Dabas aizsardzība

Sadarbība ar projektu PROGRESS

Baltijas Vides Foruma sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtu projektā PROGRESS

Eiropas Savienības Interreg Europe programmas projekts PROGRESS (PROmoting the Governance of Regional Ecosystem ServiceS, tulkojumā Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana) ir Eiropas starpreģionu sadarbības projekts, kura mērķis ir rosināt politikas pārmaiņu procesu partnervalstu (Latvija, Itālija, Spānija, Īrija, Ungārija, Rumānija) reģionos, uzlabojot politikas instrumentu ieviešanu, kas saistīts ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas spēju uzturēšanu, ekosistēmu pakalpojumu aizsardzību un novērtēšanu. Šī projekta īstenošana ilgst no 2019. gada augusta līdz 2023. gada jūlijam, un Rīgas Tehniskā universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts (RTU BUNĪI) ir tā Latvijas partneris.

Lai sasniegtu PROGRESS mērķi, kas sniedz ieguldījumu politikas apguvē partneru reģionos un atbalsta dinamisku pieredzes apmaiņu starp partneriem un jomas ekspertiem, projekts iedalīts četros dažādos tematiskajos mācīšanās ciklos. Ceturtā un arī pēdējā tematiskā mācīšanās ciklā “Ainavu pārvaldība ekonomikas un vides ilgtspējībai” projekta partneri kopā ar saviem jomas ekspertiem identificēja un atlasīja labās prakses, kuras prezentēja un izdiskutēja divos PROGRESS pasākumos – ceturtajā starpreģionālajā tematiskajā seminārā 2021. gada 20. oktobrī (tiešsaistē) un ceturtajā starpreģionu pieredzes apmaiņas seminārā 2022. gada 31. martā Florencē, Itālijā. Minētā mācīšanās cikla periodā RTU BUNĪI komanda uzrunāja un iesaistīja jomas eksperti Andu Ruskuli no Baltijas Vides Foruma projekta PROGRESS aktivitātēs. Anda Ruskule minētajos pasākumos prezentēja divas Latvijas labās prakses – “Land-Sea-Act: Latvijas gadījuma izpēte par sauszemes un jūras resursu izmantošanas sabalansēšanu Dienvidkurzemes piekrastē” un “LIFE VIVA GRASS – Integrētais plānošanas rīks zālāju dzīvotspējas nodrošināšanai”, tādējādi dalījās pieredzē gan ar projekta partneriem, gan pasākumu dalībniekiem.

Papildus, Baltijas Vides Foruma abas labās prakses “LIFE VIVA GRASS – Integrētais plānošanas rīks zālāju dzīvotspējas nodrošināšanai” un “Land Sea Act: Latvijas gadījuma izpēte par sauszemes un jūras resursu izmantošanas sabalansēšanu Dienvidkurzemes piekrastē” tika iekļautas ceturtajā un pēdējā labo prakšu rokasgrāmatā, ko konkrētajā tematiskajā mācīšanās ciklā izstrādāja un publicēja RTU BUNĪI. Noslēdzošā labo prakšu rokasgrāmata, kurā iekļautas Baltijas Vides Foruma abas labās prakses, pieejama: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1651136942.pdf

Ceturtais un arī pēdējais PROGRESS starpreģionu pieredzes apmaiņas seminārs “Ilgtspējīga ainavu pārvaldība” notika 2022. gada 31. martā Florencē, Itālijā, savukārt 1. aprīlī notika mācību vizīte uz Garfagnanas reģionu. Pieredzes apmaiņas seminārā un mācību vizītē kopā ar RTU BUNĪI pētniekiem Jāni Zvirgzdiņu un Unu Krutovu piedalījās arī jomas ekspertes Anda Ruskule (Baltijas Vides Forums) un Zane Lībiete (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”). Anda Ruskule šajā seminārā prezentēja Latvijas labo praksi – “LIFE VIVA GRASS – Integrētais plānošanas rīks zālāju dzīvotspējas nodrošināšanai”. Vairāk par PROGRESS ceturto starpreģionu pieredzes apmaiņas semināru: https://buni.rtu.lv/2022/05/12/diskusijas-par-ainavu-parvaldibu-interreg-europe-progress-4-starpregionu-pieredzes-apmainas-seminars/

Baltijas Vides Foruma eksperte Anda Ruskule ir iesaistīta projekta PROGRESS jomas ekspertu grupā un kopā ar RTU BUNĪI komandu un citiem jomas ekspertiem piedalīsies PROGRESS pirmās fāzes noslēguma pasākumā Dublinā, Īrijā jau 2022. gada 13. un 14. jūnijā.

Projekta PROGRESS oficiālā mājas lapa: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/progress/
Papildu informācija: https://buni.rtu.lv/interreg-eu-progress/