No jūras ekosistēmas novērtējuma līdz integrētai pārvaldībai un ilgtspējīgai jūras un piekrastes plānošanai

Ekosistēmu pieeja ir stratēģija zemes, ūdens un dzīvo resursu integrētai apsaimniekošanai, kas veicina to aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu kā vienlīdz svarīgu. Ekosistēmu pieeja ir stūrakmens vairākām ES direktīvām, bet joprojām nav skaidras vadlīnijas, kā šo pieeju izmantot praktiski, piemēram, jūras telpiskās plānošanas procesos.

Ekosistēmas ir cieši saistītas ar cilvēku labklājību. Šo sasaisti nodrošina ekosistēmu pakalpojumu plūsma un tās rezultātā iegūstamie labumi, ko jūras vide un tās resursi sniedz sabiedrībai, t.sk. tautsaimniecībā izmantojamā biomasa (piemēram, zivis). Ekoloģijas un ekonomikas aspektu nepietiekama integrēšana rada nesasaisti starp ekonomisko analīzi un ekosistēmu funkcionēšanu. Esošās novērtējuma pieejas nepietiekami iekļauj dažādu cilvēka darbību kumulatīvās ietekmes uz ekosistēmas pakalpojumu nodrošinājumu, tādējādi nenodrošinot ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. Lai mazinātu ietekmes uz klimatu un jūras ūdens kvalitāti, šo labumu izmantošana būtu jāsaskaņo ar resursu pieejamību un atjaunošanās spēju. Tādēļ ir nepieciešamas jaunas novērtējuma metodes, kas daudz labāk spētu atspoguļot dabas un sociālo sistēmu mijiedarbību sarežģītību un kalpotu integrētai Jūras telpiskās plānošanas, Jūras stratēģijas pamatdirektīvas un citu reģionālo stratēģiju pārvaldībai Baltijas jūrā.

MAREA projektā izstrādāti un testēti jauni ekosistēmas pakalpojumu kartēšanas, vides resursu uzskaites un ilgtspējīga novērtējuma koncepti ilgtspējīgai jūras plānošanai un pārvaldībai divās pārrobežu pilotteritorijās – Somu līcī un Rīgas līcī. Šie dažādie elementi apvienoti vienotā ģeo-portālā. Tas ir tiešsaistes rīks, kas ļauj kvantificēt cilvēku radītās kumulatīvas ietekmes uz jūras ekosistēmu, izmantojot MAREA projekta ekosistēmu pakalpojumu modelēšanas un kartēšanas rezultātus kā arī iepriekšējos projektos iegūtās zināšanas un empīriskos datus par cilvēku radīto slodžu ietekmi uz dabas vērtībām. Ģeo-portāls piejams šeit: http://www.sea.ee/marea

MAREA projektā sagatavotie informatīvie materiāli par Baltijas jūras sniegatjiem labumiem (ekosistēmas pakalpojumiem) cilvēkiem, jūras telpisko plānošanu un izveidoto ģeo-portālu:

  • raksts “Baltijas jūras ieguldījums cilvēku labbūtībā – ekosistēmu pakalpojumi jūrā” (05.08.2022.), pieejams ŠEIT;
  • raksts “Pētījums par atpūtu pie jūras Latvijā“(10.08.2022.), pieejams ŠEIT;
  • politikas rezumējums I “Ekosistēmu pakalpojumi jūras telpiskajā plānošanā” (09.2022.), pieejams ŠEIT;
  • politikas rezumējums II “PlanWise4Blue ģeoportāls ilgtspējīgai jūras teritoriālajai plānošanai“(10.2022.), pieejams ŠEIT;
  •  video animācija “Baltijas jūras ekosistēmas pakalpojumi sabiedrībai” (10.2022.), skatāma ŠEIT.
  • info grafika par  par ekosistēmas pakalpojumu pieeju MAREA projektā (11.02022.) skatāma ŠEIT.

Projekta noslēguma konferences materiāli un oficiālie nodevumi (angļu valodā) pieejami ŠEIT.

Galvenie fakti

Projekta partneri

Pellervo Ekonomiskās izpētes centrs (Somija), Tartu Universitāte (Igaunija), Baltijas Vides Forums-Latvija

Kontaktpersonas

  • Anda Ruskule
  • Kristīna Veidemane
  • Agnese Reķe
  • Dace Strigune

CITI PROJEKTI

BEA-APP

Teritorijas enerģijai Baltijā – plānošanas perspektīva Projekta mērķis Projekts vērš uzmanību uz teritorijas plānošanas prasībām attiecībā…
Placeholder

Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide

Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide Projekta vispārējais mērķis ir veicināt inovatīvu, zemu…

Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai

Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski…
Placeholder

Metālapstrādes nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana

Vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs Ja pārstāvat metālapstrādes uzņēmumu, noteikti esat domājuši,…
Menu