Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām

Eiropas Savienības un arī Latvijas dabas aizsardzības prioritāte ir bioloģiskās daudzveidības un tās sniegto ekosistēmu pakalpojumu saglabāšana un atjaunošana. Dabas aizsardzības sfērā darbojoties vairāk nekā 15 gadus, biedrība “Baltijas Vides Forums” saredz, ka sabiedrības izpratne, viedums un pozitīva attieksme pret dabu un ekosistēmām joprojām ir stiprināma – gan informējot, gan izglītojot, gan iesaistot un aicinot uz praktisku darbību ikvienu, kam rūp saudzīga attieksme pret dabas resursiem un infrastruktūru,  bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un iesaiste praktiskā rīcībā.

Projekta “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām” fokuss uz to, kā veidot pozitīvu attieksmi pret dabu, kādi būtu priekšlikumi sabiedrības uzvedības maiņai, kā veicināt izpratnes veidošanu par dabu kā kapitālu, par uzvedību dabā un saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem un infrastruktūru, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību ekosistēmu pakalpojumiem; kā informēt sabiedrību par izaicinājumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tai skaitā invazīvo sugu ierobežošanā un iesaistīt praktiskā rīcībā.

Projekta aktivitātes

Izstrādāt tematisko ziņojumu “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām”, kurā ietverts:

 • labākās prakses apkopojums un piedāvājums tās adaptācijai Latvijas apstākļiem;
 • priekšlikumi vides nevalstisko organizāciju iesaistei vides politikas praktiskā ieviešanā (t.sk. dzīvesveida un paradumu maiņas pieeja, izmantojot sabiedrības informēšanas, izglītošanas, pozitīvas attieksmes un izpratnes veicināšanas pasākumus, un sabiedrības līdzdalība);
 • Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšana un pielāgošanās attiecīgajā sektorā / tematikā;
 • cita informācija, ko vides nevalstiskās organizācijas uzskata par būtisku par konkrēto tematisko virzienu (piemēram, jaunāko zinātnisko atziņu nodošana plašākai sabiedrībai).

Strādāt tematiskajā sadarbības grupā par dabas kapitālu, izstrādājot ziņojumu; kā arī stiprinot vides organizāciju sadarbību un kapacitāti, veicinot organizāciju mijiedarbību un koordinētu līdzdarbošanos vides politikas jautājumu risināšanā. Kopumā plānotas 3-4 sadarbības grupas sanāksmes.

 • 2021. gada 5. oktobrī norisinājās 1. tematiskās darba grupas sanāksme (attālināti, ZOOM platformā), kuras laikā dalībnieki no Baltijas Vides Foruma, Latvijas Dabas fonda, Pasaules Dabas Fonda un Latvijas ornitoloģijas biedrības pārrunāja sadarbības grupas principus, tālāku komunikāciju, kā arī turpmāku sadarbību pie tematiskā ziņojuma par dabas kapitālu struktūras, satura un mērķauditorijas.

Organizēt apmācības digitālo prasmju stiprināšanai un digitālo komunikācijas rīku apguvei, kā arī par dažādu tematisko vizuālo materiālu izstrādi.

 • 2021. gada 6. un 7. oktobrī norisinājās apmācības digitālo prasmju stiprināšanai un digitālo komunikācijas rīku apguvē, kuru laikā Baltijas Vides Foruma un Pasaules Dabas Fonda pārstāves apguva gan Google analytics rīku (mājaslapu apmeklētāju statistikas pieslēgumu, apmeklējumu datu pieejamība un analīze), gan arī sociālās komunikācijas kanālu specifiku, aktualitātes un tehniskos parametrus, sociālo tīklu administrēšanu (Kāds ir algoritms lielākas auditorijas sasniegšanai? Cik efektīva ir ‘boost’ opcija? Kā izveidot reklāmas ziņu). Tāpat tika skatīti arī vides/ dabas komunikācijas aspekti kopumā – kā aktualizēt tēmu un izveidot uzmanību piesaistošu un atraktīvu materiālu par vides aizsardzības tematiku. Iegūtās zināšanas noderēs, lai nodrošinātu turpmāku analītisku pieeju un sabiedrības interesēs balstīta satura veidošanu mērķauditorijai par dažādiem vides un dabas aizsardzības aspektiem. .

Galvenie fakti

 • Īstenotājs: Baltijas Vides Forums
 • Projektu finansē: Latvijas vides aizsardzības fonds
 • Īstenošanas laiks: 06/2021-04/2022
 • Projekta numurs: 1-08/48/2021

Kontaktpersonas

 • Dace Strigune
 • Agnese Reķe
 • Kristīna Veidemane
 • Anda Ruskule

CITI PROJEKTI

Placeholder

CapChemRU

Sadarbības stiprināšana Ziemeļrietumu Krievijā par bīstamo vielu pārvaldību Projekta mērķis: atbalstīt sadarbības stiprināšanas aktivitātes starp dažādām…
Placeholder

Vides aizsardzības prasību ieviešana Baltijas valstu mazajos un vidējos uzņēmumos, lai veicinātu to konkurētspēju starptautiskajā tirgū

Vides aizsardzības prasību ieviešana Baltijas valstu mazajos un vidējos uzņēmumos, lai veicinātu to konkurētspēju starptautiskajā tirgū…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē Projekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses…

LIFE Fit for REACH

Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti Eiropas Savienības likumdošana bīstamo…
Menu