Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Kas ir paveikts NonHazCity3 projektā gada laikā?

Visu pagājušo gadu kopā ar partneriem esam cītīgi strādājuši projektā NonHazCity 3 un sagatavojuši dažādus materiālus gan pašvaldībām, gan profesionāļiem būvniecības jomā, gan arī cilvēkiem, kas vēlas veikt videi un veselībai draudzīgu remontu savā mājā vai dzīvoklī.

  • Ceļvedis “Manas mājas remonts ievērojot toksicitātes, aprites ekonomikas un klimata draudzīguma principu. Ceļvedis sniedz vadlīnijas cilvēkiem, kuri vēlas paši veikt remonta darbus savā mājoklī. Tajā ietverts dažādu būvmateriālu (piemēram, grīdas segumu, krāsu) apraksts un to riska potenciāls attiecībā uz sastāvā esošajām bīstamām vielām, kā arī informācija par aprites principa un klimata aspektiem. Ceļvedī iekļauti padomi par veselības un vides aspektiem, iekštelpu gaisa kvalitāti, energoefektivitāti un atkritumu apsaimniekošanu veicot remontdarbus. Šeit ir informācija arī par tiem jautājumiem, kas jāņem vērā, izmantojot profesionāļu pakalpojumus remonta darbu gaitā. Šis ir noderīgs palīglīdzeklis tiem cilvēkiem, kuri vēlas veselīgu un videi draudzīgu mājokli. (angl. DIY Guide “Toxfree, circular and climate-friendly renovation of my home”).
  • Ceļvedis netoksisku būvniecības procesu vadībai pašvaldībās ( Step-by-step guide for the process management of toxfree construction at municipalities). Ceļvedis “Soli pa solim netoksiskas, aprites principiem atbilstošas un klimatneitrālas būvniecības procesa vadībai pašvaldībās” ir izstrādāts, lai palīdzētu pašvaldību speciālistiem dažādos būvniecības procesa posmos. Ceļvedī ir izcelti netoksiskas, aprites principiem atbilstošas un klimatneitrālas būvniecības aspekti un sniegti ieteikumi dažādu metožu un rīku izvēlei un piemērošanai, sākot ar konceptuālā lēmuma pieņemšanas posmu, virzoties uz ēkas dizaina un projekta izstrādi, būvdarbiem un rezultātu pārbaudi. Katras nodaļas beigās ir sniegts kontroljautājumu saraksts, lai palīdzētu pašvaldību speciālistiem sistematizēt dažādu apsvēršanu un instrumentu piemērošanu būvniecības procesa vadībai.
  • Faktu lapas būvniecības nozares profesionāļiem ir sagatavotas, lai paaugstinātu speciālistu zināšanas par ķīmisko vielu jautājumiem materiālu aprites principiem un ēku energoefektivitāti. Faktu lapās uzsvērtas vielas, kas rada bažas dažādos būvmateriālos/produktos, parādīta ķīmisko vielu ietekme uz veselību, aspekti, kas jāņem vērā būvniecības procesā no projektēšanas līdz būvniecībai, “karstie punkti” ēkā, kur paaugstinās riski saistībā ar toksicitāti, emisijām, siltuma zudumiem vai aprites principiem. Faktu lapas sniedz pārskatu par būvmateriālu ekomarķējumiem, kā arī iepazīstina ar dažādām noderīgām datu bāzēm un NHC3 projekta ietvaros izstrādāto būvmateriālu katalogu.
  • Stratēģiskie risinājumi būvmateriālu un būvlaukumu pārvaldībai. Dokumenta mērķis ir sniegt ieteikumus stratēģiskajiem risinājumiem pašvaldībās, lai uzlabotu būvniecības pārvaldības procedūru efektivitāti. Sniegti ieteikumi rīcībām, lai sekmētu pašvaldību mērķu noteikšanu attiecībā uz būvdarbu veikšanu, uzlabotu saziņu materiālu piegādes ķēdē un veicinātu dialogu starp būvniecības jomā iesaistītajām pusēm.
  • Byggvarubedömningen® datubāze – rīks ilgtspējīgai būvniecībai.BVB izvērtēto būvizstrādājumu datubāzē ir norādīta to ietekme uz cilvēkiem un vidi. Izmantojot BVB datu bāzes meklēšanas rīku, lietotājs var meklēt konkrētus produktus vai produktu grupu un izdarīt ilgtspējīgu ražojumu izvēli. NHC3 projekta laikā datu bāze tiek papildināta ar jauniem būvmateriālu/produktu novērtējumiem. BVB ietver arī reģistrācijas žurnāla rīku, kas ļauj dokumentēt būvniecības procesā izmantotos materiālus. BVB sistēma ir domāta pašvaldībām, kā arī būvniecības un nekustamā īpašuma nozares speciālistiem būvmateriālu izsekojamībai, iepirkumu veikšanai, ilgtspējības prasību izvirzīšanai un ēku sertifikācijas prasību izpildei.
  • Būvniecības materiālu katalogs netoksiskai būvniecībai, kurā iespējams iepazīt mūsdienu ilgtspējīgus materiālus. Šis katalogs sniedz visaptverošu pārskatu par būvmateriāliem, to ekoloģiskajām īpašībām, pielietojumu un ieguldījumu aprites ekonomikas, klimata ziņā neitrālas dzīves vides veidošanā, kurā nav bīstamu ķīmisko vielu. Mūsu nolūks ir sniegt pašvaldībām, būvniecības projektu vadītājiem, arhitektiem, dizaineriem, būvuzņēmējiem, mājokļu īpašniekiem zināšanas, kas nepieciešamas, lai, izvēloties būvmateriālus saviem projektiem, viņi varētu izdarīt ilgtspējīgu izvēli.

Materiāli vienkopus pieejami šeit: https://interreg-baltic.eu/project/nonhazcity-3/   – sadaļā -> Solutions -> Outputs (augšējā izvēlnes joslā)

 

Nonhazcity