No jūras ekosistēmas novērtējuma līdz integrētai pārvaldībai un ilgtspējīgai jūras un piekrastes plānošanai

Ekosistēmu pieeja ir stratēģija zemes, ūdens un dzīvo resursu integrētai apsaimniekošanai, kas veicina to aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu kā vienlīdz svarīgu. Ekosistēmu pieeja ir stūrakmens vairākām ES direktīvām, bet joprojām nav skaidras vadlīnijas, kā šo pieeju izmantot praktiski, piemēram, jūras telpiskās plānošanas procesos.

Ekosistēmas ir cieši saistītas ar cilvēku labklājību. Šo sasaisti nodrošina ekosistēmu pakalpojumu plūsma un tās rezultātā iegūstamie labumi, ko jūras vide un tās resursi sniedz sabiedrībai, t.sk. tautsaimniecībā izmantojamā biomasa (piemēram, zivis). Ekoloģijas un ekonomikas aspektu nepietiekama integrēšana rada nesasaisti starp ekonomisko analīzi un ekosistēmu funkcionēšanu. Esošās novērtējuma pieejas nepietiekami iekļauj dažādu cilvēka darbību kumulatīvās ietekmes uz ekosistēmas pakalpojumu nodrošinājumu, tādējādi nenodrošinot ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. Lai mazinātu ietekmes uz klimatu un jūras ūdens kvalitāti, šo labumu izmantošana būtu jāsaskaņo ar resursu pieejamību un atjaunošanās spēju. Tādēļ ir nepieciešamas jaunas novērtējuma metodes, kas daudz labāk spētu atspoguļot dabas un sociālo sistēmu mijiedarbību sarežģītību un kalpotu integrētai Jūras telpiskās plānošanas, Jūras stratēģijas pamatdirektīvas un citu reģionālo stratēģiju pārvaldībai Baltijas jūrā.

MAREA projektā izstrādāti un testēti jauni ekosistēmas pakalpojumu kartēšanas, vides resursu uzskaites un ilgtspējīga novērtējuma koncepti. Šie dažādie elementi apvienoti vienotā ģeo-portālā, kas kalpo kā atbalsts lēmumu pieņēmējiem, piedāvājot ilgtspējīgus plānošanas risinājumus divās pārrobežu pilot-teritorijās: Somijas-Igaunijas pilot-teritorijā Somu līcī un Latvijas-Igaunijas pilot-teritorijā Rīgas līcī. Ģeo-portāls piejams šeit: http://www.sea.ee/marea

MAREA projektā sagatavotie informatīvie materiāli par Baltijas jūras sniegatjiem labumiem (ekosistēmas pakalpojumiem) cilvēkiem, jūras telpisko plānošanu un izveidoto ģeo-portālu:

  • raksts “Baltijas jūras ieguldījums cilvēku labbūtībā – ekosistēmu pakalpojumi jūrā” (05.08.2022.), pieejams ŠEIT;
  • raksts “Pētījums par atpūtu pie jūras Latvijā“(10.08.2022.), pieejams ŠEIT;
  • politikas rezumējums I “Ekosistēmu pakalpojumi jūras telpiskajā plānošanā” (09.2022.), pieejams ŠEIT;
  • politikas rezumējums II “PlanWise4Blue ģeoportāls ilgtspējīgai jūras teritoriālajai plānošanai“(10.2022.), pieejams ŠEIT;
  •  video animācija “Baltijas jūras ekosistēmas pakalpojumi sabiedrībai” (10.2022.), skatāma ŠEIT.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Pellervo Ekonomiskās izpētes centrs (Somija), Tartu Universitāte (Igaunija), Baltijas Vides Forums-Latvija

Kontaktpersonas

  • Anda Ruskule
  • Kristīna Veidemane
  • Agnese Reķe
  • Dace Strigune

CITI PROJEKTI

LAND4FLOOD

Dabīgie plūdu ūdeņu aiztures pasākumi uz privātām zemēm COST akcijas mērķis ir iekļaut visaptverošus plūdu riska…

SmartLiving

Nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa ekoloģiska dzīvesveida veicināšanā Projekta mērķis Projekta mērķis ir stiprināt…
Placeholder

Latvijas NVO lomas stiprināšana likumdošanas izstrādē un sabiedrības informētības līmeņa celšanā

Latvijas nevalstisko organizāciju lomas stiprināšana likumdošanas izstrādē un sabiedrības informētības līmeņa celšanā Projekta mērķi: – Veicināt…
Placeholder

Patērētāju iespējas samazināt ikdienā izmantoto ķīmisko produktu radītos riskus cilvēka veselībai un videi

Patērētāju iespējas samazināt ikdienā izmantoto ķīmisko produktu radītos riskus cilvēka veselībai un videi Projekta mērķi: Celt…
Menu