Klimata pārmaiņas un enerģija

Konsultēšanās ar iesaistītajām pusēm Lielupes upju baseina apgabalā

Lai izprastu ūdens apgādes, enerģijas un pārtikas ražošanu un ekosistēmu pārvaldību, kā arī analizētu esošo politiku un politikas instrumentu mijiedarbību, ir būtiski uzzināt arī par pieeju šīm jomām nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

Šī gada vasarā projekta NEXOGENESIS eksperti no Tūras Universitātes (Francija), KWR pētniecības institūta (Nīderlande) un biedrības Baltijas Vides Forums (Latvija) tikās ar iesaistītajām pusēm Lielupes upju baseina apgabalā. Konsultēšanās un interviju laikā tika noteiktas kritiskās ietekmes starp ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmu jomām Lielupes upju baseina apgabalā, noskaidrotas vajadzības un uzdevumi apsaimniekošanas pilnveidošanai, kā arī noteikti “karstie punkti” un aktuālie jautājumi.

Ekspertu jautājumi bija vērsti uz dažādu līmeņu un mērogu savstarpējo mijiedarbības ūdens resursu apsaimniekošanā,  iesaistīto pušu viedokļiem par savu lomu ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmu jomās. Intervija ietvēra arī jautājumus par stratēģijām un pieejamiem instrumentiem ūdens resursu apsaimniekošanas nodrošināšanai, kā arī par respondentu atbildībām un nepieciešamā finansējuma piesaistes iespējām, lai uzlabotu minēto jomu pārvaldību.

Plašāk par projektu te: https://www.bef.lv/projekti/nexogenesis/

Aktivitāte veikta HORIZON2020 projektā „Mūsdienīgas, efektīvas un daudzpusīgas ūdens apsaimniekošanas politikas attīstības sekmēšana, izmantojot mākslīgā intelekta un digitālās apmācības iespējas ūdens-enerģijas-pārtikas-ekosistēmas jomu tvērumā” (Līguma Nr. 101003881).