Ūdens resursi

Aicinām skolēnus pieteikties konkursā par iespēju piedalīties pētījumā par Latvijas ezeriem

Konkursa nolikums

1. KONKURSA MĒRĶIS

Šis konkurss ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta „Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem” aktivitāte. Projekta galvenais uzdevums ir ar sabiedriskās zinātnes palīdzību, iesaistot Latvijas skolēnus, veikt Latvijas ezeru un citu stāvošu ūdenstilpju izpēti, lai izvērtētu to aizaugšanu un ekoloģisko stāvokli.

Konkursa mērķis ir atlasīt 10-20 skolas no dažādām Latvijas pašvaldībām, kas piedalīsies sabiedriskās zinātnes aktivitātēs un Pētījumā par Latvijas ezeriem.

2. KONKURSA DALĪBNIEKI

1.-9. klases skolēni (klase/ grupa) un skolotājs. Īpaši aicinām pieteikumus iesniegt sākumskolas (1.-4. klase) skolēnu klasēm/grupām.

3. KONKURSA ORGANIZATORS

“Baltijas Vides Forums”, Reģ.nr.: 4000807545, juridiskā adrese: Aspazijas bulvāris 24-14, Rīga, LV-1050 sadarbībā ar Daugavpils Universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, Reģ.nr.: 90002129621, juridiskā adrese: Voleru iela 4, Rīga, LV-1007.

4. KONKURSA un PĒTĪJUMA NORISES LAIKS

Skolu atlases konkurss noris laikā no 2023. gada 19. janvāra līdz 2023. gada 9. februārim. Konkursa vērtēšana noritēs līdz 2023. gada 1. martam. Pētījuma komplekti un instrukcijas konkursā  izvēlētajām skolām tiks izsūtītas ar kurjerpastu līdz 2023. gada 31. martam. Pētījuma norise – no 2023. gada 31. marta līdz 2023. gada 10. jūnijam.

5. KONKURSA VEICAMAIS UZDEVUMS UN NOTEIKUMI

5.1. Konkursā līdz 2023. gada 9. februārim jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma forma Google platformā (ar gmail e-pasta adresi, lai būtu iespēja pievienot failu): ŠEIT.

5.2. Īsi jāapraksta ūdenstilpe, kuru skolēni vēlas pētīt. Tai jābūt stāvošai ūdenstilpei (ezers, dīķis, karjers utt.). Aprakstam jāiekļaujas 1500 rakstu zīmēs (ieskaitot tukšuma zīmes), paskaidrojot, kāpēc ūdenstilpe skolēniem ir nozīmīga, un kāpēc to būtu vērts pētīt.

5.3. Aprakstam jāpievieno vizuālais materiāls pēc skolēnu izvēles, kas raksturo ūdenstilpi. Tas var būt, piemēram, ūdenstilpes foto vai video dabā, vai arī  ūdenstilpes mākslinieciskais attēlojums (piemēram, kolāža, zīmējums), ko radījuši skolēni. Vizuālā materiāla formāts – PDF, video, prezentācija (power point), JPG attēls, 10 MB apjoms, tikai 1 fails.5.4. Katra dalībnieku klase/ grupa var iesniegt pieteikumu par vairākām ūdenstilpēm, par katru izpildot atsevišķu pieteikuma formu.

6. PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

6.1 Konkursā saņemtos pieteikumus vērtēs žūrija, ko veido pārstāvji no “Baltijas Vides Foruma” un “Latvijas Hidroekoloģijas institūta”.

6.2. Žūrija izvērtēs iesniegtos pieteikumus, vērtējot aprakstīto pamatojumu Pētījuma nepieciešamībai un nominēto ūdenstilpju nozīmi skolēnu dzīvē, kā arī to, vai iesūtītais darbs atbilst konkursa nolikumā minētajām prasībām.

6.3. No saņemtajiem pieteikumiem konkursa vērtēšanas rezultātā tiks izvēlētas vismaz 10 ūdenstilpes kā minimums no 3 pašvaldībām, kas tiks iekļautas tālākā  Pētījumā. Izvēlēto ūdenstilpju pārstāvošajām skolēnu klasēm/grupām (pieteicējiem) tiks izsūtīts ezeru pētīšanas komplekts ar Pētījuma instrukciju (skat. 7. punktu).

