Icon PASĀKUMS

SIS Biodiversity platformas pilotversijas vērtēšanas seminārs

Baltijas Vides Forums 15. jūnijā tiešsaistes seminārā pulcēs zālāju ekspertus no valsts pārvaldes iestādēm un zinātniskajām organizācijām Latvijā, lai kopīgi diskutētu par projektā “The Copernicus Sectoral Information System Biodiversity” jeb SIS Biodiversity izstrādāto pilotversiju platformai. Tā jau tuvākajā nākotnē nozares ekspertiem un citiem interesentiem sniegs piekļuvi nozares vajadzībām īpaši pielāgotiem bioklimatiskajiem rādītājiem. SIS Biodiversity projektā izstrādātie bioklimatiskie rādītāji var sniegt nozīmīgu ieguldījumu gan zālāju un to sniegto ekosistēmu pakalpojumu zinātniskajā izpētē, gan lēmumu pieņemšanā par to apsaimniekošanu nākotnē.

Bioloģisko daudzveidību ietekmē dažādi faktori, to skaitā klimata pārmaiņas. SIS Biodiversity projekta mērķis ir izstrādāt platformu ar īpaši pielāgotiem bioklimatiskajiem rādītājiem, kas ļautu izvērtēt mainīgo klimat apstākļu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem un risināt ar to saistītos dabas aizsardzības izaicinājumus . Projektā ir iesaistīti partneri no Beļģijas, Latvijas, Igaunijas, Dānijas un Kamerūnas. Katras valsts eksperti ir specializējušies kādā konkrētā bioloģiskās daudzveidības jomā, tā nodrošinot SIS Biodiversity platformas daudzveidību. Latvijas pētījumā izvēlētā projekta tēma ir vērsta uz uz bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu.

Šobrīd, aktīvi iesaistoties dabas aizsardzības ekspertiem, programmētājiem un citiem speciālistiem, ir tapusi SIS Biodiversity platformas pilotversija, ar kuru 2020. gada jūnijā tiks iepazīstināti eksperti visās projektā iesaistītajās valstīs. Balstoties uz ekspertu sniegtajiem komentāriem, pilotversija tiks uzlabota un papildināta, lai padarītu to pēc iespējas plašāk pielietojamu un lietotājiem draudzīgāku. Paredzēts, ka SIS Biodiversity izstrādātā platforma būs publiski pieejama visiem interesentiem jau 2020. gada rudenī – aicinām sekot līdzi informācijai Baltijas Vides Foruma mājas lapā, kā arī mājas lapā https://climate.copernicus.eu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Copernicus Klimata pārmaiņu servisa (C3S) programmas ietvaros, kurā paredzēts izvērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.