Dabas aizsardzība

Esam partneri vērienīgajā SELINA projektā

2022. gadā Baltijas Vides Foruma komanda sākusi darbu vairākos jaunos projektos, to skaitā vērienīgajā Selina – Horizon Europe Project, kurā ir iesaistītas visas 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, kā arī Norvēģija, Šveice, Izraēla un Apvienotā Karaliste.

SELINA projekta galvenie mērķi:


🌳
atbalstīt virzību uz ilgtspējīgu, klimatnoturīgu vides un dabas kapitāla pārvaldību ES Zaļā kursa un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 mērķu sasniegšanai;
🌳 sekmēt praksē pārmaiņu ieviešanu, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un veicinātu ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu lēmumu pieņemšanā;
🌳 sniegt vadlīnijas uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai, izmantojot dažādu Eiropas valstu pieredzi.

🌊
Baltijas Vides Foruma komanda, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, SELINA projektā pamatā strādās ar jūras un piekrastes jautājumiem. To skaitā izvērtēsim pašreizējā Latvijas Jūras plānojuma un Piekrastes plānojuma īstenošanu, kā arī veiksim tā aktualizāciju, pamatojoties uz jaunākajām zināšanām.