Mums jau 18

2003. gada 4. jūnijā Baltijas Vides Forums tika reģistrēts sabiedrisko organizāciju reģistrā!

Lepojamies ar “pilngadību”, lepojamies ar paveikto un īstenoto un arī uz priekšu raugāmies ar apņēmību un sparu, strādājot un:

  • veicinot vides aizsardzības nozīmīgumu Latvijā:
  • attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām;
  • īstenojot un piedaloties tematiskajos projektos par dabas aizsardzību, ūdens resursu aizsardzību, energoefektivitāti un klimata pārmaiņām, ķīmisko vielu kontroli, rūpnieciskā piesārņojuma samazināšanu, ilgspējīga mobilitāti, atkritumu pārvaldību;
  • organizējot apmācības, seminārus un citus pasākumus par vides, vadības un saskarsmes tēmām;
  • veicinot informācijas plašāku pieejamību un izpratni par vides pārvaldības principiem, vides politikas nostādnēm un vides aizsardzības prasību praktisko ieviešanu;
  • piedaloties vides politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos;
  • veicot lietišķos un zinātniskos pētījumus un šo pētījumu rezultātu publiskošanu;
  • biedrības biedru vārdā un interesēs, pārstāvot tos dažādās Latvijas Republikas un starptautisko organizāciju institūcijās.