Ilgtspējīga mobilitāte

Publicēts Ikdienas mobilitātes attīstības plāns

Ilgtspējīga pilsētu mobilitāte ir viena no prioritārajām jomām Eiropas Savienības pilsētās. Ilgtspējīgas mobilitātes attīstību var vērtēt pēc dažādu transporta veidu īpatsvara, transporta radītā piesārņojuma, sastrēgumiem, kā arī pēc sabiedriskā transporta pārklājuma un pieejamības pilsētās un apkārtējās teritorijās.

Mobilitātes un svārstmigrācijas (iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās no savas dzīvesvietas vienā teritoriālā vienībā uz citu teritoriālu vienību darba un mācību dēļ un atpakaļ) tendences Latvijā, ka arī citur pasaulē, pieprasa veikt izmaiņas transporta tīklā un loģistikas konceptos, arvien plašāk pielietojot multimodālos risinājumus.

Arvien pieaugošās svārstmigrācijas problēmas tiek risinātas, uzlabojot mobilitātes iespējas, piemēram, ieviešot mobilitātes punktus, dažādus koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanas risinājumus, plaši izmantojot viedierīču sniegtās iespējas, vienlaikus nodrošinot mobilitāti kā pakalpojumu.

Ikdienas mobilitātes attīstības plāns ir reģionālas nozīmes vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments laika periodam no 2021. līdz 2027. gadam.

Plāna izstrādes mērķis ir pilnveidot ilgtspējīgas mobilitātes iespējas svārstmigrācijas procesā starp Rīgu, Pierīgu un to ietekmējošo teritoriju pašvaldībām.

Tas veidots saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa attīstības prioritātēm. Plāns papildina Rīcības plānu Rīgas metropoles areāla attīstībai, kur akcentēta transporta veidu dažādošana un pielāgošana nepieciešamajam mērogam un izmantošanas mērķim. Plāns iekļaujas arī Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpiskās vīzijas redzējumā par metropoles areāla ārējās un iekšējās sasniedzamības attīstību.

Plāns sagatavots INTERREG projekta “Ilgtspējīga mobilitāte un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās”
(SUMBA) (Līgums Nr. R074) ietvaros.