No jūras ekosistēmas novērtējuma līdz integrētai pārvaldībai un ilgtspējīgai jūras un piekrastes plānošanai

Ekosistēmu pieeja ir stratēģija zemes, ūdens un dzīvo resursu integrētai apsaimniekošanai, kas veicina to aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu kā vienlīdz svarīgu. Ekosistēmu pieeja ir stūrakmens vairākām ES direktīvām, bet joprojām nav skaidras vadlīnijas, kā šo pieeju izmantot praktiski, piemēram, jūras telpiskās plānošanas procesos.

Ekosistēmas ir cieši saistītas ar cilvēku labklājību. Šo sasaisti nodrošina ekosistēmu pakalpojumu plūsma un tās rezultātā iegūstamie labumi, ko jūras vide un tās resursi sniedz sabiedrībai, t.sk. tautsaimniecībā izmantojamā biomasa (piemēram, zivis). Ekoloģijas un ekonomikas aspektu nepietiekama integrēšana rada nesasaisti starp ekonomisko analīzi un ekosistēmu funkcionēšanu. Esošās novērtējuma pieejas nepietiekami iekļauj dažādu cilvēka darbību kumulatīvās ietekmes uz ekosistēmas pakalpojumu nodrošinājumu, tādējādi nenodrošinot ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. Lai mazinātu ietekmes uz klimatu un jūras ūdens kvalitāti, šo labumu izmantošana būtu jāsaskaņo ar resursu pieejamību un atjaunošanās spēju. Tādēļ ir nepieciešamas jaunas novērtējuma metodes, kas daudz labāk spētu atspoguļot dabas un sociālo sistēmu mijiedarbību sarežģītību un kalpotu integrētai Jūras telpiskās plānošanas, Jūras stratēģijas pamatdirektīvas un citu reģionālo stratēģiju pārvaldībai Baltijas jūrā.

MAREA projektā tiks izstrādāti un testēti jauni ekosistēmas pakalpojumu kartēšanas, vides resursu uzskaites un ilgtspējīga novērtējuma koncepti. Šie dažādie elementi tiks apvienoti vienotā ģeo-portālā, kas kalpos kā atbalsts lēmumu pieņēmējiem, piedāvājot ilgtspējīgus plānošanas risinājumus divās pārrobežu pilot-teritorijās: Somijas-Igaunijas pilot-teritorijā Somu līcī un Latvijas-Igaunijas pilot-teritorijā Rīgas līcī.

MAREA projekta galvenie rezultāti:
– vienotas jūras vides resursu un sniegto labumu uzskaites sistēmas izstrāde, kas iekļautu arī klimata un ekosistēmas dzīvotspējas regulēšanu;
– integrēts ilgtspējīgas dabisko resursu un jūras vides pārvaldības modelis.

Ļoti nozīmīgs loma projekta īstenošanas laikā būs ieinteresēto pušu iesaistei un apmācībām Centrālbaltijas reģionā. Ekosistēmu sniegto labumu uzskaites modelis un Ilgtspējas novērtēšanas kompass tiks izstrādāts sadarbībā ar dažādu ieinteresēto pušu pārstāvjiem: par jūras plānošanu un resursu apsaimniekošanu atbildīgajām institūcijām, vides ekspertiem un citiem interesentiem.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Pellervo Ekonomiskās izpētes centrs (Somija), Tartu Universitāte (Igaunija), Baltijas Vides Forums-Latvija

Kontaktpersonas

  • Anda Ruskule
  • Kristīna Veidemane
  • Agnese Reķe
  • Dace Strigune

CITI PROJEKTI

Placeholder

Poligrāfijas nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana

Eiropas Savienības vides likumdošanas prasību īstenošanai un poligrāfijas nozares ekonomiskās izaugsmes potenciāla sekmēšanai Baltijas valstīs Projekta…

Projektu arhīvs

Šajā sadaļā esam arhivējuši visus iepriekš īstenotos projektus par piesārņojumu un ķīmisko vielu pārvaldību (sadaļa tiek…

BaltClim

Sekmējot Klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi Baltijas valstīs Projekts tiek īstenots, lai sekmētu nacionālo klimata pārmaiņu…

INTENSSS-PA

Projekta mērķis ir atbalstīt valsts un pašvaldību institūcijas enerģijas aspekta ieviešanā telpiskajā plānošanā, kā arī reģionālajā…
Menu