Ūdens resursi

Ūdens resursi

Realizējot projektus, Baltijas Vides Forums aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, plānošanas reģioniem, kā arī valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par dažādiem ar ūdens apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem.

PROJEKTI

Upju pārvaldība

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšanaSaskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem ir nepieciešams nodrošināt…

LIFE GOODWATER IP

Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanaiProjekta mērķis ir uzlabot riska ūdens…

Land-Sea-Act

Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastēProjekts tiecas tuvināt piekrastes pārvaldībā un plānošanā iesaistītās puses (mērķgrupas),…

LAND4FLOOD

Dabīgie plūdu ūdeņu aiztures pasākumi uz privātām zemēmCOST akcijas mērķis ir iekļaut visaptverošus plūdu riska pārvaldības…
Menu