Klimata pārmaiņas un enerģija

Kāds progress sasniegts NEXOGENESIS projektā un kādi ir tālākie soļi?

Par to pagājušajā nedēļā vienojāmies ikgadējā Nexogenesis projekta partneru sanāksmē, kura šoreiz notika pie Tūras Universitātes partneriem. Tās ietvaros tika rezumēts projektā līdz šim sasniegtais, diskutēts par problēmjautājumiem un panāktas vienošanās par tālāko darbu, īpaši izceļot vienu no galvenajiem projekta pienesumiem – lietotājiem draudzīgas platformas izveidi, kura palīdzētu politikas instrumentu ietekmes novērtēšanai un lēmumu pieņemšanai ūdens, enerģijas, pārtikas un ekosistēmu jomās.

Tā kā šīs platformas darbības principi paredz izmantot sarežģītu algoritmu, tad izstrādes gaitā vienlīdz svarīgi bija vienoties par piemērotāko tehnisko risinājumu un funkcionalitāti, gan arī par saturisko pusi, proti, precizēt, kādus no izpētītajiem un iesaistīto pušu novērtētajiem politikas instrumentiem šajā rīkā iekļaut. Tāpat kopīgi tika nolemts, ka platformai būs divas dažādas konfigurācijas – detalizēta – lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem un otra – vienkāršotā versija.

Sadarbība ar projektā iesaistītajām pusēm 5 upju baseinu gadījumu izpētes piemēros (4 upju baseini Eiropā un 1 Dienvidāfrikā) bija dienas kārtības temats visu sanāksmes laiku. Kā rezumēja projekta partnere, kura koordinē iesaistīto pušu līdzdalības jautājumus, tad vairums aptaujāto par būtisku norādījuši iespēju iepazīties ar projekta rezultātiem. Līdz šim liels darbs paveikts datu iegūšanā un izpētē, lai iesaistītajām pusēm būtu pieejamas iespējas labākai ūdens, pārtikas, enerģijas un ekosistēmu starpnozaru politikas veidošanai un resursu pārvaldībai. Sanāksmē tika demonstrēts platformas konceptuālais risinājums, kurā redzamas tās galvenās funkcijas un iespējas, turpmāk potenciālo platformas lietotāju iepazīstināšana ar šiem rezultātiem varētu būt vērtīgs ieguldījums vēl auglīgākai sadarbībai ar iesaistītajām pusēm.

Šī projekta partneru tikšanās iezīmēja jau pavisam konkrētus rezultātus, lai pietuvotos projekta galvenajam mērķim – efektīvas ūdens apsaimniekošanas politikas izveides sekmēšanai, kurā, izmantojot mākslīgo intelektu un modelēšanas metodes, būtu iespējams novērtēt ūdens, enerģijas, pārtikas un ekosistēmas jomu savstarpējās saiknes un mijiedarbības.

Plašāk par projektu : https://www.bef.lv/projekti/nexogenesis/

Aktivitāte veikta HORIZON2020 projektā „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881).