivitātes

Izstrādāts tematiskais ziņojums “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām”, kurā ietverts:

 • labākās prakses apkopojums un piedāvājums tās adaptācijai Latvijas apstākļiem;
 • priekšlikumi vides nevalstisko organizāciju iesaistei vides politikas praktiskā ieviešanā (t.sk. dzīvesveida un paradumu maiņas pieeja, izmantojot sabiedrības informēšanas, izglītošanas, pozitīvas attieksmes un izpratnes veicināšanas pasākumus, un sabiedrības līdzdalība);
 • Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšana un pielāgošanās attiecīgajā sektorā / tematikā;
 • cita informācija, ko vides nevalstiskās organizācijas uzskata par būtisku par konkrēto tematisko virzienu (piemēram, jaunāko zinātnisko atziņu nodošana plašākai sabiedrībai).

Organizētas tematiskās sadarbības grupas sanāksmes par dabas kapitālu, izstrādājot ziņojumu; kā arī stiprinot vides organizāciju sadarbību un kapacitāti, veicinot organizāciju mijiedarbību un koordinētu līdzdarbošanos vides politikas jautājumu risināšanā.

 • 2021. gada 5. oktobrī norisinājās 1. tematiskās darba grupas sanāksme (attālināti, ZOOM platformā), kuras laikā dalībnieki no Baltijas Vides Foruma, Latvijas Dabas fonda, Pasaules Dabas Fonda un Latvijas ornitoloģijas biedrības pārrunāja sadarbības grupas principus, tālāku komunikāciju, kā arī turpmāku sadarbību pie tematiskā ziņojuma par dabas kapitālu struktūras, satura un mērķauditorijas.
 • 2022. gada 2. februārī norisinājās 2. tematiskās darba grupas sanāksme (attālināti, ZOOM platformā), kuras laikā dalībnieki no Baltijas Vides Foruma, Latvijas Dabas fonda, Pasaules Dabas Fonda un Latvijas ornitoloģijas biedrības diskutēja par tematiskā ziņoma saturiskajiem fokusiesm, struktūras izvērsumu un katras NVO ekspertu iesaisti ziņojuma tālākajā saturiskajā papildināšanā.
 • 2022. gada 2. martā norisinājās 3. tematiskās darba grupas sanāksme (attālināti, ZOOM platformā), kuras laikā dalībnieki no Baltijas Vides Foruma, Latvijas Dabas fonda, Pasaules Dabas Fonda un Latvijas ornitoloģijas biedrības pārrunāja tematiskā ziņojuma izstrādes norisi. Baltijas Vides Foruma ekspertes prezentēja ziņojuma 1. redakciju, savukārt paŗējie eksperti iesaistījās diskusijās un dažādu aspektu izvērsumu komentēšanā. Tika nolemts, ka līdz 16. martam projekta partneri saturiski papildinās ziņojumu ar savu pieredzi un atziņām.
 • 2022. gada 4. aprīlī norisinājās paplašinātā sanāksme ar vairākām vides NVO – biedrību “Baltijas krasti”, nodibinājumu “Latvijas Dabas fonds”, biedrību “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”, nodibinājumu “Pasaules dabas fonds”, nodibinājumu “Vides izglītības centrs” un biedrību “Zaļā brīvība”. Tika panākta konceptuāla vienošanās veidot vienotu dokumentu ar priekšlikumiem vides NVO iesaistei vides politikas praktiskajā ieviešanā, līdztekus dabas kapitālam iekļaujot arī citas tēmas, piemēram, aprites ekonomiku, vides izglītību un klimatneitralitāti, pielāgošanos klimata pārmaiņām. Konsolidētie priekšlikumi iesniegti Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentam, Vides aizsardzības departamentam un Klimata pārmaiņu departamentam, tādējādi paužot vienotu vides nevalstiskos organizāciju redzējumu iesaistei vides politikas praktiskā ieviešanā.

Noorganizētas apmācības digitālo prasmju stiprināšanai un digitālo komunikācijas rīku apguvei, kā arī par dažādu tematisko vizuālo materiālu izstrādi.

 • 2021. gada 6. un 7. oktobrī norisinājās apmācības digitālo prasmju stiprināšanai un digitālo komunikācijas rīku apguvē, kuru laikā Baltijas Vides Foruma un Pasaules Dabas Fonda pārstāves apguva gan Google analytics rīku (mājaslapu apmeklētāju statistikas pieslēgumu, apmeklējumu datu pieejamība un analīze), gan arī sociālās komunikācijas kanālu specifiku, aktualitātes un tehniskos parametrus, sociālo tīklu administrēšanu (Kāds ir algoritms lielākas auditorijas sasniegšanai? Cik efektīva ir ‘boost’ opcija? Kā izveidot reklāmas ziņu). Tāpat tika skatīti arī vides/ dabas komunikācijas aspekti kopumā – kā aktualizēt tēmu un izveidot uzmanību piesaistošu un atraktīvu materiālu par vides aizsardzības tematiku. Iegūtās zināšanas noderēs, lai nodrošinātu turpmāku analītisku pieeju un sabiedrības interesēs balstīta satura veidošanu mērķauditorijai par dažādiem vides un dabas aizsardzības aspektiem.
 • 2021. gada 6. decembrī norisinājās apmācības par dažādu tematisko vizuālo materiālu izstrādi, kopā ar kolēģiem no Latvijas Dabas fonda, Pasaules dabas fonda un Latvijas Ornitoloģijas biedrības apguvām un izzinājām dizaina labās prakses piemērus (Facebook, Twitter un Instagram),  stock attēlu atlases principus, tiešsaistes rīku Canva, vizuāļu maketēšanas pamatprincipus, vizuāļu pielāgošana dažādiem formātiem.
 • 2022. gada 23. martā norisinājās apmācības tekstveides prasmju pilnveidošanai. Atsvaidzinājām esošās zināšanas un ieguvām jaunas par lietišķās sarakstes un valodas lietojumu, par elektroniskā pasta sarakstes niansēm, kā arī apguvām ieteikumus iedarbīgu publicitātes tekstu un materiālu sagatavošana par vides un dabas aizsardzību.

Visas apgūtās zināšanas jau aktīvi tiek izmantotas, papildinto Baltijas Vides Foruma sociālo tīklu kontus ar ierakstiem par dažādiem vides un dabas aizsardzības jautājumiem  – Twitter: @BEF_Latvia; Facebook: @beflatvia un Instagram: @bef_latvia

Galvenie fakti

 • Īstenotājs: Baltijas Vides Forums
 • Projektu finansē: Latvijas vides aizsardzības fonds
 • Īstenošanas laiks: 06/2021-04/2022
 • Projekta numurs: 1-08/48/2021

Kontaktpersonas

 • Dace Strigune
 • Agnese Reķe
 • Kristīna Veidemane
 • Anda Ruskule

CITI PROJEKTI

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par klimata pārmaiņām un enerģiju (sadaļa tiek papildināta):…

SIS Biodiversity

Sektorālās informācijas sistēmas atbalsts bioloģiskās daudzveidības sektoram Projekts tiek īstenots Eiropas Copernicus Klimata pārmaiņu servisa (C3S)…
Placeholder

BaltActHaz

Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā Galvenais mērķis: atbalstīt Baltijas valstis ES…

LIFE Viva Grass

 Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai Zālāji daudzviet Eiropā joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību, kas veidojusies dabisko…