6.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti uz pieteikuma formā norādīto elektroniskā pasta adresi līdz 2023. gada 1. martam.

6.5. Neatkarīgi no konkursa rezultātiem visi konkursa dalībnieki tiks aicināti uz informatīvām tiešsaistes lekcijām par Pētījuma rezultātiem, kā arī saņems digitālu bukletu par ezeriem Latvijā.

7. PĒTĪJUMA GAITA

7.1 . Žūrijas izvēlēto ūdenstilpju pārstāvošās klases/ grupas pilngadīgais pārstāvis (skolotājs/a) saņems Pētījuma komplektu un instrukcijas.

7.2. Pētījuma komplekti un instrukcijas tiks izsūtītas ar kurjerpastu līdz 2023. gada 31. martam.

7.3. Pētījuma komplektā ietilps:

  1. Pētījuma protokols, kas aizpildāms mērījumu veikšanas brīdī (protokolā būs QR kods uz pamācības video),
  2. Ūdens ķīmisko īpašību indikatorstrēmelītes,
  3. Ūdens krāsas noteikšanas rīks un krāsu skala,
  4. Planktona (mikroskopisko organismu) ievākšanas tīkls un uzglabāšanas konteiners (pildīts ar konservantu
  5. Iepakojums atpakaļsūtīšanai (atpakaļsūtīšanu apmaksā saņēmējs, t.i., konkursa organizētāji),
  6. Instrukcija.

7.4. Pētījuma komplekts ar veiktajiem mērījumiem un ievākto planktona paraugu nosūtāms atpakaļ uz instrukcijā norādīto adresi līdz 2023. gada 10. jūnijam. Ja komplekts netiek nosūtīts norādītajā laikā, attiecīgā ūdenstilpe no Pētījuma tiks izslēgta.

7.5. No Pētījumā iesaistītajām skolēnu klasēm/ grupām tiks izlozētas 5 klases/ grupas (no 3 dažādām pašvaldībām). Katrā no šīm skolām laika posmā 2023. gada 1. marts – 31. maijs tiks organizēts 1 klātienes pasākums, kura laikā pārstāvji no Baltijas Vides Foruma un pētnieces no Latvijas Hidroekoloģijas institūta sniegs informatīvu un interaktīvi izglītojošu stāstījumu par ezeru ekoloģiju un to lomu mūsu dzīvē.  Pasākumā piedalīsies arī grāmatu sērijas par dabas aizsardzību –  “Plastmasas huligāni” – autore Agnese Vanaga. Kopā ar autori būs iespēja iepazīties ar trešo  grāmatu “Plastmasas huligāni. Tas ir murgs!”, tās varoņiem un stāstu, kurš vēsta par ūdens piesārņojumu un mūsu katra atbildību.

7.6. No Pētījumā iesaistītajām skolēnu klasēm/ grupām tiks izvēlētas 2 klases/ grupas, aicinot tās piedalīties Zinātnieku naktī, kas notiks Rīgā, 2023. gada septembrī, Rīgā, Voleru ielā 4 (Latvijas Hidroekoloģijas institūta teritorijā).

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Baltijas Vides Forumaun Latvijas Hidroekoloģijas institūta mājaslapā.

8.2. Organizators patur tiesības mainīt noteikumus konkursa nolikumā, informējot par to pieteikumu kontaktpersonas.

8.3.  Pieteikumi, kas nav iesniegti norādītajā laikā, formā vai citā veidā neatbilst konkursa noteikumiem, netiek vērtēti.

8.4. Organizatoram ir tiesības publicēt konkursa dalībnieku iesniegtos vizuālos materiālus, norādot arī iesniedzēja pārstāvēto skolu/iestādi.

8.5. Organizators nav atbildīgs par konkursa dalībnieku personiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar dalību konkursā.

8.6.  Piedaloties konkursā, dalībnieki un viņu vecāki vai aizbildņi piekrīt, ka gadījumā, ja ūdenstilpe nominēta iekļaušanai Pētījumā un skolu apmeklē organizatori, lai veiktu 7.5. punktā norādītās aktivitātes, var notikt viņu fotografēšana un/vai filmēšana un šie materiāli var tikt publicēti un izmantoti projekta un to rezultātu publicitātes nolūkos.

Konkurss tiek rīkots Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projektā „Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem”, projekta NR 1-08/85/2022.